Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

"Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια..." ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ!

Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: "Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια..."-2004-Έκδοση "Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (ΕΔΙΑ) και το οποίο βιβλίο ευγενώς μου παραχωρήθηκε!
=============================================
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα Εθνικό και Πολιτικό μνημόσυνο γιά τους πατριώτες που στάθηκαν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα με υπερηφάνεια και αγάπη γιά την πατρίδα.
Οι ιερείς τους οποίους έστελνε η Μητρόπολη της Αθήνας να παραστούν στις εκτελέσεις των αντιστασιακών, τους οποίους είχαν καταδικάσει σε θάνατο τα «δικαστήρια» τους, καταγράφουν τα ονόματα και περιγράφουν τις τελευταίες ώρες των πατριωτών. Πρόκειται βέβαια μόνο για τις εκθέσεις που βρέθηκαν στα αρχεία της Αρχιεπισκοπής και δημοσιεύτηκαν και τις παραθέτουμε.
Η Ιωάννα Τσάτσου σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία στη διάρκεια της κατοχής συμμετείχε σε μιά οργάνωση Εθνικής Αλληλεγγύης υπό την αιγίδα του πατριώτη Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, δημοσίευσε με την σφραγίδα της Αρχιεπισκοπής γιά πρώτη φορά το 1947 τις εκθέσεις εκτελέσεων των πατριωτών τις οποίες είχαν συντάξει οι ιερείς που τις παρακολούθησαν.
Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση αυτή και εξήντα χρόνια από τις εκτελέσεις των πατριωτών, ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος διέπραξε το ατόπημα να λογοκρίνει ή να εξαφανίσει τα τελευταία λόγια των ηρώων, που είπαν λίγα λεπτά πριν την εκτελεσή τους, γιά όσους δήλωσαν ότι ανήκαν σε οργάνωση μη αρεστή σ΄ αυτόν! Αυτό έγινε σε νέα έκδοση της Αρχιεπισκοπής του 2001 την οποία προλογίζει ο Αρχιεπίσκοπος.
Στις σελίδες που ακολουθούν επισημαίνονται αρκετές παράγραφοι που δεν υπάρχουν ή έχουν αλλοιωθεί στην τελευταία έκδοση της Αρχιεπισκοπής.
Παραθέτουμε στη συνέχεια τον κατάλογο και τα στοιχεία 801 εκτελεσμένων στην Αθήνα πατριωτών το 1941-1944, όπως τον κατέγραψε η Ιωάννα Τσάτσου, η οποία υπολογίζει ότι ο αριθμός των εκτελεσθέντων σ΄ όλη την Ελλάδα την ίδια περίοδο υπερβαίνει τις 20.000!
Μιά άλλη αδιάψευστη εικόνα, δίνουν οι εκθέσεις εκτελέσεως 383 Αγωνιστών της Αντίστασης, δικασμένων από τα κακουργοδικεία της εποχής, που δημοσιεύονταν υποχρεωτικά στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και παρατίθενται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μας.
Η συμφωνία της Βάρκιζας άφηνε ανοιχτή την πόρτα των διώξεων. Οι υπογράφοντες από την πλευρά του ΕΑΜ την αμνήστευση μόνο των ηθικών αυτουργών για αδικήματα της αντιστασιακής περιόδου, δεν πρόβλεψαν το «νομότυπο» μακελειό που θα ακολουθούσε.
Καθεμιά από τις δίκες που ακολούθησαν έχει την δική της ιστορία, όσον αφορά την μεθόδευση της δίωξης, της συγκρότηση του κατηγορητηρίου, την καθοδήγηση των μαρτύρων κατηγορίας. Τα φοβερά εμπόδια στη νομική υπεράσπιση με μάρτυρες και συνηγόρους.

Πέρα από τα στοιχεία αυτά, που διαμόρφωσαν το κλίμα στις δίκες των Αγωνιστών της Αντίστασης, η νομική επιστήμη δεν θα νομιμοποιήσει ποτέ τον τρόπο επιλογής των ενόρκων, της σύνθεσης των καταλόγων των ενόρκων, από τους οποίους κληρώνονταν οι ένορκοι σε κάθε δίκη, γιά να είναι σίγουρα θανατοδίκες...

Β.Β.Β.(Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης)
===========================================================

Έκθεσις του Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Ασημακοπούλου, υποβληθείσα την 27ην Ιουνίου 1943, δια την εκτέλεσιν δέκα Γερμανοκρατουμένων, ήτις εγένετο την 17ην Ιουνίου 1943.

Αποσταλείς, παρά της Υμετέρας Μακαριότητος, όπως εκτελέσω θλιβεράν εντολήν και ύψιστον καθήκον, προς τους εκτελεσθέντας, εν συνεργασία μετά του Αρχιμανδρίτου Γερμανού Τζερεφού, εν Νικαία, μετά ψυχικού πόνου και πολλής οδήνης.
Κατα την 4ην πρωϊνήν της 17ης Ιουνίου, οδηγήθημεν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας των Γερμανικών στρατευμάτων, εγώ τε και ο αναφερόμρνος συνάδελφος, εκ των γυναικείων φυλακών Εμπειρικείου, ένθα είχομεν διέλθει τας πρώτας ώρας της νυκτός, εις τας φυλακάς Αβέρωφ, ένθα εκρατούντο οι μελλοθάνατοι αδελφοί μας.
Άμα τη εμφανίσει μας, ερρίφθησαν εις την αγκάλην μου δακρύοντες καθόσον οι περισσότεροι ήσαν γνωστοί μου, ως πότε συγκρατούμενοι μαζί μου, εις τας φυλακάς Αγ. Διονυσίου Πειραιώς, ότε κ΄ εγώ είχον συλληφθή ως όμηρος και παρέμεινα μετ΄ αυτών μήνας τρείς. Η ώρα αυτή υπήρξε τόσον δι΄ αυτούς όσον και δι΄ εμέ, τραγική και άκρως συγκινητική.
Κατόρθωσα, θεία χάριτι, να κυριαρχήσω επί του εαυτού μου, ως πνευματικός απεσταλμένος, διά την σκληράν και υψίστην αυτήν διακονίαν, παραμερίσας προς στιγμήν τον αλγούντα φυσικόν μου άνθρωπον και δακρυρροών. Ως πότε ο Χριστός μας επί του τάφου του φίλου Του Λαζάρου, παρέστησα εις αυτούς το μάταιον του παρόντος κόσμου, την αξίαν της ψυχής εν τη αιωνιότητι της αποθνησκούσης εν πίστει και ευσεβεία και δη τονίσας εις αυτούς τον αμάραντον της δόξης στέφανον του μαρτυρίου, εξωμολόγησα και εκοινώνησα αυτούς των Αχράντων Μυστηρίων, εγώ τους 5 και ο συνάδελφός μου τους άλλους πέντε. Ου μόνον εδέχθησαν να κοινωνήσωσι των Αχράντων Μυστηρίων, εξομολογηθέντες ειλικρινώς, αλλά και μετά χαράς και πολλής ανακουφίσεως έλαβον τα τελευταία εφόδια της Αγίας Μητρός μας Εκκλησίας, πλην ενός κομμουνιστού του Αρμενίου Σεφεράν Μικιρδίτου, ο οποίος δεν εδέχθη τα εφόδια της Εκκλησίας , ως μοι είπεν, ο συναδελφός μου Αρχανδρίτης, εις τη πεντάδα του οποίου ανήκεν ούτος.
Κατόπιν της εκτελέσεως του καθήκοντος αυτού, ωδηγήθημεν μετά των μελλοθανάτων, εις τον τόπον της εκτελέσεως(σκοπευτήριον Καισαριανής), ένθα ερωτηθέντες οι μελλοθάνατοι περί της τελευταίας θελήσεως των παρά του αξιωματικού του εκτελεστικού αποσπάσματος των γερμανών, απήντησαν πάντες «αποθνήσκομεν ως Χριστινοί και Έλληνες», πλήν του αναφερθέντος Αρμενίου κομμουνιστού ο οποίος απήντησεν, ότι αποθνήσκει ως κομμουνιστής. Προσπάθησα, έστω και την τελευταίαν στιγμήν, να τον φέρω πλησίον του Χριστού, δια της τελευταίας του ομολογίας, λέγων εις αυτόν «Παιδί μου, να πεθάνης, ως χριστιανός και όχι ως κομμουνιστής, διότι εις την άλλην ζωήν, εις την οποίαν πορεύεσαι την στιγμήν αυτήν , ούτε τον κομμουνισμόν ούτε άλλην τινά ιδέαν, εξ  όσων απορρέουν εκ της ύλης, θα εύρης ει μη μόνον τον Χριστόν, Σωτήρα και λυτρωτήν των πόνων σου». Δυστυχώς όμως  τόσον τον είχε δηλητηριάσει ο κομμουνισμός ώστε εις μάτην απέβη και η δική μου τελευταία προσπάθεια *  Την πλέον χριστιανικήν απάντησιν, εις την ερώτησιν της τελευταίας του θελήσεως, έδωσεν ο δημοδηδάσκαλος Μιχαήλ Πετρόπουλος, ειπών: «παν ό, τι έπραξα το έπραξα εν συνειδήσει ως Έλλην και χριστιανός. Ήδη δεν έχω να ειπώ άλλο τι, ει μη να ευχηθώ, όπως το αίμα που χύνεται σήμερα, να είναι το τελευταίο Ελληνικό αίμα και να θέσει τέρμα ο Θεός εις τα δεινά ημών των Ελλήνων, υμών των Γερμανών και του κόσμου ολοκλήρου, δια της παγκοσμίου ειρήνης»
Συνεχάρην αυτόν δια την λαμπράν χριστιανικήν ευχήν και ομολογίαν του και βαθύτατα συγκεκινημένος απηύθυνα προς αυτόν και τους άλλους τας τελευταίας υποθήκας περί αιωνιότητος, ενθαρρύνας αυτούς εις τον αιώνιον ταξείδιόν των.
Ο Αξιωματικός του αποσπάσματος, ο και διερμηνεύς Γερμανός ελληνομαθής, λίαν συγκεκινημένος εκ των όσων μέχρι της στιγμής εκείνης είχεν είδει και ακούσει, μου είπε: «Πάτερ, ο κανονισμός λέγει, ότι πρέπει να παραστήτε και εις την εκτέλεσιν, ενισχύοντες τους μελλοθανάτους, αλλ΄ επειδή σας βλέπω συγκεκινημένον πολύ και αφού εξετελέσατε πλήρως μέχρι τούδε το καθήκον σας, είσθε ελεύθερος, αν θέλετε, να μη παραστήτε εις την εκτέλεσιν».
Την στιγμήν αυτήν όλων τα μάτια εστράφησαν προς ημάς και τότε ηρώτησα τους αδελφούς μας μελλοθανάτους, λέγων αυτοίς: «Παιδιά μας , η καρδιά μας δεν αντέχει να ιδή το τραγικόν αλλ΄ ένδοξον τέλος σας, αν όμως η ψυχή σας το ζητεί θα έλθωμεν εις τούτο». Τότε πάντες ως δι΄ ενός στόματος απήντησαν: «Να έλθετε, να έλθετε, πάτερ Δαμασκηνέ, διότι Σεις την στιγμήν αυτήν αντιπροσωπεύετε την Θρησκείαν μας , την Πατρίδα μας, τας οικογενείας μας και όλους τους προσφιλείς μας».  Τότε, εκ του τόπου της προβαθμίδας της δόξης, ωδηγήθημεν εις τον τόπον του μαρτυρίου και της αθανασίας, ολίγα βήματα απέχοντος, ένθα εστήθησαν πρώτον οι 4, οίτινες και εξετελέσθησαν και κατόπιν οι 3 και τέλος οι τελευταίοι 3. Κατά την εκτέλεσιν, ήτις εγένετο δι΄αποσπάσματος εκτελεστικού εκ Γερμανών στρατιωτών, δι΄ όπλων, παριστάμεθα αμφότεροι οι Αρχιμανδρίται, υψούντες τον Σταυρόν, ενθαρρύνοντες αυτούς και λέγοντες: «Άνω σχώμεν τας καρδίας, παιδιά μου». Ιδού ο Χριστός μας. Σας αναμένει κρατών τους μαρτυρικούς στεφάνους, δια να Σας στεφανώση ως μάρτυρας». Αι τελευταία λέξεις  πάντων ήσαν: «Πεθαίνομεν ως χριστιανοί και ως Έλληνες. Ζήτω η Πατρίς μας. Ζήτω η Ελλάς». Είς και μόνος, ο δυστυχής Αρμένιος κομμουνιστής, αυτός έπεσε με τας λέξεις «Ζήτω το Ε.Α.Μ.»».
Αλλά ο θάνατος των εννέα (9) υπήρξε παραδειγματικώς χριστιανικός και δια σημείου εκ του ουρανού μαρτυρομένου, διότι όλοι και οι 9, έπεσαν ύπτιοι και εξέπνευσαν αμέσως με την χαριστικήν βολήν, ενώ ο κομουνιστής, αυτός και μόνος έπεσε δε εδέχθη, εκτός της αμοβροντίας και 3 ιδιαιτέρας χαριστικάς βολάς, διατηρήθη εν ζωή σφαρδάζων, τιμωρούμενος παραδειγματικώς ως ασεβής , επ' αρκετήν ώραν.
Εις τους εννέα , επειδή απέθανον με χριστιανικά τα τέλη της ζωής των, τους αξίωσεν ο Θεός ν΄ ατενίσουν τον ουρανόν, την πραγματικήν πατρίδα των. Ως τέκνα του ουρανού. Τον κομμουνιστήν, επειδή απέθανεν ως άπιστος, δεν τον ηξίωσεν ο Θεός της τιμής αυτής, αλλά του είπε: «συ είσαι τέκνον της γης και όχι του ουρανού, δεν έχεις το δικαίωμα ούτε ν΄ ατενίσης τον ουρανόν, δια τούτο πρηνής πέσε, την ύλην και την γην, ιδέ ως τέκνον αυτής και όχι του ουρανού, του πνεύματος και της δόξης».*
Κατόπιν τούτων εξετελέσαμεν και το τελευταίον καθήκον της νεκρωσίμου ακολουθίας και επιστρέψαμεν βαρυαλγούντες προς την τεθλιμμένην Μητέρα μας, την Εκκλησίαν, αντιπροσωπευομένην δια της Υμετέρας Μακαριότητος, προς Ήν και ανηγγείλαμεν προφορικώς πάντα τ΄ ανωτέρω, άτινα Υμείς ανηγγείλατε εις τους τεθλιμμένους οικείους και συγγενείς αυτών.
Των εθνομαρτύρων αδελφών τα ονόματα εισί:
1)    Αβραμίδης Ευθύμιος του Δημ. Κλάσεως 1911
2)    Κρομμύδας Βασίλειος του Κωνστ. Κλάσεως 1903
3)    Μαρκετάκης Μύρων (Κρής)
4)    Παρασκευόπουλος Θεμιστ. του Κ.   κλάσεως 1906
5)    Πετρόπουλος Μιχαήλ του Βασιλ.  Κλάσεως  1908
6)    Ράνιος Γεώργ.  του Δημ. Κλάσεως  1904
7)    Σεφεριάν Μικιρδίτης (Αρμένιος κομμουνιστής) κλάσεως 1917
8)    Τεμπεκεντζόγλου Ιωάν. του Κ.  κλάσεως 1913
9)    Θεοδοσιάδης Ιωάν. του Αλ.  κλάσεως 1914
10)           Τορβακόπουλος Αντώνιος του Νικ.  Κλάσεως 1916
Των εθνομαρτήρων τούτων αδελφών μας, επετελέσαμεν σήμερον.Μνημόσυνον εν τω ημετέρω Ι. Ναώ,ημείς οι συναιχμάλωτοι και διασωθέντες όμηροι, εις μνήμην Αιωνίαν.


*Σημείωση του Επιμελητή της έκδοσης του βιβλίου. Η υπογράμμιση με μαύρα στοιχεία στα κείμενα  είναι δική μας και υποδεικνύει τις σκόπιμες περικοπές από την Αρχιεπισκοπή κατά την επανέκδοση του βιβλίου της Ιωάννας Τσάτσου.
** Σημείωση δικιά μου. Η φαιδρότητα του συντάξαντος την έκθεση αρχιμανδρίτου όσο και του αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου είναι πρόδηλη και τουλάχιστον "προσβολή τεθνεώτων", για τους Έλληνες εκτελεσθέντες (Περιρρέει η εντύπωση στην έκθεση ότι εκτελέσθηκαν και διότι ήσαν χριστιανοί και όχι μόνο Έλληνες ,λες και οι Γερμανοί ζητούσαν τέτοια "ομολογία πίστεως" –Αιδώς!)
Δεν αρκεί που τότε το θεοκρατικό -θρησκευτικό-χριστιανικό κατεστημένο γενικώς και κατά κανόνα είχε ασυλία και συνεργασία  με τους βαρβάρους Γερμανούς κατακτητές τολμά και προπαγανδίζει με την ψεύτο- μεταφυσική του την από αιώνων κατοχή της Ελλάδος και φυλής μας από την αφιονιστηκή χριστιανική λαίλαπα και βέβαια η αφαίρεση των παραγράφων από τον Χριστόδουλο  από την σχετική έκδοση του 2001 είναι στα αυτά πλαίσια «Των κατά συνθήκη ψευδών» που εφήρμοσαν οι χριστιανοί και οι εντολοδόχοι των για τον αφανισμό της φυλής μας. 

==============================================================
“‘Εκθεσις του Ιερέως Νικοδήμου Γραικού, υποβληθείσα εις την Αρχιεπισκοπήν την 4ην Φεβρουαρίου 1943, δια τας εκτελέσεις τεσσάρων καταδίκων.”
Εις εκτέλεσιν της δοθείσης μοι εντολής υπό του Αγίου Πρωτοσυγκέλου, όπως μεταβώ εις τας γερμανικάς φυλακάς Αβέρωφ κατά το απόγευμα της 3ης τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου και δεχθώ εις εξομολόγησιν μελλοθανά τους τινάς και μεταδώσω αυτοίς τα Άχραντα Μυστήρια, υποβάλλω υμίν κατωτέρω, μετά σεβασμού, την παρούσαν έκθεσιν.
Ότε μετέβην την 5ην απογευματινήν εις τας ως άνω φυλακάς, μοι ανακοινώθη, ότι την εποιούσαν πρόκειται να εκτελεσθώσι τέσσαρα άτομα, με τα οποία θα επεκοινώνουν την πρωίαν, με ωδήγησαν δε, όπως διανυκτερεύσω εις τας προσωρινάς γυναικείας φυλακάς (Εμπειρίκειον).
Την Πρωϊαν της 4ης Φεβρουαρίου και περί ώραν 5.20 π.μ. ήλθον εις επαφήν με τους μελλοθανάτους , των οποίων τα στοιχεία είναι τα εξής:
1ος.- Κωσταντίνος Περίκος, υποσμηναγός, ετών 37, έγγαμος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Βόδα 137, καταλιπών σύζυγον και τρία τέκνα.
2ος.- Ηλίας Ντάϊκος οδηγός αυτοκινήτων, ετών 37, έγγαμος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λομβάρδου 68, καταλιπών μητέρα, αδελφούς, σύζυγον και τέκνα.
3ος.- Κωσταντίνος Λαμπρόπουλος, οδηγός αυτοκινήτων, ετών 36, άγαμος κάτοικος Αηνών, οδός Αγίας Σοφίας 153, καταλιπών μητέρα και
4ος.- Σάββας Μιχαλόπουλος, εργατικός, ετών 21, άγαμος, κάτοικος Πειραιώς, οδός Χαρμοβίτου 153α, καταληπόν μητέρα και 6 μικρότερα αδέλφια.
Άπαντες με εδέχθησαν μετά προθυμίας και θάρρους, εξωμολογήθησαν ειλικρινώς και μετέλαβον των Αχράντων Μυστηρίων μετά κατανύξεως.
Μερικά σημειώματα, εκείνην την στιγμήν γραφέντα παρ΄αυτών, παρεδόθησαν εις την παρισταμένην διερμηνέα των φυλακών.
Άπαντες με παρεκάλεσαν, όπως επισκεφθώ τας οικογενείας των διαβάσω αυταίς τον τελευταίον των χαιρετισμόν.
Επίσης παρακαλούν την Υμετέραν Μακαριότητα, όπως λάβη πρόνοιαν διά τα ορφανά τέκνα των.
Ιδιαιτέρως ο υποσμηναγός Κωνστ. Περίκος υποβάλλει τας ευχαριστίας του προς την Υμετέραν Μακαριότητα δια τας ενεργείας και τους κόπους ούς κατέβαλεν, όπως  επιτύχη να του δοθή χάρις.
Η εκτέλεσις των ανωτέρω εγένετο εις το Σκοπευτήριον της Καισαριανής υπό γερμανικού αποσπάσματος κατά την ξής σειράν:
1ος) Την 7 π.μ. εξετελέσθη ο Κωσταντίνος Λαμπρόπουλος, ποιήσας προ της εκτελέσεωε το σημείον του Τιμίου Σταυρού.
2ος) Την 7.10΄ο Σάββας Μιχαλόπουλος.
3ος) Την 7.30΄π.μ. ο Υποσμηναγός Κωσταντίνος Περίκος, ο οποίος προ της εκτελέσεως  του, είπε τα εξής περίπου προς τους παρισταμένους γερμανούς: «Δεν αισθάνομαι εναντίον σας τίποτε. Εσείς εκάματε το καθήκον σας. Ομοίως και εγώ έκανα το καθήκον μου. Είμαι Έλλην αξιωματικός της Αεροπορίας, υποσμηναγός. Σας ευχαριστώ πολύ». Οι δε παριστάμενοι Γερμανοί αξιωματικοί εχαιρέτησαν άπαντες στρατωτικώς.
Ολίγων δε προ της εκτελέσεως του ανεφώνησε «Ζήτω η Ελλάς».
Και 4ος) Την 7.40΄π.μ. ο Ηλίας Ντάϊκος.
Άπαντες μέχρι της εκτελέσεως  τους ετήρησαν ψυχραιμίαν και θάρρος απαράμιλλον.

Μετά την εκτέλεσιν τα πτώματα ετέθησαν εντός φερέτρων και παρεδόθησαν εις κληθέντα  αστυφύλακα επί αποδείξει, αφου προηγουμένως εψάλη υπ΄ εμού Τρισάγιον.
Περισσότερα για τον Αντισ/ρχο ΠΕΡΡΙΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ στην Διευθυνση: http://www.pasoipa.org.gr/lefkoma/pilot_details/?id=277

=============================================================================================================================

ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ- 801 ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ -1941,1942,1943,1944

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ          ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΟΠΟΣ
Αβέρτης Γεώργιος8/4/1944Αθήνα
Αβραμίδης Μιχαήλ21/31944Αθήνα
Αγάς Ευάγγελος3/5/1944Αθήνα
Αγκαθέρης Μενέλαος43ΥποδηματοποιόςΜέλος μυστικής οργάνωσης-Διανομή προκηρύξεων20/5/1943Αθήνα
Αγραφιώτης Αγησίλαος


1/5/1944Αθήνα
Αδάμ Νικόλαος
ΝαύτηςΣαμποτάζ9/10/1943Αθήνα
Αδαμίδης Ευθύμιος32ΕργάτηςΕκτελέστηκε ως όμηρος176/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Αθανασιάδης Νικόλαος


3/5/1944Αθήνα
Αθανασίου Αθανάσιος


14/6/1944Αθήνα
Αϊβαλιώτης Σπύρος45ΕργάτηςΑντιστασιακή δράση30/7/1944Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Ακύλας Μιχαήλ
Ποιητής-Συγγραφέας-Αξ. Αεροπ.Απόπειρα να φύγει στην Αίγυπτο5/6/1942Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Αλεβιζάκης Ηλίας
ΕργάτηςΣαμποτάζ6/2/1943Αθήνα
Αλεξανδράτος Ανδρέας


1/5/1944Αθήνα
Αλεξόπουλος Δημητριος


1/5/1944Αθήνα
ΑλεξόπουλοςΚωνστ.


3/5/1944Αθήνα
Αλιμπράντης Δημήτριος

Αντιστασιακή δράση2/7/1943Αθήνα
Αλλαγάς Ευστράτιος35Ηλκτρ/γοςΑντιστασιακή δράση29/5/1943Αθήνα
Αλμπάνης Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Αμπελογιάννης Σπήλιος


1/5/1944Αθήνα
Αναγνωστόπουλος Γεωρ26ΕργάτηςΑπόπειρα να φύγει στην Αίγυπτο5/6/1942Αθήνα Εθν. Σκοπευτήριο
Αναγνωστόπουλος Φιλ.


8/4/1944Αθήνα
Αναγνώστου Εμμ. 


8/4/1944Αθήνα
Αναστασιάδης Ελευθ.


1/5/1944Αθήνα
Αδρεάκης Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Αδρεόπουλος Ανδρέας


10/8/1944Αθήνα
Ανδρεόπουλος Γεώργιος

Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Ανδρώνης Πέτρος


1/5/1944Αθήνα
Ανταχόπουλος Γεώργιος


9/3/1944Αθήνα
Αντζόγλου Ιωάννης


21/3/1944Αθήνα
Αντωνέλλης Ιγνάτιος


1/5/1944Αθήνα
Αντωνιάδης Αθανάσιος


1/5/1944Αθήνα
Αντωνιάδης Νικήτας


29/1/1944Αθήνα
Αντωνίου Δημήτριος

Εκτελέστηκε ως όμηρος18/12/1943Αθήνα
Αντωνόπουλος Κωνστ.


24/8/1944Αθήνα
Αποστολίδης Τάσος


1/5/1944Αθήνα
Αραβαντινός Σπύρος21
Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Αραμπατζής Αντώνιος


24/8/1944Αθήνα
Αρβανίτης Αντώνιος22ΕργάτηςΑντιστασιακή δράση9/10/1943Αθήνα
Αρβανιτόπουλος Κωνστ.35Ασυρματι-στής Ε.Ναυτικ.Κατασκοπεία24/2/1943Αθήνα
Αργαλιάς Ιωάννης


10/8/1944Αθήνα
Αργαλιάς Ιωάννης


10/8/1944Αθήνα
Αρναούτογλου Ελευθ.


21/3/1944Αθήνα
Αρχοντάκης Μιχαήλ


10/8/1944Αθήνα
Αρώνης Κωσταντ.


8/4/1944Αθήνα
Ασλανίδης Γεώργιος


24/8/1944Αθήνα
Βαβουράκης Κωστ.28ΕργάτηςΣαμποτάζ19/10/1941Αθήνα
Βαγενάς Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Βακίδης Ιωάννης


1/5/1944Αθήνα
Βαλαβάνης Μιχαήλ


9/3/1944Αθήνα
Βαλαβανίδης Βασ.


9/3/1944Αθήνα
Βαλασόπουλος Βλάσης


1/5/1944Αθήνα
Βάλβης Σπυρίδων


1/5/1944Αθήνα
Βαλεντάκης Ιωάννης 


1/5/1944Αθήνα
Βαλίρης Σταύρος24Μηχανικός Μ.Ε.Κ.Κατασκοπεία-Παροχή βοήθειας στον εχθρό24/2/1943Αθήνα
Βαλμάς Νικόλαος40
Κατασκοπεία-Παροχή βοήθειας στον εχθρό24/2/1943Αθήνα
Βαλσαμάς Αργύριος


3/5/1944Αθήνα
Βαλσαμάς Γεώργιος


9/3/1944Αθήνα
Βαλσαμάς Γεώργιος


3/5/1944Αθήνα
Βαρζακάκος Κωνστ.28Υποδημα-τοποιόςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Βαρθολομαίος Αντων.


1/5/1944Αθήνα
Βαρκάδος Αυρήλιος23ΕργάτηςΣμποταζ6/2/1943Αθήνα
Βαρσόπουλος Ιωάννης26Ανθ/γός Πυρ/λικού Τοπογ/φοςΧρήση ασυρμάτου- κατασκοπεία19/6/1943Αθήνα Εθν. Σκοπευτήριο
Βαρυμπόπης Ιωάννης 


29/1/1944Αθήνα
Βασιλειάδης Δημήτριος


6/10/1944Αθήνα
Βασιλείου Ε.


8/9/1944Αθήνα
Βασιλείου Ιωάννης 27ΕργάτηςΣανποτάζ23/8/1943Αθήνα
Βασιλόπουλος Περικλής30εκ ΘράκηςΚομ/νιστής10/6/1944Αθήνα Εθν. Σκοπευτήριο
Βαβειάδης Κωνσταντ.


21/7/1944Αθήνα
Βαβειάδης Στυλιανός


6/10/1944Αθήνα
Βελουτάς Παντελεήμων


3/6/1944Αθήνα
Βενέτης Απόστολος 


14/6/1944Αθήνα
Βενιζέλος Απόστολος36Τηλεγραφη-τήςΧρήση ασυρμάτου- κατασκοπεία19/6/1943Αθήνα
Βεντούρης Κωσταντίνος26
Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Βερβέρης Βασίλειος 

Τραυματισμός Γερμ. Στρατιώτη12/12/1943Χαϊδάρι
Βιδάλης Δημήτριος23
Σαμποτάζ6/11/1943Αθήνα
Βιδούρης Θεμιστοκλής


1/5/1944Αθήνα
Βιλιώτης Δημήτριος
ΓεωργόςΕκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Βιρβήλας Νικόλαος38Φαρμακο-ποιός Εκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Βλαβιανός Δημήτριος


6/10/1944Αθήνα
Βλαχόπουλος Κωστ.


3/5/1944Αθήνα
Βλαχόπουλος Κωστ.


14/6/1944Αθήνα
Βλάχος Γεώργιος


10/8/1944Αθήνα
Βοριάς Νικόλαος32Εργάτης Οπλοφορία8/7/1942Αθήνα
Βουγιούκας θεόδωρος


14/6/1944Αθήνα
Βουδούρης Παναγιώτης


9/3/1944Αθήνα
Βουκελάτος Ευστ.
Ηλεκ/γος Σαμποτάζ8/7/1942Αθήνα
Βουνάτσος Ιωακείμ


21/7/1944Αθήνα
Βουτσαδόπουλος Ευαγγ.
Σπουδασ-  τήςΔιανομή παράνομου τύπου16/10/1943Αθήνα
Βραχνός Κυρ.31

24/2/1944Αθήνα
Βρεττός Γεώργιος 


3/6//1944Αθήνα
Βρόφας Ανδρέας 

Εκτελέστηκε ως όμηρος12/12/1943Χαϊδάρι
Βρυζάκης Παύλος 


13/5/1944Αθήνα
Βυθούλακας Δημήτριος


8/4/1944Αθήνα
Γαβαθάς Θεολόγος28ΚτηματίαςΠρομήθεια όπλων στους αντάρτες6/11/1943Αθήνα
Γαβαλάς Ιωάννης


6/10/1944Αθήνα
Γαβριλάτος Γεράσιμος


9/3/1944Αθήνα
Γαλάνης Άγγελος


8/4/1944Αθήνα
Γαλάνης Λουκάς


8/4/1944Αθήνα
Γαλάνης Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Γαντές Μιχαήλ


1/51944Αθήνα
Γαραγάνης Δημήτριος


8/4/1944Αθήνα
Γεραλής Νικόλαος


10/8/1944Αθήνα
Γεωργακόπουλος Πλουτ


3/5/1944Αθήνα
Γεωργαλάς Α.


8/9/1944Αθήνα
Γεωργανάς Σταύρος


11/4/1944Αθήνα
Γεργατσέλος Άγγελος


8/4/1944Αθήνα
Γεωργέλης Κων/νος


9/3/1944Αθήνα
Γεωργηλάς Φίλιππος42Υπάλληλος ξενοδχείουΚατοχή όπλων26/9/1942Αθήνα
Γεωργίου Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Γεωργίου Οδυσσέας
ΕπαγγελματίαςΣυμμετοχή σε κομ/κή οργάνωση-Συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία Κατοχή όπλων-πολεμοφοδίων Ανατρεπτική προπαγάνδα Ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών- Απόπειρα φόνου Ιταλών Στρατιωτών16/7/1944Αθήνα
Γεωργόπουλος Παναγ.38Υπάλληλος Υ. ΠαιδείαςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Γεωργούλιας Χαράλαμπ.


8/4/1944Αθήνα
Γεωργούσης Ιωάννης 32ΥπάλληλοςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Γιαγκουδάκης Δημήτρ. 53ΝαυτικόςΠλοίαρχος του ιστιοφόρου που μετέφερε τον Κωστούλα κ.α. προς Αίγυπτο.Συνελήφθη ως όμηρος5/6/1942Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Γιακουμάτος Αθανάσιος


10/8/1944Αθήνα
Γιαλακίδης Γεώργιος


10/8/1944Αθήνα
Γιανγιότης Παναγιώτης


9/3/1944Αθήνα
Γιαννάκης Δημήτριος


9/3/1944Αθήνα
Γιαννακόπουλος Θεμιστ


10/8/1944Αθήνα
Γιανναράκης Στέφανος


1/5/1944Αθήνα
Γιαννάτος Δημήτριος38ΚρεοπώληςΠαροχή βοήθειας σε υπήκοο εχθρικού κράτους- Παράβαση ανακοίνωσης σχετικά με τη σύλληψη του ιβάνοφ 4/1/1943Αθήνα
Γιαννηγιώργης Λάμπρος


21/7/1944Αθήνα
Γιαννόπουλος Σπυρίδων


8/4/1944Αθήνα
Γιαννούλης Νικόλας30εκ ΘράκηςΚομμουνιστής10/6/1944Αθήνα
Γιαννούσης Αναστάσιος45ΕργάτηςΚατοχή απογορευμένων εκρηκτικών υλών6/1/1943Αθήνα
Γιαννούτσος Χαράλαμπ.


10/8/1944Αθήνα
Γιάνσης Κων/νος


9/3/1944Αθήνα
Γιατράς Αντώνιος37ΕπιπλοποιόςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Γιάλκας Ευάγγελος


1/5/1944Αθήνα
Γιόσμας Αναστάσιος


10/8/1944Αθήνα
Γιουγκάρας Λεωνίδας

Αντιστασιακή δράση20/9/1942Αθήνα
Γκαβόπουλος Σπύρος


14/6/1944Αθήνα
Γκάλκος Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Γκεμίτσογλου Αναστάσ.


14/6/1944Αθήνα
Γκετσάλης Περικλής24ΑγροφύλακαςΠρόκληση θανάτου σε Ιταλό Στρ/τη25/9/1942Αθήνα
Γκίνης Αθανάσιος24Γεωργός"διότι εχύθη γερμανικό αίμα"28/3/1942Αθήνα
Γκίνης Κωσταντίνος22Γεωργός"διότι εχύθη γερμανικό αίμα"28/3/1942Αθήνα
Γκλουζικός Παναγιώτης

Σαμποτάζ στη σιδηρ. Γραμμή Κορίνθου8/7/1942Αθήνα
Γκότσης Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Γονατάς Διονύσιος28ΔικηγόροςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Γουδής Σταύρος


1/5/1944Αθήνα
Γούντρας Ανδρέας


8/4/1944Αθήνα
Γραμμένος Γεώργιος35Υπ/κός Πολεμικού     ΝαυτικούΧρήση ασυρμάτου-κατασκοπεία19/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Γραμμένος Διονύσιος


1/7/1944Αθήνα
Γραμμένος Χρήστος

Σαμποταζ9/10/1943Αθήνα
Γράψας Χρήστος


1/5/1944Αθήνα
Γρηγοράκης Ηλίας


21/7/1944Αθήνα
Γρηγοριάδης Γεώργιος 34Δημοτικός  ΥπάλληλοςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Γρηγόρογλου Σταύρος 45ΕργάτηςΚατοχή προκηρύξεων  6/12/1943Αθήνα
Γυμνόπουλος Στέφανος

Αντιστασιακή δράση10/8/1944Αθήνα
Γύπαρης Δημήτρης 23Εργάτης
23/8/1943Αθήνα
Γυφτάκης Ιωάννης

Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Γώγος Αλέξανδρος


21/7/1944Αθήνα
Δαμασκός Ιωάννης


3/5/1944Αθήνα
Δανιηλίδης Γεώργιος
ΑσυρματιστήςΚατασκοπεία8/4/1944Αθήνα
Δανιηλίδης Μάριος


10/5/1943Αθήνα
Δαρατσάκος Ελευθέριος


4/2/1944Αθήνα
Δασκαλάκης Γεώργιος


3/5/1944Αθήνα
Δασκαλάκης Νικόλαος  57ψαράςΚατοχή απαγορευμένων εκρηκτικών υλών6/1/1943Αθήνα
Δασκαλόπουλος Γεωργ.


1/5/1944Αθήνα
Δασογιάννης Ηλίας


14/6/1944Αθήνα
Δεϊμεζής Αλέξανδρος22ΔίοποςΕκτελέστηκε ως όμηρος16/12/1943Αθήνα
Δεληβοριάς Πέτρος


21/7/1944Αθήνα
Δηλάκης Λουκάς


24/8/1944Αθήνα
Δημητριάδης Δημήτριος


1/5/1944Αθήνα
Δημητρόπουλος Ηλίας24Έφεδρος ΑξιωματικόςΧρήση ασυρμάτου-κατασκοπεία19/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Δημητρόπουλος Ιωάνν.
Εργάτης
15/1/1944Αθήνα
Δημητσάς Εμμανουήλ


6/10/1944Αθήνα
Δημοπούλου Μαρία 


8/9/1944Αθήνα
Δημουλάκος Μιχαήλ


13/5/1944Αθήνα
Διαμαντόπουλος Α.


8/9/1944Αθήνα
Διαλέτης Σπύρος20ΕργάτηςΣαμποτάζ10/5/1943Αθήνα
Διονυσόπουλος Γεωργ.


6/10/1944Αθήνα
Δούκας Ιωάννης

Εκτελέστηκε ως όμηρος2711/1943Αθήνα
Δούκας Κων/νος


21/3/1944Αθήνα
Δούκας Σπύρος


1/5/1944Αθήνα
Δουλιανίδης Κώστας


21/7/1944Αθήνα
Δουρμούσογλου Ηλίας 23ΥπάλληλοςΑντιστασιακή δράση30/7/1943Αθήνα
Δρακόπουλος Π.


8/9/1944Αθήνα
Δραγκάκης Κωσταντίν.


3/5/1944Αθήνα
Δροσόπουλος Θεόδωρ.


1/5/1944Αθήνα
Εκμετσόγλου Χρήστος 23
Σαμποτάζ28/8/1943Αθήνα
Ελευθεριάδης Ηλίας


1/5/1944Αθήνα
Ελευσινιώτης Σπυρίδων


24/8/1944Αθήνα
Έξαρχος Δημήτριος


16/1/1942Αθήνα
Ευθυμίου Χρήστος

Αντιστασιακή δράση10/9/1942Αθήνα
Ευσταθίου Γ.46ΓεωργόςΟπλοφορία8/9/1944Αθήνα
Ζημπούνης Γεώργιος20Μηχανικός  Αντιστασιακή δράση23/8/1943Αθήνα
Ζαχαράτος Γεράσιμος


11/4/1944Αθήνα
Ζέρβας Αθανάσιος28

24/2/1944Αθήνα
Ζερβός Εμμανουήλ24Ανθυπ/γόςΚατοχή όπλου6/12/1943Αθήνα
Ζηκόπουλος Ιωάννης

Αντιστασιακή δράση23/9/1942Αθήνα
Ζησιμάτος Ιωάννης


15/5/1944Αθήνα
Ζουγκανέλης Ανδρέας


9/3/1944Αθήνα
Ζουμπουλάκης Βασίλ.33ΓεωργόςΣαμποτάζ24/3/1943Αθήνα
Ζουρούφλης Περικλής


14/6/1944Αθήνα
Ζωϊτάς Θεόδωρος

Δια κομ/στικήν δράση20/5/1944Αθήνα Εθνικό Σκοπευτήριο
Ηλιόπουλος Χρ.45Ράπτης
2/3/1944Αθήνα
Θάνος Αναστάσιος


21/7/1944Αθήνα
Θέμελης Μιχ.


1/5/1944Αθήνα
Θεοδοσιάδης Ιωάννης26
Εκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Θεοδωρόπουλος Ιωαν.


10/8/1944Αθήνα
Θεοδώρου Κωσταντίνος


21/1/1944Αθήνα
Θεολόγος Ιωάννης


1/5/1944Αθήνα
Θεοφανόπουλος Γεωργ.


24/8/1944Αθήνα
Θεοφίλου Βασίλειος38ΝαυτικόςΣανποτάζ Κατοχή εκρηκτικών υλών9/10/1943Αθήνα
Θιακάκης Ι.


8/9/1944Αθήνα
Θραβάλος Αλέξανδρος28ΥπάλληλοςΣαμποτάζ2/7/1943Αθήνα
Θυμαράς Παναγιώτης
ΝαύτηςΣυνελήφθη ως όμηρος (ναύτης στο ιστοφόρο του Γιακουδάκη)5/6/1942Αθήνα
Θωϊδης Ηλίας

Εκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Θωμάς Νικόλαος


3/6/1944Αθήνα
Ιατρού Κυριάκος


8/4/1944Αθήνα
Ιρινιάν Αράμ

Αντιστασιακή δράση5/6/1942Αθήνα
Ισοτίνης Δημήτριος


6/10/1944Αθήνα
Ιωαννίδης Αλέξανδρος


8/9/1944Αθήνα
Ιωαννίδης Ανατόλιος


8/4/1944Αθήνα
Ιωαννίδης Βασίλειος23ΕργάτηςΣαμποτάζ6/2/1943Αθήνα
Καβάνης Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Καβάρης Παναγιώτης


21/7/1944Αθήνα
Καβασάς Νικόλαος


9/3/1944Αθήνα
Καβαφάκης Λέανδρος


8/9/1944Αθήνα
Καδίκας Ιωάννης


1/5/1944Αθήνα
Καζάκος Ηλίας37ΥποπλοίαρΛιμενικόςΣυνελήφθη προσπαθώντας να φύγει για Τουρκία-Αίγυπτο5/6/1942Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Καζέππας Θεολόγος23ΕργάτηςΑντιστασιακή δράση6/11/1943Αθήνα
Καϊρης Αλέξανδρος28ΔικηγόροςΚατασκοπεία2/11/1943Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Καλαβρέζος Νικόλαος

Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Καλαματιανός Σοφοκλ.


21/7/1944Αθήνα
Καλαμπούρας Ιωάννης  22ΕργάτηςΣαμποτάζ10/6/1942Αθήνα
Καλατερτζάν Κιρκάς


9/3/1944Αθήνα
Καλιτέρης Γεώργιος


14/6/1944Αθήνα
Καλίτσης Γεώργιος 23
Κατασκοπεία6/12/1943Αθήνα
Καλκέψος Παναγιώτης


3/5/1944Αθήνα
Καλογεράς Διονύσιος 22Ηλεκ/γος Αντιστασιακή δράση12/7/1943Αθήνα
Καλογεράτος Γεράσιμος


14/6/1944Αθήνα
Καλογέρης Φώτης   29
Κατασκοπεία7/1/1943Αθήνα
Καλογερίδης Βασίλειος


10/8/1944Αθήνα
Καλογερίδης Ιωάννης


9/3/1944Αθήνα
Καλογερίδης Φ.

Εκτελέστηκε ως όμηρος12/12/1943Αθήνα
Καλογέροβιτς Νικόλαος


21/7/1944Αθήνα
Καλογερόπουλος Κ.


8/9/1944Αθήνα
Καλόθεος Γώργιος
Καθηγητής
15/1/1944Αθήνα
Καλτουνίδης Νικόλαος 31ΙατρόςΕκτελέστηκε ως όμηρος16/12/1943Αθήνα
Καλύβας Α.


8/9/1944Αθήνα
Κάλφας Αθανάσιος 38ΘυρωρόςΑπόκρυψη Άγγλου28/4/1942Αθήνα
Καμαρινός Παναγιώτης


1/5/1944Αθήνα
Καμηλάκης Πολύκαρπος


2/5/1944Αθήνα
Καμούδης Μάρκος 40ΥπάλληλοςΕκτελέστηκε ως όμηρος12/12/1943Αθήνα
Καναβάρος Αντώνιος 38
Οπλοφορία16/12/1942Αθήνα
Καναβάρος Παναγιώτης50
Οπλοφορία16/12/1942Αθήνα
Κανάκης Ιωάννης


24/8/1944Αθήνα
Κανάρης Ηλίας32Μηχανικός πρακτικόςΑπόπειρα φόνου-Απαγορευμένη κατοχή όπλων και συσκευής ασυρμάτου24/2/1943Αθήνα
Κανάς Αριστείδης


10/8/1944Αθήνα
Καντέρας Νικόλαος


10/8/1944Αθήνα
Κάνζας Ιωάννης


9/3/1944Αθήνα
Κάπαρης Γεώργιος


10/8/1944Αθήνα
Καπάτος Σπύρος31ΕργάτηςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Καπέλας Στέφανος


1/5/1944Αθήνα
Καπεταντώνης Γεώργιος


8/4/1944Αθήνα
Καπλιτζόγλου Ευάγγ.


1/5/1944Αθήνα
Καπουσίδης Κωσταντ.  27ΝαυτικόςΣαμποτάζ9/10/1943Αθήνα
Καπουτσής Παναγιώτης

Αντιστασιακή δράση12/7/1943Αθήνα
Καραγιάννη Στέλλα


8/9/1944Αθήνα
Καραγιαννόπουλος Διον


11/4/1944Αθήνα
Καραγιαννόπουλος Ιωαν


24/8/1944Αθήνα
Καρακατσάνης Παντελ.28Μηχανουρ-γόςΣαμποτάζ4/2/1943Αθήνα
Καρακατσάνης Χρήστος


21/7/1944Αθήνα
Καρακούνης Αντώνιος


9/3/1944Αθήνα
Καραμανόγλου Εμμ.


10/8/1944Αθήνα
Καραντώνης Ζαφείριος


1/5/1944Αθήνα
Καραπαναγιώτης


6/10/1944Αθήνα
Καρασαρίνης Νικόλαος


3/5/1944Αθήνα
Καρατζέλης Κων/νος


1/7/1944Αθήνα
Καρατζέλης Παναγιώτης


1/7/1944Αθήνα
Καρβής Καραβεκιάν 28

24/2/1944Αθήνα
Καρβουνίδης Χρ.


4/2/1944Αθήνα
Καργάκος Πέτρος


21/7/1944Αθήνα
Καρίτης Κωνσταντίνος


11/4/1944Αθήνα
Κάρλο Βιττόριο(Ιταλός)


8/9/1944Αθήνα
Καρσιώτης Νικόλαος38ΙατρόςΠερίθαλψη Άγγλου-Κατοχή πομπού7/1/1943Αθήνα
Κασαπιάν Πασέκ


9/3/1944Αθήνα
Κασιμάτης Σπύρος31ΥπάλληλοςΑντιστασιακή δράση25/11/1943Αθήνα
Κασσιμάτης Γεώργιος


24/8/1944Αθήνα
Καστανάς Χαράλαμπος

Εκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Κατάρας Δημήτριος


3/6/1944Αθήνα
Κατεβάτης Ιωάννης42ΔικηγόροςΕκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Κατσαϊτης Θεόδωρος

Δια κομ/στικήν δράση20/5/1944Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κάτσαρης Αύγουστος


24/8/1944Αθήνα
Κατσιάνης Αλέξανδρος


10/8/1944Αθήνα
Κατσιγιάννης Ανδρέας


9/3/1944Αθήνα
Κατσιμπάλης Αθανάσιος23ΕργάτηςΚατοχή όπλου28/4/1942Αθήνα
Κατσογεωργίου Ε.


8/9/1944Αθήνα
Κατσούλης Προκόπιος


21/7/1944Αθήνα
Καϊτής Δημήτριος

Αντιστασιακή δράση16/10/1943Αθήνα
Κεκάκης Δημήτριος


9/3/1944Αθήνα
Κεχαγιάς Αναστάσιος43Υποδ/ποιοςΤραυματισμός Γερμ.Στρατ.12/12/1943Αθήνα
Κεχαγιάς Νικόλαος


24/8/1944Αθήνα
Κιβωτός Ευστράτιος


24/8/1944Αθήνα
Κιλάκος Ιωάννης35ΕργάτηςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Κιλάφης Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Κιλάφης Περικλής


21/7/1944Αθήνα
Κισσές Ελευθέριος19ΦοιτητήςΣυνεργάτης της μυστηκής εφημερίδας "Φωνή των σκλάβων" Περίθαλψη Άγγλου10/8/1944Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κιριλίδης Οράτιος


5/6/1942Αθήνα
Κιταρατζής Γεώργιος


10/8/1944Αθήνα
Κιτσόπουλος Κων/νος29Υπαξ/κός   ΝαυτικούΧρήση ασυρμάτου-κατασκοπεία9/3/1944Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κλαπατσέας Κωνστ.


1/5/1944Αθήνα
Κοκκινάκης Παναγιώτης35ΕργάτηςΑντιστασιακή δράση15/12/1942Αθήνα
Κοκκινέλης Κωσταντ.22ΒιβλιοδέτηΣαμποτάζ106/1942Αθήνα
Κόκκινος Δημ.29
Κατασκοπεία24/2/1944Αθήνα
Κοκλώνης Ραζής


11/4/1944Αθήνα
Κόλλιας Κωσταντίνος27ΓεωργόςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Κόλλιας Πλάτων


10/8/1944Αθήνα
Κολοβέντζος Αναστάσ.


10/8/1944Αθήνα
Καλάβης Ιωάννης24ΕργάτηςΣαμποτάζ6/11/1943Αθήνα
Κολόφας Απόστολος


1/5/1944Αθήνα
Κομνηνός Φραγκίσκος56ΆνεργοςΑπόπειρα εις βάρος φορτηγών αυτοκινήτων των Ιταλικών και γερμανικών ενόπλων δυνάμεων2/7/1942Αθήνα
Κονηλάδος Ιωάννης

Σαμποτάζ20/5/1944Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Κονταξής Ιωάννης


8/4/1944Αθήνα
Κοντής Γεώργιος

Αντιστασιακή δράση12/7/1943Αθήνα
Κοντής Παναγιώτης


8/9/1944Αθήνα
Κοντογιάννης Ιωάννης


3/5/1944Αθήνα
Κοντόπουλος Ιωάννης48Υποπλ/χος  Π. Ναυτικ.Παροχή βοηθείας σε υπήκοο εχθρικού κράτους4/1/1943Αθήνα
Κοτσινέλλος Κωνστ.26Εφαρ/της  αεροπορίαςΟπλοφορία9/4/1943Αθήνα
Κορδιάς Αλέξανδρος


8/9/1944Αθήνα
Κόρκος Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Κορλιάγκος Κωσταντίν.


24/8/1944Αθήνα
Κοσκινάς Χαράλαμπος

Εκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Κοσμερίδης Αθανάσιος


1/5/1944Αθήνα
Κοτζιάννης Ευάγγελος


3/5/1944Αθήνα
Κοτζιάς Δημήτριος


10/8/1944Αθήνα
Κοτσενιάν Κέκια


9/3/1944Αθήνα
Κούβαρης Ανδρέας


8/4/1944Αθήνα
Κουγουμτζόγλου Σπυρ.


4/2/1944Αθήνα
Κουγιουμτσιάν Καραμπέ


9/3/1944Αθήνα
Κουέλης Εμμανουήλ


4/2/1944Αθήνα
Κουλάκος Κωσταντίνος


3/5/1944Αθήνα
Κούλης Ιωάννης27ΤορνευτήςΣαμποτάζ9/4/1943Αθήνα
Κουματζής Δ.


6/10/1944Αθήνα
Κουνάβας Γεώργιος50Υπάλληλος ξενοδ/χείουΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Κουντούρης Ιωάννης


21/3/1944Αθήνα
Κουρεβίκης Κυριάκος


21/7/1944Αθήνα
Κουριώτης Δημήτριος


1/5/1944Αθήνα
Κουρουνιώτης μιχαήλ


21/6/1943Αθήνα
Κουρτογιάννης Ιωάννης27ΚτηματίαςΕκτελέστηκε ως όμηρος1/5/1944Αθήνα
Κουσίδης Σπύρος


1/5/1944Αθήνα
Κούτης Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Κουτσογιαν/πουλος Αντ.

Αντιστασιακή δράση28/11/1942Αθήνα
Κουτσόπουλος Νικόλ.


14/6/1944Αθήνα
Κουτσούδης Ανδρέας


21/3/1944Αθήνα
Κουτουλάκης Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Κοφινάκος Πέτρος29ΝαυτικόςΣυνελήφθη ως όμηρος για την απεργία Λιγνιτορυχείων Καλογρέζας11/9/1942Αθήνα
Κρεμμύδας Βασίλειος35ΥπάλληλοςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Κρεμμύδας Μιχαήλ43
Οπλοφορία9/4/1943Αθήνα
Κριεκούκης Χρήστος


10/8/1944Αθήνα
Κρίνος Νικόλαος25Υπάλληλος Σ.Ε.Κ.        ΚαλαμώνΚατασκοπεία- Παροχή βοήθειας στον εχθρό 24/2/1943Αθήνα
Κυπριάδης Παναγιώτης


14/6/1944Αθήνα
Κυριαζής Δρόσος


8/9/1944Αθήνα
Κυριαζής Εμμανουήλ


1/5/1944Αθήνα
Κωσταντίλης Κωνστ.


3/5/1944Αθήνα
Κωσταντόπουλος Ιωάν.


11/4/1944Αθήνα
Κωσταντάς Σπυρίδων
Εκ Κερκύρας
9/9/1944Αθήνα
Κωτσούλας Γεώριος36Υποπ/χος  ΛιμενικόςΣυνελήφθη προσπαθώντας να φύγει για Τουρκία-Αίγυπτο5/6/1942Αθήνα
Λαζαρίδης Ανέστης


1/5/1944Αθήνα
Λαζαρίδης Κωσταντ.

Αντιστασιακή  δράση 10/5/1943Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λαζόπουλος Κ.


8/9/1944Αθήνα
Λαλόπουλος Αθανάσιος


24/8/1944Αθήνα
Λάμας Βασίλειος


9/3/1944Αθήνα
Λαμπιδάκης Γεώργιος

Αντιστασιακή  δράση 28/4/1942Αθήνα
Λαμπρινίδης Εμμανουήλ


1/5/1944Αθήνα
Λαμπρινίδης Ηλίας


21/7/1944Αθήνα
Λαμπρόπουλος Κωστ.30Οδηγός αυτοκινήτ.Αντιστασιακή  δράση 4/2/1943Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λαμπρόπουλος Νικόλ.23ΈμποροςΚατασκοπεία7/1/1943Αθήνα
Λάμπρος Αγαμέμνων


21/7/1944Αθήνα
Λάμπρου Νικόλαος


3/5/1944Αθήνα
Λαούδης Μιχαήλ36ΕργάτηςΚατοχή εκρηκτικών υλών6/12/1943Αθήνα
Λάππας Παναγιώτης


8/4/1944Αθήνα
Λασόπουλος Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Λεβεντόπουλος Ανδρ.


3/5/1944Αθήνα
Λεβιστιανός Μόσχος23ΕργάτηςΣαμποτάζ10/5/1943Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λέλιος Βασίλειος28ΑγροφύλακαςΠρόκληση θανάτου σε Ιταλό Στρ/τη25/9/1942Αθήνα
Λεμοντζόγλου Σωκράτ.


29/1/1944Αθήνα
Λεονάρδος Αλάξανδρος


21/7/1944Αθήνα
Λεοντακιανάκος Α.


8/9/1944Αθήνα
Λεονταρίτης Παν.


6/10/1944Αθήνα
Λεοντιάδης Ιωαννης


3/5/1944Αθήνα
Λιάκης Σπυρίδων


14/6/1944Αθήνα
Λιάλιας Θεοδόσιος

Αντιστασιακή  δράση20/5/1943Αθήνα
Λιανέας Μιλτιάδης44ΥπάλληλοςΚατοχή 150 φυσιγγίων15/10/1942Αθήνα
Λιανόπουλος Νικόλ.


10/8/1944Αθήνα
Λόης Δημήτριος20ΦοιτητήςΑνατίναξη του μεγάρου της Ε.Σ.Π.Ο. 7/1/1943Αθήνα
Λόης Παναγιώτης


8/4/1944Αθήνα
Λουκής Μιχαήλ23

7/1/1944Αθήνα
Λουκόπουλος Ιωάννης


9/3/1944Αθήνα
Λουρπέτας Παναγιώτης34ΕργάτηςΤροφοδοσία ανταρτών23/8/1943Αθήνα
Λουτάς Παντελής


3/5/1944Αθήνα
Λυμπέρης Κωνσταντ.


8/4/1944Αθήνα
Λυμπέρης Νικόλας

Σαμποτάζ20/5/1944Αθήνα- Εθνικό σκοπευτήριο
Λυμπέρης Σταμ.


4/2/1944Αθήνα
Λυμπερόπουλος Παύλος


1/5/1944Αθήνα
Λύτινας Εμμανουήλ


8/9/1944Αθήνα
Μάζης Αναστάσιος


3/6/1944Αθήνα
Μακαντάσης Θεμ.25Εργάτης     Ηλεκ/γοςΚατοχή όπλου28/4/1942Αθήνα
Μακαρώνας Γεωργιος26ΦοιτητήςΚατασκοπεία7/1/1943Αθήνα
Μακρής Ιάκωβος21

4/2/1944Αθήνα
Μακρής Κων/νος21ΦοιτητήςΑπόκρυψη Όπλων2/11/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μακρής Σπύρος


21/7/1944Αθήνα
Μακρίδης Μιχαήλ21ΕργάτηςΣαμποτάζ28/8/1943Αθήνα
Μάλης Αχιλλεύς


1/5/1944Αθήνα
Μαλιός Βασίλειος


21/7/1944Αθήνα
Μαλλίδης Βασίλειος21ΕργάτηςΣαμποτάζ6/11/1943Αθήνα
Μαλλιόπουλος Βασίλ.37Αρικελευσ-της Π.Ναυτικ.Παροχή βοήθειας σε υπήκοο εχθρικού κράτους-κατοχή όπλου4/1/1943Αθήνα
Μαλτέζος Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Μαμαλάκης Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Μαμήτσης Αλέξανδρος


8/4/1944Αθήνα
Μάνασης Αστέριος


8/4/1944Αθήνα
Μάνεσης Κωσταντίνος


8/9/1944Αθήνα
Μανιάρης Ιωάννης


8/4/1944Αθήνα
Μανιατέας Θεόδωρος


1/5/1944Αθήνα
Μάνος Μιχαήλ


21/7/1944Αθήνα
Μανωλάς Εμμανουήλ


29/1/1944Αθήνα
Μαουρίτσης Παντελής


8/4/1944Αθήνα
Μαμπριτζιαν Αμπατζούν


9/3/1944Αθήνα
Μαργαρίτης Βασίλειος


9/3/1944Αθήνα
Μαρίνος Αύγουστος


24/8/1944Αθήνα
Μαρκάτος Ιωάννης41ΜικροπολητήςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Μαρκετάκης Μύρων52ΚτηματίαςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μαρκόπουλος Ιωάννης


3/5/1944Αθήνα
Μαρκούσης Αθανάσιος


1/5/1944Αθήνα
Μαρμαράς Δημήτριος


10/8/1944Αθήνα
Μαρνέρης Ι.


8/9/1944Αθήνα
Μαρούγκας Αναστάσιος


10/8/1944Αθήνα
Μαρούλης Στέφανος25ΕργάτηςΓια την απεργία στο λιγνιτορυχείο Μιχαληνού28/4/1942Αθήνα
Μαρτάκης Ανδρέας


10/8/1944Αθήνα
Μάστορας Αναστάσιος 26Ηλεκρο-ΜηχανικοςΑντιστασιακή δράση10/5/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μάστορης Ιωάννης28
Κατοχή πομπού16/12/1942Αθήνα
Μαστορίδης Νικόλαος


3/5/1944Αθήνα
Μαστρογιάννης Σταμάτ.29ΝαύτηςΑπαγορευμένη κατοχή εκρηκτικών υλών14/11/1942Αθήνα
Ματράγκας Σωτήρης


3/5/1944Αθήνα
Μαυρακάκης Νικόλαος


1/5/1944Αθήνα
Μαυράκης Χαρίδημος23ΕργάτηςΣαμποτάζ6/1/1943Αθήνα
Μαυρίδης Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Μαυροκεφαλίδης Ιωανν.


1/5/1944Αθήνα
Μαυρομμάτης Ιωάννης


6/10/1944Αθήνα
Μαυρομμάτης Σταύρος 22ΣοφατζήςΣαμποτάζ8/7/1942Αθήνα
Μαυρουκάκης Γεώργιος


13/5/1944Αθήνα
Μελεούνης Ιωάννης31
Κατοχή όπλου25/11/1943Αθήνα
Μελλής Μιχαήλ30Υπάλληλος   Ηλεκτρ. ΕταιρΔιανομή παρανόμων10/5/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μενεγάκης Θεόδωρος


3/5/1944Αθήνα
Μενεγάτος Νικόλαος47ΜικρέμποροςΑντιστασιακή δράση29/5/1943Αθήνα
Μενιδιάτης Αλέξανδρος


10/8/1944Αθήνα
Μερμιγκίδης Ιωάννης21ΕργάτηςΣαμποτάζ28/8/1943Αθήνα
Μεστόγλου Ιωάννης40ΕπαγγελματίαςΚατοχή όπλου28/3/1942Αθήνα
Μεταξάς Σπύρος31ΤσαγκάρηςΜέλος μυστικής οργάνωσης20/5/1943Αθήνα
Μετζελόπουλος Δημοσθ


3/5/1944Αθήνα
Μετζελοπούλου Μαρία


8/9/1944Αθήνα
Μητάκης Μιχαήλ38

4/2/1944Αθήνα
Μητσάκος Δημήτριος


21/7/1944Αθήνα
Μητσάκος Ιωάννης


21/7/1944Αθήνα
Μητσάρης Χαράλαμπος


8/4/1944Αθήνα
Μητσογιάννης Σόλων


11/4/1944Αθήνα
Μικιρδίτης Σεφεριάν28ΥποδηματοποιόςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μιλιώτης Ιωάννης


8/4/1944Αθήνα
Μιχαλέας Ιωάννης
Εκ Κερκύρας
9/9/1944Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μιχαλόπουλος Σάββας22ΕργάτηςΑντιστασιακή δράση4/2/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μονάς Ιωάννης20ΦοιτητήςΕκτελέστηκε ως όμηρος25/11/1943Αθήνα
Μοναστηριώτης Νικόλ.22ΕπιπλοποιόςΣαμποτάζ10/6/1942Αθήνα
Μόνος Δημήτριος27ΤεχνίτηςΚατασκοπεία-Χρήση   πομπού16/10/1943Αθήνα
Μοσχόπουλος Νικόλαος23ΦοιτητήςΠαράνομη έκδοση εφημερίδας5/6/1942Αθήνα
Μουζάκης Γεώργιος


3/5/1944Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μουκαντάκης Παναγ.


13/5/1944Αθήνα
Μουράκης Ιωάννης


1/5/1944Αθήνα
Μουχτούρης Αλέξανδρ.


9/3/1944Αθήνα
Μπαλάφας Γεώργιος 49ΟινομάγειραςΚατασκοπεία30/7/1943Αθήνα
Μπαλντάς Μαυρουδής 20ΕργάτηςΣαμποτάζ12/7/1943Αθήνα
Μπαν Άννα (Ουγγαρίς)


8/9/1944Αθήνα
Μπαριάνος Γεώργιος


9/3/1944Αθήνα
Μπάρκας Άγγελος

Αποκοπή καλωδίων26/5/1942Αθήνα
Μπάρκας Μαρίνος

Αποκοπή καλωδίων26/5/1942Αθήνα
Μπαρτίν Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Μπάσιος Δ.


6/10/1944Αθήνα
Μπελιράκης Βίκτωρ


8/4/1944Αθήνα
Μπέλλος Χρήστος


10/8/1944Αθήνα
Μπενάκης Παναγιώτης25ΈμποροςΕκτελέστηκε ως όμηρος25/11/1943Αθήνα
Μπερκέτης Ηλίας

Εκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Μπερμπεριάν Αλέξανδ.


9/3/1944Αθήνα
Μπερπιλάγας Μιχαήλ


21/7/1944Αθήνα
Μπερντέσης Κωσταντ.


24/8/1944Αθήνα
Μπης Νικόλαος


3/5/1944Αθήνα
Μπιζάνης Νομικός


11/4/1944Αθήνα
Μπιλής Γ.


8/9/1944Αθήνα
Μπλέτσας Νικόλαος


8/4/1944Αθήνα
Μπουλούτσης Γρηγόρ.20ΧωροφύλακαςΑντιστασιακή δράση28/8/1943Αθήνα
Μπούκας Νικόλαος
Ραδιοτηλ/της Εμ.ΝαυτικούΑπαγορευμένη κατοχή-χρήση πομπού ασύρματου τηλεγράφου14/11/1942Αθήνα
Μπουλούμπασης Κωστ.24Έφεδρος Ανθυπ/γόςΔιανομή παράνομου τύπου16/10/1943Αθήνα
Μπουντουράκης Στ.


8/9/1944Αθήνα
Μπούρας Κωσταντίνος30Λοχίας Πεζικού ΔικηγόροςΧρήση αυρμάτου κατασκοπεία19/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Μουρνιάς Αντώνιος


9/3/1944Αθήνα
Μυλωνάς Αναστάσιος

Αντιστασιακή δράση28/11/1942Αθήνα
Μώτος Αντώνιος


6/10/1944Αθήνα
Νανέρης Παναγιώτης


1/5/1944Αθήνα
Νάστρας Ιωάννης


10/8/1944Αθήνα
Νίκας Γεώργιος30ΓεωργόςΣαμποτάζ19/10/1941Αθήνα
Νίκας Ελευθέριος


6/10/1944Αθήνα
Νίκας Λεωνίδας


6/10/1944Αθήνα
Νικηταράκης Κωνστ.

Εκτελεστηκε ως όμηρος12/12/1943Χαϊδάρι
Νικολαϊδης Μιλτιάδης


3/5/1944Αθήνα
Νικολαϊδης Μιχαήλ35ΑρτεργάτηςΟπλοφορία9/4/1943Αθήνα
Νικαλαϊδης Νικόλαος


10/8/1944Αθήνα
Νικολαϊδης Τάκης


1/5/1944Αθήνα
Νικολόπουλος Ιωάννης


1/5/1944Αθήνα
Νικολοπούλου Ακριβή


8/9/1944Αθήνα
Νικολοπούλου Βάσω


8/9/1944Αθήνα
Νόμπελης Μενέλεος50ΥποδηματοποιόςΕκτελέστηκε ως όμηρος12/12/1943Αθήνα
Νταβέλης Αλέξανδρος


8/4/1944Αθήνα
Ντάβος Ιωάννης


8/4/1944Αθήνα
Ντακούτας Γεώργιος


9/3/1944Αθήνα
Ντάκος Ηλίας36Οδηγός αυτοκινήτωνΚατοχή  φυσιγγίων Απόκρυψη Γερμανού λιποτάκτη4/2/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Ντεγιάννης Ηλίας30Αξιωματικός Πολ. Ναυτικ. Πολ.Μηχανικ.
19/6/1943Αθήνα
Ντελής Άγγελος


10/8/1944Αθήνα
Ντέρης Αθανάσιος


3/5/1944Αθήνα
Ντέρης Μιχαήλ


3/5/1944Αθήνα
Ξαγοράρης Κωσταντ.


21/3/1944Αθήνα
Ξαμπέλας Δημήτριος


10/8/1944Αθήνα
Ξυφείλης Κωσταντίνος


21/7/1944Αθήνα
Οικονομίδης Αλέξανδρ.


10/8/1944Αθήνα
Οικονομίδης Χρήστος


8/4/1944Αθήνα
Οικονόμου Γεώργιος


3/5/1944Αθήνα
Οργανίδης Κωνσταντίν.


15/1/1944Αθήνα
Παλαιολόγος Κ.


8/9/1944Αθήνα
Παλασάκης Βασιλειος


10/8/1944Αθήνα
Παλιατσέας Νικόλαος23Ιπτάμενος Ραδιοτηλ/της  Κατοχή πομπού29/5/1943Αθήνα
Πάλλης Βασίλειος28ΑμαξάςΑντιστασιακή δράση30/7/1943Αθήνα
Παμπούκης Θεμιστοκλ.


8/9/1944Αθήνα
Παναγιωτάρας Γεώργιος25ΝαυτικόςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Παναγιώτης Γεώργιος


21/7/1944Αθήνα
Παναγόπουλος Γαβριήλ29ΔικηγόροςΑντιστασιακή δράση2/11/1943Αθήνα
Παναγόπουλος Νικόλ.27ΥποδηματοποιόςΚατοχή εκρηκτικών υλών16/10/1943Αθήνα
Πανέρης Ιωάννης


21/3/1944Αθήνα
Πανέτης Χρήστος


1/5/1944Αθήνα
Πανούσης Αναστάσιος


3/5/1944Αθήνα
Πανουσόπουλος Κωνστ.


3/5/1944Αθήνα
Πανταζής Δημήτριος


1/5/1944Αθήνα
Πανταζόπουλος Βασιλ.


10/8/1944Αθήνα
Παντής Ηρακλής28ΜάγειραςΑντιστασιακή δράση15/10/1942Αθήνα
Παντούφλας Λεωνίδας


10/8/1944Αθήνα
Πανωλιάκος Παναγιώτ.27ΓεωργόςΣαμποτάζ19/10/1941Αθήνα
Παπαγεωργίου Κωνστ.


3/5/1944Αθήνα
Παπαγιαννάκος Ιωάννης


10/8/1944Αθήνα
Παπαγιάννης Αντώνιος 37Υπαξ/κός   Π.ΝαυτικούΧρήση αυρμάτου κατασκοπεία και οπλοφορία19/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Παπαδάκης Δ.


8/9/1944Αθήνα
Παπαδάς Ευάγγελος19ΦοιτητήςΑντιστασιακή δράση2/11/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Παπαδημητρίου Βασίλ.  26ΣωφέρΑντιστασιακή δράση30/7/1943Αθήνα
Παπαδημητρίου Δημήτρ


1/5/1944Αθήνα
Παπαδημητρίου Νικολ.


8/4/1944Αθήνα
Παπαδόπουλος Διονυσ.  22ΦοιτητήςΑντιστασιακή δράση28/1/1943Αθήνα
Παπαδόπουλος Εμμαν.
ΚαπνεργάτηςΕκτελέστηκε ως όμηρος16/12/1943Αθήνα
Παπαδόπουλος Θεμιστ.
Εργάτης
15/1/1944Αθήνα
Παπαδόπουλος Κωνστ.  22
Σαμποτάζ281/1943Αθήνα
Παπαδόπουλος Μιχαήλ


6/10/1944Αθήνα
Παπαδόπουλος Χαρίλ.


9/3/1944Αθήνα
Παπάζογλου Ευάγγελος


1/5/1944Αθήνα
Παπάζογλου Τριαντάφ.


9/3/1944Αθήνα
Παπαθανάσης Αθανάσ.


3/5/1944Αθήνα
Παπαϊωάννου Γεώργιος


10/8/1944Αθήνα
Παπαϊωάννου Κωνστ.


9/3/1944Αθήνα
Παπακωνσταντίνου Ι.28ΚτηματίαςΕκτελεστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Παππάς Βασίλειος


21/7/1944Αθήνα
Παρασκευάς Νικόλαος 43ΕργάτηςΣαμποτάζ9/4/1943Αθήνα
Παρασκευόπουλος Θεμ.36ΔάσκαλοςΕκτελεστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Παρασκευόπουλος Πλατ31Ηλεκτο- ΜηχανικόςΚατασκοπεία2/11/1943Αθήνα
Παρετσαριάν Πεβόρκ


1/5/1944Αθήνα
Παρλαμάς Εμμανουήλ


8/9/1944Αθήνα
Πασιανίδης Ευγένιος


10/8/1944Αθήνα
Παταλιάς Παναγιώτης


10/8/1944Αθήνα
Παταράκας Μιχαήλ


3/5/1944Αθήνα
Πατέλης Βασίλειος

Κατασκοπεία25/2/1943Αθήνα
Πατσιάδης Κώστας


14/6/1944Αθήνα
Παυλάντος Γεώργιος24ΥπάλληλοςΑντιστασιακή δράση30/7/1943Αθήνα
Παυλής Βασίλλης


14/6/1944Αθήνα
Παυλόπουλος Σπύρος


3/5/1944Αθήνα
Πεζίρης Λεωνίδας


14/6/1944Αθήνα
Πελεκάνος Μαρίνος


6/10/1944Αθήνα
Περιστέρας Χαράλαμπ.


8/4/1944Αθήνα
Περρίκος Κωνσταντίνος37ΥποσμηναγόςΑπαγορευμένη οπλοφορία-Κατοχή εκρηκτικών υλών Σύνταξη και διάδοση προπαγνδιστικών εντύπων 4/2/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Πετράκης Εμμανουήλ

Οπλοφορία8/7/1942Αθήνα
Πετρόπουλος Μιχαήλ34ΔάσκαλοςΣαμποτάζ17/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Πέτρου Γεώργιος38Δημοτικός  ΥπάλληλοςΕκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Πέτρου Δημήτριος


14/6/1944Αθήνα
Πλακοπίτης Νικόλαος


1/5/1944Αθήνα
Πλανισιώτης Κωνστ.


1/5/1944Αθήνα
Πολίτης Στέλιος


21/7/1944Αθήνα
Πόλκος Ευάγγελος


1/5/1944Αθήνα
Πολυγιαννάκης Δημήτρ.34Τραπεζικός ΥπάλληλοςΕκτελεστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Πολυμενάκος Γεώργιος 33ΕργάτηςΑντιστασιακή δράση23/8/1943Αθήνα
Ποντίκης Κοσμάς


1/5/1944Αθήνα
Πουρσούκης Χρήστος20ΕργάτηςΣαμποτάζ10/5/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Πούτος Περικλής
ΓεωργόςΕκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Πράσιλος Αντώνιος


3/5/1944Αθήνα
Προβατάρης Γεώργιος


6/10/1944Αθήνα
Πυλαφίδης Ευδόκιμος20ΞυλουργόςΟπλοφορία2/11/1943Αθήνα
Ραγκούσης Κωνσταντ.


3/5/1944Αθήνα
Ράιδος Μανθαίος


3/6/1944Αθήνα
Ραϊσης Ανδρέας


9/3/1944Αθήνα
Ραϊσης Αντώνιος


21/7/1944Αθήνα
Ράνιος Γεώργιος39Υπάλληλος Ετ. ΥδάτωνΚαθοδηγητής της απεργίας δημ. Υπαλλήλων17/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Ραπαντάς Κωνσταντίνος22ΧωροφύλακαςΑντιστασιακή δράση28/8/1943Αθήνα
Ράσας Ηλίας


3/5/1944Αθήνα
Ραφτόπουλος Αντώνιος


21/7/1944Αθήνα
Ρεμπούτσικας Δημήτρ.


1/5/1944Αθήνα
Ρεσβάνης Κωνσταντίνος


3/6/1944Αθήνα
Ρήζος Ηλίας


1/5/1944Αθήνα
Ριγας Γεώργιος


9/3/1944Αθήνα
Ριζόπουλος Γ.


8/9/1944Αθήνα
Ροζάνης Γεώργιος


1/5/1944Αθήνα
Ροζάνης Δημήτριος


1/5/1944Αθήνα
Ροκουτάκης Αγησίλαος


10/8/1944Αθήνα
Ρούκας Δημήτριος57Αξιωματικός Π.ΝαυτικούΕκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Ρουμπουτσίκας Αναστ.32

13/5/1944Αθήνα
Ρούσσος Εμμανουήλ
ΚουρέαςΕκτελεστηκε ως όμηρος16/12/1943Αθήνα
Ρώτας Αντώνιος


3/5/1944Αθήνα
Ρώτας Π.

Εκτελέστηκε ως όμηρος12/12/1943Χαϊδάρι
Σαβαϊδης Γεώργιος


3/5/1944Αθήνα
Σαββόπουλος Γεώργιος 19ΥπάλληλοςΟπλοφορία -κατασκοποία 23/8/1943Αθήνα
Σακελάρης Δημήτριος


3/5/1944Αθήνα
Σακελάρης Ιωάννης


13/5/1944Αθήνα
Σακελάρης Νικόλαος


13/5/1944Αθήνα
Σάλμας Γεώργιος


8/4/1944Αθήνα
Σαμαράς Γεώργιος18ΒοσκόςΟπλοφορία Υπόθαλψη ανταρτών2/11/1943Αθήνα
Σάμιος Γεώργιος


3/5/1944Αθήνα
Σαμπανιώτης Σπυρίδων
ΧωροφύλακαςΑντιστασιακή δράση26/5/1942Αθήνα
Σαντής Παναγιώτης

Μέλος μυστικής οργάνωσης7/1/1943Αθήνα
Σαντομίρης Φώτιος


1/5/1944Αθήνα
Σαραντάκης Νικόλαος


10/8/1944Αθήνα
Σεϊμινάκης Ιωάννης

Εκτελέστηκε ως όμηρος25/11/1943Αθήνα
Σεϊμινάκης Μηνάς

Εκτελέστηκε ως όμηρος25/11/1943Αθήνα
Σεϊτινίκης Χαρίδημος

Κρατήθηκε ως αρχηγός του ΚΚΕ Εκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Σεϊμινάκης Ανδρέας18ΜανάβηςΣαμποτάζ12/7/1943Αθήνα
Σερντένης Αθανάσιος37
Εκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Σιβεδίδης Νικόλαος


8/4/1944Αθήνα
Σιγδίδης Λάμπρος


3/5/1944Αθήνα
Σιδέρης Γεώργιος


15/10/1942Αθήνα
Σιδηροκαστρίτης Διαν.


3/5/1944Αθήνα
Σιδηρόπουλος Κωνστ.


9/3/1944Αθήνα
Σιμόσας Αθανάσιος


8/9/1944Αθήνα
Σιμωνάκης Ελευθέριος


9/3/1944Αθήνα
Σιντρίκος Κωνσταντίνος


3/5/1944Αθήνα
Σκαλέρης Θεμιστοκλής


6/10/1944Αθήνα
Σκάλκος Αντώνιος


8/9/1944Αθήνα
Σκαρβέλης Δημ.32

24/2/1944Αθήνα
Σκαρέας Βασίλειος

Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Σκεντερίδης Ι.


8/9/1944Αθήνα
Σκλάβαινας Στυλιανός


1/5/1944Αθήνα
Σκλαβουνάκος Δημήτρ.


3/5/1944Αθήνα
Σκλαβούνος Χρήστος


8/4/1944Αθήνα
Σκούρας Αθανάσιος
Επιχειρηματ.Ανατίναξη του μεγάρου της Ε.Σ.Π.Ο. 28/1/1943Αθήνα
Σκουτέλης Ηλίας


9/3/1944Αθήνα
Σμυρναίος Δημήτριος


8/4/1944Αθήνα
Σμύρος Ιωάννης


21/7/1944Αθήνα
Σούλας Χρήστος


1/5/1944Αθήνα
Σουλιώτης Αλέξανδρος


10/8/1944Αθήνα
Σουμαράς Αρ.


6/10/1944Αθήνα
Σουρλάς Παρμενίων


6/10/1944Αθήνα
Σόφης Ανδρέας


1/5/1944Αθήνα
Σόφης Δημήτριος


1/5/1944Αθήνα
Σπανός Δημήτριος


3/5/1944Αθήνα
Σπανός Χρήστος


8/9/1944Αθήνα
Σπετσιωντάκης Μιχ.32

24/2/1944Αθήνα
Σπηλιώπουλος Κωνστ.


4/2/1944Αθήνα
Σπηλιώτης Σταμάτιος


6/10/1944Αθήνα
Σπηλιωπουλος Α.


8/9/1944Αθήνα
Σπυρόπουλος Νομικός


21/7/1944Αθήνα
Σπυρόπουλος Φώτιος


10/8/1944Αθήνα
Σταμάτης Μιχ.27Ελαιοχρωματ.Αντιστασιακή δράση12/7/1943Αθήνα
Σταματέλος Μαλτέζος


3/5/1944Αθήνα
Σταμάτης Παναγιώτης


9/3/1944Αθήνα
Σταματίου Χρήστος


3/5/1944Αθήνα
Στάμος Επαμ.37ΡάπτηςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα
Σταμούλης Βασίλειος


1/5/1944Αθήνα
Στάμος Χρήστος30ΓεωργόςΣαμποτάζ5/10/1941Αθήνα
Σταυρόπουλος Ράλλης


15/1/1944Αθήνα
Σταύρου Σπύρος


1/5/1944Αθήνα
Στεφανίδης Στέφανος


10/8/1944Αθήνα
Στεφανόπουλος Αχιλλ.


10/8/1944Αθήνα
Στράγκος Παναγιώτης

Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Στρατής Αναστάσιος


8/4/1944Αθήνα
Στραφόπουλος Δημήτρ.


3/5/1944Αθήνα
Σημωνίδης Ε.


8/9/1944Αθήνα
Συνεφάκης Παναγιώτης


8/4/1944Αθήνα
Συνεχέρης Δημήτριος


8/4/1944Αθήνα
Συρόπουλος Αθανάσιος
ΞυλουργόςΣυννετοχή σε κομμουνιστική οργάνωση Συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία-κατοχή όπλων-πολεμοφοδίων Ανατρεπτική προπαγάνδα Ακρόαση ραδιοφονικών εκπομπών Απόπειρα φόνου Ιταλών Στρατιωτών16/10/1942Αθήνα
Σφραγίδας Ελευθέριος


14/6/1944Αθήνα
Σραγίδας Ιωάννης


14/6/1944Αθήνα
Σωτηρόπουλος Γεώργ.23ΧωροφύλακαςΑντιστασιακή δράση28/8/1943Αθήνα
Σωτηρόπουλος Μιχαήλ


21/3/1944Αθήνα
Τάκης Γ.


8/9/1944Αθήνα
Ταλέπορος Ηλίας


1/5/1944Αθήνα
Ταρούσης Ιωάννης


3/5/1944Αθήνα
Τατουτίδης Ελευθέριος


9/3/1944Αθήνα
Τελάλης Κάρολος


21/7/1944Αθήνα
Τελάλης Παύλος


21/7/1944Αθήνα
Τενεκιαβιάν Οσίκ


9/3/1944Αθήνα
Τεπεκετζόγλου Ιωαννης29ΣοφατζήςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τζιβάρας Βασίλειος

Εκτελέστηκε ως όμηρος25/11/1943Αθήνα
Τζαβέλλας Σπύρος38ΔικηγόροςΚατασκοπεία23/2/1943Αθήνα
Τζανουλίνας Σωτήριος


3/5/1944Αθήνα
Τοκαλίδης Ισαάκ

Αντιστασιακή δράση6/6/1942Αθήνα
Ταρβακόπουλος Αντων. 26ΥδραυλικόςΕκτελέστηκε ως όμηρος17/6/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τούντας Αθανασιος


1/5/1944Αθήνα
Τούντας Δημήτριος


21/7/1944Αθήνα
Τρατράς Σταμάτιος32ΚαπετάνιοςΜεταφορά πομπού29/5/1943Αθήνα
Τριαντάφυλλος Γεώργ.


21/7/1944Αθήνα
Τρικάρης Στυλιανός


9/3/1944Αθήνα
Τρίχας Άγγελος28ΓεωργόςΣαμποτάζ24/3/1943Αθήνα
Τρογιάννος Βασίλειος


3/5/1944Αθήνα
Τρουμπέτης Αγησίλαος


15/1/1944Αθήνα
Τσάκας Δημήτριος


3/5/1944Αθήνα
Τσακίρης Κωσταντίνος


8/4/1944Αθήνα
Τσαμουράνης Ηλίας

Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Τσαντάνης Φραγκίσκος

Κατασκοπεία23/2/1943Αθήνα
Τσάντος Αθανάσιος
ΕργάτηςΣαμποτάζ5/10/1942Αθήνα
Τσαούσης Παναγιώτης
ΕργάτηςΔιανομή προκηρύξεων26/8/1943Αθήνα
Τσαουσίδης Ηλίας

Αντιστασιακή δράση20/9/1942Αθήνα
Τσοπανάκος Ευθύμιος


24/8/1944Αθήνα
Τσαματσάρης Κωνστ.


21/7/1944Αθήνα
Τσαρδάκας Δημήτριος
ΧωρικόςΣυμμετοχή σε κμ/κή οργάνωση Συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία-Κατοχή όπλων-πολεμοφοδίων Ανατρεπτική προπαγάνδα Ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών- Απόπειρα φόνου Ιταλών στρατιωτών16/10/1942Αθήνα
Τσελέντης Σωκράτης44Τροφοδότης  εμπ.πλοίωνΚατασκοπεία29/5/1943Αθήνα
Τσελέπης Αθανάσιος


3/5/1944Αθήνα
Τσενές Χαρ.


6/10/1944Αθήνα
Τσίκος Νικόλαος


1/5/1944Αθήνα
Τσιλίβας Στέφανος

Εκτελέστηκε ως όμηρος27/11/1943Αθήνα
Τσιμπάρης Μαρτίνος
εκ Κερκύρας
9/9/1944Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τσιναράκης Γεώργιος


8/4/1944Αθήνα
Τσίρκας Χρήστος


1/5/1944Αθήνα
Τσινορτάς Αλέξανδρος


9/3/1944Αθήνα
Τσιώκος Στ.


8/9/1944Αθήνα
Τσίώτας Χρήστος


21/7/1944Αθήνα
Τσάρης Κωνσταντίνος


3/5/1944Αθήνα
Τσουγιαννάκης Χαραλ. 27ΕργάτηςΣαμποτάζ28/1/1944Αθήνα
Τσουκαλάς Διονύσιος


9/3/1944Αθήνα
Τσουμπανέλης Αργύριος


14/6/1944Αθήνα
Τσουνάκης Ιωάννης


6/10/1944Αθήνα
Τσουρτσούλης Αριστ.

Εκτελέστηκε ως όμηρος7/1/1943Αθήνα
Τσουσκάλας Νικόλαος


9/3/1944Αθήνα
Τσούτσας Λουκάς22ΒοσκόςΟπλοφορία2/11/1943Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Τυφλόπητας Ιωάννης


24/8/1944Αθήνα
Υπαντίδης Αριστείδης


10/8/1944Αθήνα
Υφαντής Κωνσταντίνος


10/8/1944Αθήνα
Φαντούλης Γιόριος


21/7/1944Αθήνα
Φαρμακίδου Αρ.


8/9/1944Αθήνα
Φασάλας Βασίλειος25Μικροπωλητ.Σαμποτάζ28/8/1943Αθήνα
Φέξης Αντρέας


21/3/1944Αθήνα
Φερετόπουλος Νόντας


1/5/1944Αθήνα
Φεφές Απόστολος


1/5/1944Αθήνα
Φιλιππάκης Κων/νος25εκ Κουπονίων
10/6/1944Αθήνα -Εθνικό Σκοπευτήριο
Φιλιππάτος Σπυρίδων


1/7/1944Αθήνα
Φιλιππόπουλος Δημήτρ.45ΕργάτηςΚατοχή όπλου28/3/1942Αθήνα
Φιλόπουλος Ανέστης


1/5/1944Αθήνα
Φίνος Ιωάννης


21/7/1944Αθήνα
Φλόνδας Παναγιώτης


8/9/1944Αθήνα
Φολερός Ιωάννης40Ραδιοτηλ/τηςΚατασκοπεία18/12/1942Αθήνα
Φούτας Παντελής


21/7/1944Αθήνα
Φραγκέα Σ.


8/9/1944Αθήνα
Φραγκογιάννης Νικολ.


8/4/1944Αθήνα
Φράγκος Αλέξανδρος


8/4/1944Αθήνα
Φράγκος Δημήτριος17ΕργάτηςΣαμποτάζ25/11/1943Αθήνα
Φραγκούλης Βασίλειος


21/7/1944Αθήνα
Φραγκούλης Ιωάννης25Εισπράκτωρ  λωφορείουΣαμποτάζ10/6/1942Αθήνα
Φριλίγγος Ιωάννης


24/8/1944Αθήνα
Φωκάς Ιωακείμ


1/5/1944Αθήνα
Χαιρόπουλος Ηλίας


8/4/1944Αθήνα
Χάλαρης Νικόλαος


1/5/1944Αθήνα
Χαραλαμπίδης Χρήστης


9/3/1944Αθήνα
Χαρίδης Παναγιώτης27ΗλεκρολόγοςΑρχηγός,συμμορίας-κατοχή όπλων-Απόκρυψη και τροφοδοσία Άγγλων
Αθήνα
Χατζηαθανασίου Αντών.


13/5/1944Αθήνα
Χατζηγιάννης Τρύφων


8/4/1944Αθήνα
Χατζηκιοσάν Γιόγια


9/3/1944Αθήνα
Χατζηκωνσταντής Ευάγ


9/3/1944Αθήνα
Χατζής Γεώργιος23ΕργάτηςΟπλοφορία9/4/1943Αθήνα
Χατζησπύρου Παντελής


21/7/1944Αθήνα
Χατζησταμάτης Κωνστ.

Εκτελέστηκε ως όμηρος12/12/1943Χαϊδάρι
Χατζηχρήστου Βασίλ.


29/1/1944Αθήνα
Χατζόπουλος Νικ.ή Φωτ.


1/5/1944Αθήνα
Χατζοπούλου Μανταλέν


8/9/1944Αθήνα
Χαχλάκης Μιχαήλ


24/8/1944Αθήνα
Χειλάς Γεώργιος


3/5/1944Αθήνα
Χόνδρος Νικόλαος

Αντιστασιακή δράση6/6/1942Αθήνα
Χοντρόπουλος Νικόλ.


9/6/1944Αθήνα
Χούπης Ιωάννης


8/9/1944Αθήνα
Χούση Βάσνους


8/4/1944Αθήνα
Χρηστακόπουλος Δημ.


1/5/1944Αθήνα
Χριστοδουλιφιλος Ν.30

24/2/1944Αθήνα
Χριστοδούλου Αχιλλεύς


8/4/1944Αθήνα
Χρυσανθόπουλος Παν.
ΧωροφύλακαςΑντιστασιακή δράση28/8/1943Αθήνα
Χρυσοστόμου Ιωακείμ

Εκτελέστηκε ως όμηρος12/12/1943Αθήνα
Χυτίρις Κωνσταντίνος


1/5/1944Αθήνα
Ψαράκης Χρήστος50Υπάλληλος φόρωνΑντιστασιακή δράση28/11/1942Αθήνα
Ψαρουδάκης Αντώνιος


6/10/1944Αθήνα
Ψελίδας Δημήτριος


8/4/1944Αθήνα

========================================================================


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ) ΑΠΟ 383 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1945-1949  ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΥΤΏΝ 
(Φυσικών αυτουργών εγκλημάτων και κανενός ηθικού αυτουργού !!!!!!)
  
AΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΤΟ ΒΗΜΑ" ΤΗΣ 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1948

10 Μαρτίου 1948, ΦΕΚ 25

Έκθεσις εκτελέσεως καταδικαστικών εις θάνατον αποφάσεων

          Εν Ναυπλίω σήμερον την 19ην Φεβρουαρίου 1948 έτους ημέραν Πέμπτην και ώραν 7ην προ μεσημβρίας ημείς ο παρά Πλημ/καις Αντεισαγγελεύς Σταύρος Φαρμάκης, ορισθέντες του Εισαγγελέως των ενταύθα Πλημ/κών όπως παραστώ κατά την εκτέλεσιν.
1)Της υπ΄ αριθ. 23 και από 9  8/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ής κατεδικάσθη εις ποινήν του θανάτου ο Νικήτας Ιωάννου Σαμαρζής, ετών 37, γεννηθείς και κατοικών εν Καλυβίοις Κορινθίας, γεωργός και χριστιανός ορθόδοξος.
2) Της υπ΄ αρίθ. 23 και από 9  8/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι  ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Βλάσσιος Παναγ. Οικονομόπουλος, ετών 31, γεννηθείς και κατοικών εν Καλυβίοις Κορινθίας, γεωργός και χριστιανός ορθόδοξος.
3) Της υπ΄ αρίθ. 11 και από 7 Σ/βρίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Νικόλαος Ιωάννου Σμυρλής, γεννηθείς και κατοικών εν Προνοία Ναυπλίου, ετών 32, τυροκόμος και χριστιανός ορθόδοξος.
4) Της υπ΄ αρίθ. 12 και από 4 Απριλίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Περίανδρος Γεωργίου Διακουσιώτης ή Τίγρης, γεννηθείς και κατοικών εν Βασιλικώ Κορινθίας, ετών 28, αγρότης και χριστιανός ορθόδοξος.
5) Της υπ΄ αρίθ. 7 και από 11 Ιανουαρίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Παναγ. Σταμ. Τσόχλας ή Βόλγας, γεννηθείς και κατοικών εν Καλαμακίω Κορινθίας, ετών 37, θερμαστής και χριστιανός ορθόδοξος.
6) Της υπ΄ αρίθ. 27 και από 13 Ιουνίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Ιωάννης Αθαν. Πανάγου, γεννηθείς και κατοικών εν Βασιλικώ Κορινθίας, ετών 35, κτηματίας και χριστιανός ορθόδοξος.
7) Της υπ΄ αρίθ. 37 και από 22 8/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Νικόλαος Γεωργ. Αποστολάκης ή Αράπης ή Μαύρος, γεννηθείς και κατοικών εν Κανάβοις του Ηρακλείου Κρήτης, ετών 34, εργάτης και χριστιανός ορθόδοξος.
8) Της υπ΄ αρίθ. 41 και από 17 Μαρτίου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Κων/νος Σταύρου Γλυκός ή Σερπέτης, γεννηθείς εις Οξύλιθον Ευβοίας και κατοικών εις Στόμιον Κορινθίας, ετών 43, ξυλουργός και χριστιανός ορθόδοξος.
9) Της υπ΄ αρίθ. 31 και από 16 Μαϊου 1947 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Γεωργ. Μπαλάση Κατιρλιώτης, γεννηθείς και κατοικών εν Κίω Μ. Ασίας και κατοικών εν Ν. Κίω Άργους, ετών 35, γεωργός και χριστιανός ορθόδοξος.
10) Της υπ΄ αρίθ. 11 και από 7 Δ/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Ιωάννης Ανδρ. Κανελλόπουλος, γεννηθείς και κατοικών εν Δερβενίω και κατοικών εν Ζευγολατίω Κορινθίας, ετών 37, ράπτης και χριστιανός ορθόδοξος.
11) Της υπ΄ αρίθ. 29 και από 21 Ν/βρίου 1946 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων, δι΄ ης κατεδικάσθη εις την ποινήν του θανάτου ο Σεραφείμ Γεωργ. Γκιώκας ή Καπετάν Θύριος, γεννηθείς και κατοικών εν Ερυθραίς Μεγαρίδος, ετών 29, σωφέρ και χριστιανός ορθόδοξος.
          Κηρυχθέντες ένοχοι φόνων και ήδη κρατούμενοι εν ταις ενταύθα φυλακαίς Ακροναυπλίας, παραλαβόντες και τον Δικαστικόν Γραμματέα της αυτής Εισαγγελίας Γεώργιον Δράσσαν, μετάβημεν εις τον τόπον της εκτελέσεως, ανατολικήν πλευράν του ενταύθα Νεκροταφείου, ένθα παρίστατο ο ιερεύς Νικολ. Σαγκιώτης και ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημ. Σαγιάς. Προσαχθέντες οι εις θάνατον καταδικασθέντες.
1)Νικήτας Ιωαν. Σαμαρτζής. 2)Βλάσιος Παναγ. Οικονομόπουλος. 3) Νικόλαος Ιωαν. Σμυρλής. 4)Περίανδρος Γεωργ. Διακουργιώτης ή Τίγρης. 5) Παναγ. Σταμ. Τσόχλας ή Βόλγας. 6) Ιωαν. Αθαν. Πανάγος. 7)Νικολ. Γεωργ. Αποστολάκης. 8)Κωνστ. Σταύρου Γλυκός ή Σερμπέτης. 8) Γεωργ. Μπαλάση Κατιρλιώτης. 10) Ιωάννης  Ανδρ. Κανελλόπουλος. 11) Σεραφείμ Γεωργ. Γκιόκας περί της ταυτότητος των οποίων εβεβαιώθημεν υπό του επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος Μοιράρχου κ. Γεωργ. Αλεξπούλου, αλλά και εξ αυτών των ιδίων καταδίκων οίτινες ερωτηθέντες εδήλωσαν ότι ουδέν έχουν να ειπούν.
          Μεθ΄ ο τοποθετηθέντων των καταδίκων έναντι του εκτελεστικού αποσπάσματος αναγνώσθησαν υπό του Γραμματέος εις επήκοον πάντων των παρισταμένων αι μνησθείσαι ανωτέρω υπ΄ αριθ. 23/1946, 23/1946, 11/47 12/47, 7/47, 27/47, 37/46, 41/47, 31/47,11/47, 29/47, αποφάσεις του Δικαστηρίου των εν Ναυπλίω Συνέδρων και εξετελεσθησαν υπό του εκτελεστικού αποσπάσματος διά τυφεκισμού θανατωθέντων των καταδίκων και διαπιστωθέντος του θανάτου αυτών υπό του ιατρού Εφέδρου Ανθυπιάτρου παρά το Κ.Ε.Μ. Αλέξανδρου Μαντά.
          Εφ΄ ω συνετάγη η παρούσα έκθεσις ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται ως έπεται.

                      Ο Αντισαγγελεύς                             Ο Γραμματεύς

                     ΣΤ.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ                           ΓΕΩΡΓ. ΔΡΑΣΣΑΣ

=========================================================================


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΛΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΦΕΚ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αργύριος Καραγιάννης του Δημητρίου 9/7/1945 21/8/1945 ΦΕΚ52 Παρά το Νεκροταφείο Αιγίνης
Ηλίας Σεφερλής του Κων. 19/3/1947 17/4/1947  ΦΕΚ 20 Παρά το Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Φλέσας του Ανδρέου Γεωργός 6/5/1947 18/5/1947  ΦΕΚ 26 Παρά το Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Κωτούλιας του Μιχαήλ 19/6/1947 18/5/1947  ΦΕΚ 27 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Θεόδ. Παν. Τριανταφύλου ή       Παναγιωταράς Ετών 36.    Φορτοεκφορτωτής  Εκ Λεβαδείας 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Ευάγγ. Γεωρ. Χατζόπουλος ή Κοτσοβάγγελος Ετών 22   Σερβιτόρος.           Κάτοικ. Αθηνών 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Θεοδ. Βασ. Σιδέρης Ετών 24   Εγάτης.           Κάτοικ. Αθηνών 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγ. Κόλλιας του Λουκά Ετών 26.   Γεωργός.           Κάτοικ. Λεβαδείας 19/6/1947 26/8/1947  ΦΕΚ 43 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Δημ. Γκίνης του Αναστ. Ετών 52.   Γεωργός.           Κάτοικ. Αθηνών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Δημ. Ντάλιος του Στεργίου Ετών 31.   Αχθοφόρος.           Κάτοικ. Λαμίας 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Ευθ. Κοσκολέτος του Γεωργ. Ετών 45.   Γεωργός.           Κάτοικ. Μπούση Κορινθιας 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Αντών. Μπουρδής του Γεωργ. Ετών 27.   Ζαχαρ/της.           Κάτοικ. Πειραιά 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Δημ. Αυγέρης του Αναστ. Ετών 29.   
Μηχ. Επ. Ναυτικού.           
Κάτοικ. Πειραιά
19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγ. Ιωαν. Δημητρόπουλος  Ετών 45   Εργατικός          Κάτοικ. Θηβών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Αλεξ. Δημ. Κόλλιας Ετών 24.   Θερμαστής         Κάτοικ. Θηβών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Αθαν. Γεωρ. Γκινονιώτης Ετών 33.   ηλεκτροτεχνήτης.           
Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών
19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Κωνστ. Χαραλ. Βουτσινάς Ετών 22.           
Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών
19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Συνοδινός Νικ. Λάτσος Ετών 19.       Ελαιοχ/της  Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Κυριάκος Στ. Καλογιάννης Ετών 33.   Υποδημ/ποιός Κάτοικ. Περιστέρι Αθηνών 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Μιχαήλ Μονέδας του Χρίστου Ετών 23.  Σιδηρομικός Υπ. Κάτοικ. Πειραιά 19/6/1947 2/9/1947  ΦΕΚ 45 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Κυριάκος Τσιμπρίδης του Παν. Από Πλατανιά Δράμας 8/9/1947 19/9/1947 ΦΕΚ 49 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Κων/νος Γκεμάνης του Νέστ. 8/9/1947 19/9/1947 ΦΕΚ 49 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Δημήτριος Μάντζος του Ζώη Κατοικ. Κοκκινόχωμα Καβάλας 29/11/1947 10/12/1947 ΦΕΚ 62 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Μιχαήλ Βασ. Βλαχογιάννης  Ετών 31. Καθεκλοποιός Κατοικ. Τρίπολη 17/12/1947 30/12/1947 ΦΕΚ 66 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ντόρος Χασάν του Χουσείν  Ετών 63. Γεωργός 
Κατοικ. Σμόρτος Ηγουμενίτσας
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Αρναούτ Οσμάν του Μερεμέτη  Ετών 34 .   Κουρέας     
Κατοικ. Ξάνθη
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Θεοφάνης Τράγος του Αθαναν.  Ετών 31 . Καθεκλοποιός Κατοικ. Τρίπολη 10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Κωνσταντ. Πολίτης του Αγγέλου  Ετών 23. Κτηματίας 
Κατοικ. Ταλλήνη Κορινθίας
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Σπυρίων Κουλτσινιώτης του Κ.  Ετών 26.  Κτηματίας   
Κατοικ. Μ.Βάλτος Κορινθίας
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Διαμαντής Τσαγγάρης του Γεωργ.  Ετών 27.    Γεωργός     
 Κατοικ. Λαστέρι Φαρρών
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Ανδρέας Παπαδόπουλος του Ιωάννη  Ετών 24 .  Υποδ/ποιός      Κατοικ. Αιγιαλεία 10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Βασίλειος Κωσταντακόπουλος του Βλασίου  Ετών 31. Κλοστοϋφ/γός
 Κατοικ. Πάτρα
10/10/1948 21/1/1948  ΦΕΚ 6 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Αριστείδης Κωνσταντίνου Κουσουλός  Ετών 28 .Κτηματίας   
Κατοικ. Χελιδάριο Κορινθίας
12/1/1948 29/1/1948  ΦΕΚ 7 Αργοστόλι θεση: Δρέπανος
Γεράσιμος Παν. Βούρτσης  Ετών 31 Καφεπώλης 
Κατοικ. Πάτρα
12/1/1948 29/1/1948  ΦΕΚ 7 Αργοστόλι θεση: Δρέπανος
Σπυρίδων Ιωάννου Καπαλέρης  Ετών 29           
Κατοικ. Κοκκινιά Αθηνών
13/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Μουράτ Χ. Κουδελικιάν  Ετών 26           
Κατοικ.  Αθηνών
13/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Δημήτριος Γεωργ. Βεμπίρης ή Ατρόμητος  Ετών 25                   
Γεωργός . 
Κατοικ.  Μαλαμούκα καλαβρύτων
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Κωσταντίνος Δημ. Δημητρόπουλος  Ετών 25                   
Κτηματίας .
 Κατοικ.  Ψαροφάι Πάτρα
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Διονύσιος Δημ. Κωσταντάρας  Ετών 28                   
Γεωργός.
 Κατοικ.  Ναύπακτος
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Παναγιώτης Ανδρ. Νικολετάκης ή Ψάρριας  Ετών 27                   
Κατοικ.  Νεοχώρι Ναύπακτος
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Νικόλαος Δημ. Σιδηροκαστρίτης ή Κατερίνας  Ετών 24 . Γεωργός.     
Κατοικ.  Παντοκράτορα Ζακύνθου
9/2/1948 24/2/1948  ΦΕΚ 20 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Νικήτας Ιωαν. Σαμαρτζής  Ετών 37 . Γεωργός. 
Κατοικ.  Καλύβια Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο
 Ναυπλίου

Βλάσιος Παν. Οικονομόπουλος  Ετών 31 .  Γεωργός. 
Κατοικ.  Καλύβια Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείον Ναυπλίου
Νικόλαος Ιωαν. Σμυρλής  Ετών 37 . Τυροκόμος. 
Κατοικ.  Προνοία Ναυπλίου
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Περίανδρος γεωργ. Διακουσιώτης ή Τίγρης  Ετών 28  Αγρότης. 
Κατοικ.  Βασιλικώ Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Παναγ. Σταμ. Τσόχλας ή Βόλγας  Ετών 37  .Θερμαστής. 
Κατοικ.  Καλαμάκι Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ιωάννης Αθαν. Πανάγος  Ετών 35   .Κτηματίας. 
Κατοικ.  Βασιλικώ Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Νικόλαος Γεωργ. Αποστολάκης ή Αράπης ή Μαύρος  Ετών 37  . Εργάτης. 
Κατοικ.  Κανάβοις Ηρακλείου Κρήτης
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Κων/νος Σταυρου Γλυκός ή Σερμπέτης  Ετών 41                  Ξυλουργός.Από τον Οξύλιθον Ευβοίας . Κατοικ.  Στόμιον Κορινθίας 19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Γεώργιος Μπαλάση Κατιρλιώτης  Ετών 35                  
Γεωργός. 
Κατοικ.  Ν.Κιω Άργους
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ιωάννης Ανδρ. Κανελλόπουλος  Ετών 37  . Ράπτης. 
Κατοικ.  Ζευγολατίω Κορινθίας
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Σεραφείμ Γεωργ. Γκιόκας ή Καπετάν Θύριος    Ετών 29 .  Σωφέρ. 
 Κατοικ.  Ερυθραίς Μεγαρίδος
19/2/1948 10/3/1948  ΦΕΚ 25 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Χρήστος Ιωανν. Γκούμας  Κατοικ. Παπαδάτων -Ξηρομέρου 23/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Νεκροταφείο Λευκάδος
Γεωργίου κ. Λένα  Ετών 25                 
 Γεωργός. 
Κατοικ. Λειβαδιά

18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Φωτίου Δ. Κατή  Ετών 29                  
Τυπογράφος. 
Κατοικ. Καρπενησίου
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Ιωάννη Κουκούτση Αθηναίου  Ετών 44 .  Εργάτης. 
Κατοικ. Καρπενησίου
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Εμμανουήλ Στρατή Αριστείδου ή Μπαγιαντέρου  Ετών 25                  
 Εργάτης. 
 Κατοικ.  Θηβών
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Νικολάου Μπαρή Γεωργίου ή Βαρή   Ετών 23                 
 Εργάτης. 
 Κατοικ.  Πατρών
18/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτου"
Κωνσταντίνος Αθ. Χαρχαλιάς Κατοικ. Καστρακίου 16/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 8 χιλ εκ της πόλεως Λευκάδος πεδιάδα
Σωτήριος Χρ.Πέτρουλας Κατοικ. Αγρινίου  16/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 8 χιλ εκ της πόλεως Λευκάδος πεδιάδα
Βασίλειος Παν.Ζυγούρης Κατοικ. Παναιτωλίου  16/2/1948 11/3/1948  ΦΕΚ 26 8 χιλ εκ της πόλεως Λευκάδος πεδιάδα
Χρήστος Σωτ. Μαυρογιάννης  Ετών 32                 
 Κατοικ.  Κάτω Αχαϊα
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Αναστάσιος Κων. Καραγιάννης  Ετών 45 . Γεωργός. 
Κατοικ.  Εν Ρηγανίω (γεννηθείς εν Αγροπηδοκάμπω)
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Σταύρος Γεωργ. Σταματτελάτος  Ετών 22  . Εργάτης. 
Κατοικ.  Πατρών
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Βασίλειος Ιωανν. Καραμπέρης ή Καπετάν Δράκος  Ετών 31  .Γεωργός.   
Κατοικ.  Σκιαδά Τριταίας
14/2/1948 13/3/1948  ΦΕΚ 27 Αργοστόλι Θεση: Δρέπανος
Κωσταντίνος Σπύρου Γιρανταλής Ετών 21      
Κατοικ. Πυριδιτοποιείου
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Πέτρος Αντων. Κουφάκης Ετών 21      
Κατοικ. Πυριδιτοποιείου.
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Σαμουήλ Συμ. Δέντης ή Μέλλης  Ετών 21      Κατοικ. Πυριδιτοποιείου Χαϊδαρίου. Έλλην και ισραηλήτης το θρήσκευμα 21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Πέτρος Γεωργ. Πατμανίδης  Ετών 19                 
Κατοικ.  Χαϊδαρίου
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αναστάσιος Χρ. Κούνουπας  Ετών 19                 
Κατοικ. Αγίας Ελεούσης
21/2/1948 26/3/1948  ΦΕΚ 31 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βλασ. Χρισ. Μακαρόνας  Κατοικ.  Αθηνών 21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Νικόλαος Ιερ. Λάιος  Ετών 30               
Κατοικ. Μεγάρων
21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κων/νος Ανδρ. Πανταζής  Ετών 30               
Κατοικ. Μεγάρων
21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Πέτρος Δημ. Τζογανάκης  Κατοικ.  Αθηνών 21/2/1948 27/3/1948  ΦΕΚ 32 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
ΚωσταντίνοςΤριανταφύλλου Μπίρτσας ή Δρίτσας   Ετών 30                  Εργάτης.Κατοικ. Λειβαδείας 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεώργιος Χρήστου Κιτσοπάνος  Ετών 38              Γεωργός.Κατοικ. Καμπαρίνης 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αναστασίου Ζερβού Αλεξάνδρου  Ετών 29              Ανθυπ/του.Κατοικ. Πατρών 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Λεωνίδου Τσενέκα  Ετών 22               Εργάτης.Κατοικ. Αθηνών 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Σπυρίδωνος Πιέρρου Ανδρέου  Ετών 30               Εργάτης.Κατοικ. Λειβαδείας 28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Βασίλειος Αντωνίου Ζαφειρόπουλος  Ετών 21 .  Κτηματίας.
Κατοικ. Κουλούρα Αιγίου
24/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Αναστάσιος Νικ. Μποζίνης  Ετών 22             
Κατοικ. Διθακιάς Ζακύνθου
28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Δημήτριος Π. Τσώκος ή Σακκής  Ετών 30             
Κατοικ. Ερέτρειας
28/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Στέφανος κ. Λιόλιος Κατοικ. Αθηνών 21/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Κ. Κεφάλας Κατοικ. Αθηνών 21/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κωνσταντίνος Χρήστου Ρεμπελιάς ή Τσαπάρας  Ετών 40                       Σοφέρ.                        
 Κατοικ. Αγρίνιο
24/2/1948 2/4/1948  ΦΕΚ 33 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Βασίλειος Παν. Κατσαϊτης  Ετών 28              Παραγωγεύς                        Κατοικ. Αχαϊαν-Οβρυιάν 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Κων/νος Νικολάου Μπάρπας ή Μπάρμπας  Ετών 23  .  Γεωργός.         Κατοικ. Πάτρα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Αντώνιος Χαρ. Βασιλόπουλος ή Στραβολαίμης  Ετών 26               Κτηματίας.                         Κατοικ. Ζαρουχλέικα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Νεοκλής γεωργίου Κακός   Ετών35               Καφεπώλης.                         Κατοικ. Ζαρουχλέικα- Πάτρα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ανδρέας Ιωάννου Βάρδαλος  Ετών 32              Κτηματίας.                         Κατοικ. Πάτρα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Βασίλειος Γρηγ. Κίντος  Ετών 32               Κτηματίας.                         Κατοικ.Αμαλιάδα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Χρήστος Βασ. Θεοδωρακόπουλος ή Βασιλογιάννης  Ετών 30               Κασσιτερωτής.                         Κατοικ. Σανταμέρι-Αχαϊαν 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ευάγγελος Βασιλείου Λαμπρόπουλος  Ετών37  .  Γεωργός.         Κατοικ. Λαμπρέικα 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Σπυρ. Λυκουρέσης ή Μοντενίγος  Ετών 19  . Γεωργός.          Κατοικ. Λιθακιά 3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Διονύσιος Δραγανίγου Γιακουμέλος  Ετών 23 . Γεωργός.     
Κατοικ. Γύρι
3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Αριστοτέλης Xρήστου Βλάχος  Ετών 20.   Γεωργός.    
Κατοικ. Πρόδρομον-Ξυρομέρου
3/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Σωτήριος Παναγιωτόπουλος ή Μαϊστρος του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας  Ετών26                                          Μηχανικός.                          Κατοικ. Αγ. Κωσταντίνος Αιγίου- Πάτρα 24/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Κωσταντίνος Δημ. Ρεπάνης  Ετών 21                                      Κατοικ. Γεννηθείς εν Ασπροπύργω Ευρυτανίας  24/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Ευαγγ. Καραθανασόπουλος  Ετών 24  . Αγρότης.           Κατοικ. Μπουρλέσια 24/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Νικόλαος Χρηστου Μητσόπουλος ή καπετάν Ανδρούτσος  Ιδιωτ. υπάλληλος                        Κατοικ. Εκ Κολοφωνίο Καλαβρύτων κατοικών εν Αθήναις 23/2/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Δημήτριος Βασιλείου Ιωάννου ή Διαβολή ή Κρέοντα  Ετών 32 .Εφέδρου Αξ/κού.  Γεννηθ. Εν Κεφαλάρι Κορινθίας και κατοικούντος εις Τρίπολιν 4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Δημήτριος Ηλία Παπαπάνου ή Ριγιλέτου  Ετών 30             Σωφέρ.                         
Κατοικ. Πλαίσια Μαλακασίου Ιωαννίνων
4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Χρήστος Θεοδώρου  Ετών 24              Γεωργός.                        
 Κατοικ. Αγ. Θωμάς
4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αριστείδης ή Αρσένης Φωτίου Ροδίτης  Ετών 42              Εφαρμοστής.                         Κατοικ. Αθηνών 4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Δημήτριος Πλ. Ρεμπάνης  Ετών 22             Γεωργός.                         
Κατοικ. Λεβαδείας
4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Νικόλαος Κω. Στρομπούλας  Ετών 20             Κηπουρός.                         Κατοικ. Λεβαδείας 4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αβραάμ ή Βιτάλ Ααρών Χασόν   Ετών 31 ισραηλίτου            Εμποροράπτου                         Κατοικ. Θεσσαλονίκης  4/31948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κων/νος Αθανασίου Μιχαήλ   Ετών 33            Εργάτης.                          11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αντώνιος Παν. Μπέης ή Βέης  Ετών 24            Γεωργός.                         
Κατοικ. Μέγαρα
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αποστόλης Ανδρ. Μουστάκας  Ετών 45            Υποδηματοποιός.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κων/νος Γεωργ. Τσουκλίδης  Ετών 56            Εστιάτορας.                         Ν.Λιοσια 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κων/νος Δημ. Αποστολόπουλος ή Πολύφημος  Ετών 41            Τυροκόμος.                         Κατοικ. Ιστιαίας 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αριστοφάνης Ηλία Αναγνωστόπουλος  Ετών 40            Σωφέρ.                        
 Κατοικ. Αμφίσσης
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεώργιος Παν. Αργύριος ή Τσαγανός  Ετών 28            Ξυλουργός.                         Κατοικ. Ν.Ιωνία 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Νικόλαος Ευαγγ. Δημάκος ή Μανιάτης  Ετών 30           Εκδορέως.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Νικόλαος Αθαν. Νικόλαος ή Ουσσέας  Ετών 25           Κρεοπώλης.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Δημήτριος Σερ. Κουτσούρης  Ετών 24            Γεωργός.                          11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ιωάννης Αργ. Λάμπρου Ευστάθιος Αθαν. Μάμαλης  Ετών 28           Γεωργός.                         
Κατοικ. Λεβαδείας
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ευστάθιος Αθαν. Μάμαλης Ετών 31 . Εργάτης.            Κατοικ. Αραχώβης 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αλέξανδρος Μιχαήλ Μικρόπουλος  Ετών 20           
 Ιδιωτ. Υπάλληλος.                         
11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ελευθέριος Σπ. Ναυπλιώτης   Ετών 33            Λεβητοποιός.                         Κατοικ. Πειραιός 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Θωμάς Κων. Βαφάκης   Ετών 34            Χρηματομεσίτης.                         Κατοικ. Αθηνών 11/3/1948 8/4/1948  ΦΕΚ 34 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Άγγελος νικ. Μαγνίσιαλης ή Μαγνισιαλίδης  Ετών 25             Οξυγονοκολλητής.                          Κατοικ. Νικαίας 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ηλίας Αθαν. Λιακούρης Ετών 27           Κλωστοϋφ/γός.                         Κατοικ. Αθηνών 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Επαμεινώνδας Δημ. Κατσέλης Ετών 23            Γεωργός.                         
Κατοικ. Θηβών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ελευθέριος Γεωργ. Τζανέτης Ετών 27           Αρτεργάτης.                         Κατοικ.Αθηνών 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Δημήτριος Αχιλλ. Γεωργαντάς Ετών 29            Κτηματίας.                         Κατοικ. Θηβών 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ταξιάρχης Αντων. Κουρούτου Ετών 19            Γεωργός                         
Κατοικ. Θηβών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Λεωνίδα Γεωργ. Λάμπρου Ετών 19            Γεωργός                         
Κατοικ. Θηβών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κων/νος Ιωάννου Παπαναγιώτου ή Αία Ετών 30           Κτίστης                         
Κατοικ. Χαλκίδος
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αθανάσιος Δημ. Γκλιάτης ή Ζαργάνας Ετών 29          Ζωέμπορος                        Κατοικ. Χαλκίδος 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ιωάννης Κων. Μαρτζούκος Ετών 20          Υποδηματοποιός                         Κατοικ. Μεγάρων 3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αλέξανδρος Κων. Αλεξιάδης Ετών 18           Κουρέως                        
Κατοικ. Αθηνών
3/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Τρύφων Γεωργίου Αρεστόπουλος Ετών 18           Κτηηματίας                        Κατοικ. Μυγδαλιά Γορτυνίας 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αθανάσιος Γεωργίου Μανώλης Ετών 25          Έμπορος                        
Κατοικ. Περίσταν Ναυπακτίας
23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ανδρέας Χρήστου Μιτούσης ή Καυλής Ετών 25          Καπνοπαραγωγός                       Κατοικ. Δράμας 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Οδυσσέας Πέτρου Σαμπατζής Ετών 34         Γεωργός                        Κατοικ.Σερρών 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κωσταντίνος Γεωργ. Χριστοφίδης Ετών 19          Μαθητής                       
 Κατοικ. Νίκαιας
23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κωσταντίνος Γρηγορίου Παπαδόπουλος Ετών 23         Ηλεκτρολόγος                       Κατοικ. Πειραιώς 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Σίμος Ευσταθίου Τογλάτογλου Ετών 29        Βυρσοδέψου                      Κατοικ. Νικαίας 23/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Χρήστος Αποστόλου Μαντέλης ή Καραφωτιάς  Κατοικ. Μεσολλογγίου 6/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Βασίλειος Παν. Ζησιμόπουλος ή Πανανός Ετών 24                        Κρεοπώλης
Κατοικ.Σύμη Ναυπακτίας   
6/4/1948 5/5/1948  ΦΕΚ 40 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ανδρέας Σταύρου Πατρικίου Ετών 40                           Κατοικ.Κ. Αχαϊας  5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κων/νος Ν. Αντύπας ή Μπέης Ετών 23                          Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Σπυρίδων Δ. Ριζόκωστας Ετών 19                          
Κατοικ. Λαμίας  
5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Νικόλαος Δ. Θεοδωρόπουλος Ετών 23                         Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Γ. Σινούλης Ετών 24                        Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κων/νος Θ. Σιώκος Ετών 21                       Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Γεώργιος Δημητρίου Παντόπουλος ή Τσιτσιμήτρος Ετών 38                       Κατοικ.Λαμίας   5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αντώνιος Σπυρ. Γιατράς ή Μελλιάς ή Πεπόνας  Ετών 20                      
Κατοικ. Ζακύνθου 
5/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Νικολ. Γρασάκης ή Κρητικός    Ετών 35                      
  Κατοικ. Αθηνών 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Σεραφείμ Γεωργίου Κασώρας Ετών 31                      
Κατοικ. Λεβαδείας
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βασίλειος Κων/νου Αλγιανακίδης Ετών 23                     
Κατοικ. Χαλκίδος 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Σπυρίδων Ανδρέου Δρομπώνης Ετών 25                     
 Κατοικ. Μεγάρων 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Μαρίνος Κυριακου Κυπράκης Ετών 53                     
 Κατοικ. Αθηνών 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Χρήστος Ιωαν. Σαρλής ή Δερβίσης Ετών 31                    
 Κατοικ. Κάβη Ευβοίας 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Μιχαήλ Χρήστου Τεμέλκος Ετών 30                     
Κατοικ. Χασιών Φυλής 
27/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Γεώργιος Δημ. Λύκος ή Ταρζάν Ετών 27                   
 Κατοικ. Ταξιάρχης Ευβοίας
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Γεώργιος ή Λεωνίδας Εμμ. Μισιτζής ή Καρβούνης Ετών 32                     
Κατοικ. Χώρας Σάμου
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Νικόλαος Γεωργιάδης ή Αντεράς Ετών 22                     
Κατοικ. Αμφίσσης
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Χρήστος Πολίτης ή Κικιρίκος του Κων/νου Ετών 30                    
Κατοικ. Κορωπίου
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ευάγγελος Ανδρέου Πεοδώρου ή Μασαλάς Ετών 37                     
Κατοικ. Χλεμπιτσαρίου
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Στέφανος Γιοβάνοβιτς Ετών 19                    
Κατοικ. Πειραιώς
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βασίλειος Δημ. Σαλής Ετών 19                     
Κατοικ. Πειραιώς
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κων/νος Χρ. Δρακόπουλος Ετών 42                     
Κατοικ. Πειραιώς
3/3/1948 8/5/1948  ΦΕΚ 41 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Πέτρ. Τσουπίδης Ετών 23                     
Κατοικ. Πειραιώς
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βασίλειος Φωτ. Ρόμπολος Ετών 27                     
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Παναγιώτης Αθαν. Κοροπούλης ή Δεληβοριάς Ετών 25                    
Κατοικ. Θηβών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Δημ. Πατέρας Ετών 26                    
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Εμμ. Μπουρνιάς Ετών 19                     
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βασίλειος Δημ. Καθούλης Ετών 30                     
Κατοικ. Αμφικλείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Ευστ. Ευσταθίου ή Νάκος Ετών 27                     
Κατοικ. Δαυλείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Άγγελος Κωνσ. Αγγέλου Ετών 43                     
Κατοικ. Θηβών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Σταύρος Κων/νου Μπέρδος Ετών 43                    
 Κατοικ. Θηβών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Νικόλαος Ιωάννου Λάβδας ή Πατσαλιάς    Ετών 33                   
   Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ευάγγελος Νικ. Μιχελής Ετών 23                   
 Κατοικ. Παναγιάς Ευβοίας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Παναγιώτης Κωνστ. Κόλιας Ετών 25                     
Κατοικ. Ασπροπύργου
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ασημάκης γεωργίου Κριτσώνης Ετών 35                     
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αναστάσιος Νικ. Φουρτουλάκης ή Τιμωρός Ετών 27                   
 Κατοικ. Μεγάρων
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ιωάννης Γεωργ. Τσαπάρας Ετών 52                 
  Κατοικ. Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Λυκούργος Αντων. Ζούμπερης Ετών 45                    
 Κατοικ. Καρύστου
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Πολυχρόνης Μιχ. Πολυχρονιάδης Ετών 25                    
Κατοικ. Νίκαιας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Λάζαρος Ευδοκίμου Ιγνατιάδης Ετών 24                     
Κατοικ. Νίκαιας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Φροίξος ή Αθανάσιος Τσαπόπουλος ή Υμηττός του Αναστ. Ετών 20                   
Κατοικ. Αθηνών
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κων/νος Κων. Λιανός ή Μοσκιός Ετών 27                     
Κατοικ. Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αθανάσιος Γεωργ. Παπαχανζής Ετών 31                    
Κατοικ. Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ευάγγελος Χαρ. Τάτσης Ετών 32                   
Κατοικ. Χαλκίδος
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Χρήστος Νικ. Μπαμπάς Ετών 19                     
Κατοικ. Κυριακίου Λεβαδείας
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Χρήστος Λαζάρου Καλαφάτης Ετών 22                    
Κατοικ. Πειραιώς
4/5/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αντώνιος Γ. Δρούζας ή Σαμπούρδος Ετών 41  
 Κατοικ. Ιρίων Ναυπλίου
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αλέξανδρος Ευστ. Κάβουρας   Ετών 24                  
  Κατοικ. Π. Κοκκινιάς
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αλκιβιάδης Δημ. Δήμου Ετών 28                   
 Κατοικ. Αναράχης Εορδαίας
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αναστάσιος Δημ. Δαφνιάς Ετών 42                  
 Κατοικ. Βαρσόβας Σπάρτης
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ηλίας Γεωργ. Δούνιας Ετών 42                   
Κατοικ. Βαρσόβας Σπάρτης
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Απόστολος Κ. Σαράντης Ετών 48                   
 Κατοικ. Καναλοπού Τριφυλίας
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Γεώργιος Παν. Γεωργακόπουλος Ετών 23                    
Κατοικ. Καναλοπού Τριφυλίας
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Χρήστος Δημ. Λιλής ή Φεραίος Ετών 28                    
Κατοικ. Μηδέας Αργους
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Λιμπέχτ Σπύρου Ράλλη ή Γέρακα Ετών 25                   
Κατοικ. Κορίνθου
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αναστάσιος γεωργ. Καραμάνος Ετών 35                    
Κατοικ. Λιμνών Άργους
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κων/νος Χρ. Μπουγέσης ή Βουγιέσης Ετών 37                   
Κατοικ. Αγ. Θωμά Θηβών
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Γεώργιος Χρ. Μενεδιάτης Ετών 25                    
Κατοικ. Μεγάρων
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Παναγιώτης Νανέρης Ετών 42 
Κατοικ. Καισαριανής
2/4/1948 9/5/1948  ΦΕΚ 43 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Μιχαήλ Γεωρ. Οικονόμου Ετών 30
Τεχ. γραφομηχανών                       Κατοικ. Πυριτιδοποιείω Αθηνών
7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Παναγ. Γιαννόπουλος Ετών 22        
Φοιτητής Νομικής                       
7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Στέφανος Καπαρέλης του Ιωάνν. Ετών 37 .  Εργάτης                  Κατοικ. Παλ. Κοκκινιάς 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Σταύρος Μανέας ή Μονέας του Μιχαήλ Ετών 32        Εφαρμοστής                     Κατοικ. Νίκαια 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αριστείδης Χρ. Καρούσος Κατοικ. Αθηνών 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
Αιγίνης
Χρήστος Παν Κοντός Ετών 27   έμπορος                     Κατοικ. Αθήναις (Από Σπάρτη) 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αθανάσιος Αλ. Νταλλιάνης Ετών 23  . Γεωργός                 Κατοικ. Σχηματαρίω Θηβών 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Στέφανος Ιωαν. Τζαβέλας Ετών 21  . Γεωργός                 Κατοικ. Σχηματαρίω Θηβών 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Αντ. Ρόδης Ετών 23 .  Γεωργός                Κατοικ. Ωρωπώ 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
 Αιγίνης

Ιωάννης Αριστ. Ρόδης 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Μιχαήλ Ευαγγ. Καρίτσης Ετών 35   ιχθυοπώλης             Κατοικ. Μεγάροις (εκ Σαλαμίνι) 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Ιωάννης Αποστ. Παρθενίου Ετών 32 
Βοηθ. αυτοκινήτου                      Κατοικ. Σαλαμίνι
7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Ηλ. Δάβρης  Ετών 45  . Εργατικός                Κατοικ. Οινοφύτοις 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
Αιγίνης

Αθανάσιος Σπυρ. Τσάμης Ετών 35.  Γεωργός                  Κατοικ. Οινοφύτοις 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αντώνιος Ιωάν. Σιγάλας Ετών 22         ζαχαροπλάστης                       Κατοικ. Αθήναις 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κων/νος Κερκουλάς Ετών 20         Ηλεκτρολόγος                       Κατοικ. Νέα Σμύρνη 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Μιχαήλ Βασ. Πρωτονοτάριος Ετών 18   .Μηχανικός               Κατοικ. Παλ. Φαλήρω 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Ιωσήφ Κανελλόπουλος Ετών 20  . Εργάτης                    Κατοικ. Ψυχικό Αττικής (Εκ Κεφαλοβρύσω Μεσσηνίας) 7/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Γεώργιος Ηρακλ. Κατσιμίχας Ετών 27   σωφέρ                      Κατοικ. Λεβαδείας 10/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεώργιος παν. Βασιλικά ή Καλύβα Ετών 32 ποιμένος                    Κατοικ. Αραχώβης 10/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Παναγιώτης Αθαν. Ταξιάρχης Ετών 32  . Γεωργός                  Κατοικ. Αραχώβης 10/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ανδρέας Δουγιέκος του Σπυρ. Ετών 31  . Κτίστης                    Κατοικ. Βαγίοις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Εμμανουήλ Χατζής του Χρ. Ετών 38   . Κτίστης                     Κατοικ. Βαγίοις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Σκάτζας του Βασιλείου Ετών 54  .  Ιδ. Υπάλληλος    Κατοικ. Αθήναις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Σπυρίδων Μιχαηλίδης του Γεωργ. Ετών 19 . Τυπογράφος             Κατοικ. Αθήναις 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Δημήτριος Κότσαρης του Κωνστ.  Ετών 69 .  Γεωργός                  Κατοικ. Κατακαλούν Ευβοίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Κότσαρης του Δημ. Ετών 25        Γεωργοποιμήν                    Κατοικ. Κατακαλούν Ευβοίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Σωτήριος Μπελάρας του Κων. Ετών 30      Παντοπώλης                     Κατοικ. Λίμνη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Αλεξίου του Χαρ. Ετών 29  .Εργάτης                 Κατοικ. Λίμνη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κωνσταντίνος Τσάχος του Δημ. ή Καπετάν Πολικός Ετών 25 
 Κατοικ. Χαλκίδι
6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Κωνσταντίνος Πέππας του Παν. Ετών 29 . Εργάτης                    Κατοικ. Πειραιεί 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο
 Αιγίνης

Αθανάσιος Μίμης του Σταύρου Ετών 30 . Εργάτης                   Κατοικ. Πήλιον Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου Ετών 34 . Εργάτης                    Κατοικ. Κάτω Παλαιοξαρίω 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Ιωάννης Τσιτσιλώνης του Βασ. Ετών 23  .  Σπουδαστής            Κατοικ. Κομποτάδες Λαμίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Εμμανούηλ Λουκάς ή Λεμονής του Γεωργ. Ετών 45  .Εργατικός                Κατοικ. Θηβών 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Ελευθέριος Μαρινάκης του Παν. Ετών 25 .Σωφέρ                     Κατοικ. Νέα Αρτάκη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Παναγιώτης Καλιμέρης του Καλιμέρη Ετών 23 . Εργάτης                     Κατοικ. Νέα Αρτάκη Χαλκίδος 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Βασίλειος Χατζηγιάννης του Νικολάου Ετών 20.  Εργάτης Σιδηροδρ.  Κατοικ. Πειραιεί 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Γεώργιος Χάιδου του Δημητρίου Ετών 28  . Γεωργός                    Κατοικ. Βίταλο Καρυστίας 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Αστέριος Μιχαήλ Ζορμπάς Ετών 41        Μικρέμπορος                    Κατοικ. Παληουρίω 6/5/1948 10/5/1948  ΦΕΚ 44 Νεκροταφείο Αιγίνης
Χρήστος Αθανασίου Κοτσίφης Ετών 20       Γεωργός                   Κατοικ. Χλεμπατσαρίω Θηβών 19/5/1948 27/6/1948  ΦΕΚ 54 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Νικόλαος Δημ. Δασκαλόπουλος Ετών 29       Γεωργός                 Κατοικ. Κανουρίω Μαντινείας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Νικόλαος Γεωργ. Οικονομόπουλος Ετών 21       Κτηματίας                 Κατοικ. Κιάτο Κορινθίας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Χρήστος Κων. Κυρίτση ή Τσιρίκη Ετών 23     Εμποροϋπάλληλος                Κατοικ. Κιάτο Κορινθίας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Παναγιώτης Ιωάν. Χαραλάμπους ή Τρομάρα Ετών 30     Κτηματίας                Κατοικ. Διστόμω Λεβαδείας 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Ευγένιος Ιωαν. Χαραλαμπίδης Ετών 36  Λογιστής               Κατοικ. Περιστερίου 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Νεκροταφείο Ναυπλίου
Γεώργιος Λουκά Παναγιώτου Ετών 27    Εργάτης               Κατοικ. Θίσβη 22/6/1948 24/7/1948  ΦΕΚ 60 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Δόμτσον ή Τράικωφ Ηλία του Ιωαάννου Ετών 36      Γεωργός               Κατοικ. Σκοπιάν Φλωρίνης 16/9/1948 24/9/1948  ΦΕΚ 71 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Νικόλαος Βασ. Γόδας Ετών 27     Υπάλληλος               Κατοικ. Νίκαια 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Φώτιος Εμμ. Κουφουδάκης Ετών 42     Ανθρακοπώλης               Κατοικ.Ν. Φάληρο 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεώργιος Εμμ. Λούβαρης ή Δούβαρης Ετών 31      Μανάβης              Κατοικ. Ν. Φάληρο 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ελευθέριος Μιχ. Φραγκαδάκης Ετών 33      Βυρσοδέψου               Κατοικ. Αθήναι (εκ Ρεθύμνω) 19/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Λεωνίδας Σωτ. Στράτος Ετών 36       16/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ευστράτιος Καρούλης του Γεωργ. Ετών 22     Ναυτικός              Κατοικ. Πειραιεί 17/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Μαυρϊδάκος του Παν. Ετών 34    Γεωργός              Κατοικ. Πειραιεί (εκ Νύμφη Λακωνίας) 17/11/1948 1/12/1948  ΦΕΚ 83 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Θωμάς Αθ. Γαλαζούλας  Ετών 18       Ποιμήν             Κατοικ. Λουτρό Βάλτου 14/2/1949 28/2/1949  ΦΕΚ 16 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Κων. Παπαροϊδάμης  Ετών 28      Γεωργός             Κατοικ. Λουτρό Βάλτου 14/2/1949 28/2/1949  ΦΕΚ 16 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Σωκράτη Παστιανίδη του Παντελή Ετών 27     Πιλοποιού και ήδη στρατιώτου 
Κατοικ. Λουτρό Βάλτου
19/2/1949 28/2/1949  ΦΕΚ 16 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Μιχαήλ Βασιλείου Κουτσούμπεη Ετών 47   Ζωγράφος             Κατοικ. Πειραιά 19/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Δημήτριος Ευαγγ. Αγιοβλασίτης ή Χαμόδρακας Ετών 25  Αρτοποιός             Κατοικ. Πειραιά 23/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Χαρράλαμπος Μέγα Φαράντος Κατοικ. Παρνασσίδος 23/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεώργιος Δημ. Διαβάτης Κατοικ. Παρνασσίδος 23/2/1949 4/3/1949  ΦΕΚ 17 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κίτσος Θεόδωρος του Κων/νου Στρατιώτης 513 Τ.Π. 23/2/1949 9/3/1949  ΦΕΚ 18 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Μόσχος Γεωργ. Μπαμπαλιάρης Ετών 39  Κτηνοτρόφος           Κατοικ. Κάργιανης 26/2/1949 24/3/1949  ΦΕΚ 24 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Σάββας Σταύρου Θωμαϊδης Ετών 34     Γεωργός           Κατοικ. Αμισιανής 26/2/1949 24/3/1949  ΦΕΚ 24 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ιωάννης Γεωργ. Σκαλιστήρας Κατοικ. Γραβουνίου Χρυσουπόλεως 26/2/1949 24/3/1949  ΦΕΚ 24 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Σωτήριος Γ. Κάτσαρης Ετών 26               
Κατοικ. Πειραιά
29/3/1949 5/4/1949  ΦΕΚ 25 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Κων/νος Πέτρου Μουδόπουλος Ετών 30 . Σερβιτόρος        Κατοικ. Αρίστη 8/4/1949 5/4/1949  ΦΕΚ 25 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Ανασ. Καλλημένος 5/4/1949 29/4/1949  ΦΕΚ 29 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Κυριακίδης Θωμάς του Γεωργ. Ετών 25 . Σιδηρουργός       Κατοικ. Θεσσαλονίκη 4/5/1949 14/5/1949  ΦΕΚ 34 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βασίλειος Καφενζής ή Καπετάν Τρομάρας του Παναγιώτου Ετών 23  .Κτηματίας           Κατοικ. Λαπαναγή Καλαβρύτων 5/5/1949 14/5/1949  ΦΕΚ 34 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βασίλειος Αθανασ. Σάλτας Ετών 42 .Γεωργός     
 Κατοικ. Πυρί Θηβών
5/5/1949 14/5/1949  ΦΕΚ 34 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ιωάννης Νικολ. Γαβαλάς Ετών 31 .Σωφέρ        
 Κατοικ. Αθήνα
8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Νικ. Γαβαλάς Ετών 30 .    Ξυλουργός       Κατοικ. Αθήνα 8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ευθύμιος Θωμ. Καστρίτης Ετών 28  . Σωφέρ         
Κατοικ. Χρυσώ Παρνασσίδος
8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Κων/νος Αριστ. Κούτρας Ετών 38  .Δημ. Υπάλληλος   Κατοικ. Σταυρός Λαμίας 8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Λεωνίδας Ηλία Μοσχαχλαϊδης Ετών 27  . Υποδηματοποιός  Κατοικ. Άμφισσα 8/4/1949 19/5/1949  ΦΕΚ 36 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Πέτρος Δημ. Νάκος Ετών 27            Βαφεύς        Κατοικ. Δαρα Γορτυνίας 28/4/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Σπυρίδων Πανταζής ή Πανταζόπουλος του Ανδρέου  Ετών 34 . Κουρέας        
 Κατοικ. Λαμία
25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Ιωάννης Πανταζής ή Πανταζόπουλος του Ανδρέου  Ετών 43 .Γεωργός 
  Κατοικ. Αγία Μαρίνη
25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Ιωάννης Κουλακιώτης του Πέτρου Ετών 24          Αλιεύς         Κατοικ. Αγία Μαρίνη 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Ανδρέας Κουλακιώτης του Πέτρου Ετών 42         Αλιεύς         Κατοικ. Αγία Μαρίνη 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Χρήστος Γεωργ. Γεωργακόπουλος ή Καπετάν Μωριάς    Κατοικ. Λαμίας  26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Ιωάννου Μιχαλόπουλος ή Καπετάν Όλυμπος Κατοικ. Λαμίας  26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Αθανάσιος Ανδρίτσος του Θεοδώρου Ετών 20        Εργάτης        Κατοικ. Αθήνα (εκ Λιδωρικίο) 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Μιχαήλ Κουτσούγερας του Γεωρ. ή Θεοδώρου Ετών 26         Εργάτης       Κατοικ. Αθήνα (εκ Βλαχέριαν Λακωνίας) 25/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Σταμάτιος Λιάσκος ή Κακαράπης του Νικ. Ετών 35        Γεωργός      Κατοικ. Κουρκουλούς 26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγιώτης Τσερκέζης ή Κίσσαβος του Κων/νου Ετών 25        Μανάβης      Κατοικ. Πύργον Ιστιαίας 26/5/1949 27/5/1949  ΦΕΚ 39 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Αχιλλεύς Γεωργ. Τσίπουρας Ετών 32  .Αγαλματοποιός     Κατοικ. Εν Πλατάνω 28/4/1949 1/6/1949  ΦΕΚ 41 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Θεόδωρος Κων. Παραμυθιώτης Ετών 24       Εργάτης    
  Κατοικ. Εν Αγρίνιω
28/4/1949 1/6/1949  ΦΕΚ 41 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Παναγιώτης Εμμανουήλ Κελεμπεσιώτης Ετών 22 .  Ιδ. Υπάλλ.    
 Κατοικ. Αθήνα
16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Θεόδωρος Δημ. Παπαδημητρίου Ετών 21      Μαθητής Γυμν.      Κατοικ. Εν Αθήναις 16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Μιχαήλ Ευστ. Γιαννάτου ή Δεγάτου Ετών 40      Ιδ. Υπάλληλος      Κατοικ. Εν Αθήναις 16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεράσιμος Χαραλ. Μοτσετσάντου Ετών 24       Εμπορος     
Κατοικ. Εν Αθήναις
16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αλέξανδρος Μιχ. Χιόνης Ετών 33       Γεωργός     
 Κατοικ. Αργοστόλι
16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Κων/νος Ιωαν. Μπάλλας Ετών 45       Γεωργός        Κατοικ. Μαρκόπουλον 16/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Στυλιανός Σπυρ. Μπάλλας Ετών 32      Γεωργός        Κατοικ. Αγρίνια Κεφαλληνίας 28/5/1949 9/6/1949  ΦΕΚ 42 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Παναγιώτης Σταυρου Παπακωνσταντίνου Ετών 23      Μηχανικός      Κατοικ. Κάτω Αχαϊα 11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ιωάννης Αθαν. Μαραμής Ετών 35    Εργατικός   
  Κατοικ. Πειραιάς (εκ Καλαμπάκας)
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Μιχαήλ Μωραίτη Ιωάννου Ετών 25   Κλινοποιός  
  Κατοικ. Πειραιάς 
16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Μάρκος Καφούρος Ιωάννου Ετών 28   Σιδηρουργός     Κατοικ. Θήβα 16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αγάπιος Μπουρμπούνας Δαμιανού   Εργατικός  Υαλουργός    Κατοικ. Πειραιάς  16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Σαράντης Μπάσιος Ιωάννου Ετών 25   Ρητινοσυλλέκτου   Κατοικ. Εν Κορωπί 16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Πέτρος Νικ. Καρράς Ετών 19  .Γεωργός    
  Κατοικ. Εν Εδέσση
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Βασίλειος Ευστ. Λιόφης Ετών 23 . Εργάτης      
Κατοικ. Εν Εδέσση
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Χρήστος Αγγελάκη Τσέτλης Ετών 26  .Ποιμήν      
 Κατοικ. Εν Εδέσση
11/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Σίμος Τζατζαρίδης του Νικ.*
*{(σ.σ.17-3-2015) Κυριε Ριζογιαννη.διαβαζοντας στο ιστολογιο σας το ΄΄Δεν θελω να μου δεσετε τα ματια..''ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ,αναφερετε το ονομα του: Τζαντζαριδη  Σιμος του Νικολαου 20 ετων μαθητης κατοικος Κρυοβρησης 16/06/1949 με φεκ48-30/6/1949- το επιθετο ειναι :Τσαντσαριδης Σιμος και η ηλικια  ειναι: 18 ετων.
σας ευχαριστω για ολη την προσπαθεια σας.
ΤΣΑΝΤΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ}
Ετών 20 .Μαθητής      
Κατοικ. Κρυοβρύσης
16/6/1949 30/6/1949  ΦΕΚ 48 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αλέξανδρος Γεωργ. Αθανασίου Ετών 31 .Βαρελοποιός      Κατοικ. Εν Στυλίδι 17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Νικόλαος Βασ. Βαλαστσός Ετών 32. Υποδ/ποιός    
Κατοικ. Παλαιοκερασιά Στυλίδος
17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Ηλία Κούτσικος Ετών 26  . Γεωργός     
 Κατοικ. Εν Καίτση
17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Χρήστος Βασ. Ζαχμέτης Ετών 31.  Ιδ. Υπάλληλος     Κατοικ. Εν Αθήναις 17/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Νικόλαος Ιωάν. Χολέβας Ετών 30  . Ιδ. Υπάλληλος     Κατοικ. Εν Νέα Αβόρανη 30/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Δημήτριος παν. Βυτινιώτης ή Σπαθιάς Ετών 26  . Ελαιοχρωμ/τής  Κατοικ. Εν Γαβαλού 19/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Βόζιος του Δημ. Ετών 23 . Εργάτης γουναρικής  Κατοικ. Εν Κοζάνη 28/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Παναγιώτης Ανδρ. Μανωλόπουλος Ετών 35 .
Κατοικ. Ερινέου Πατρών
18/6/1949 1/7/1949  ΦΕΚ 49 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Βασίλειος Αθαν. Δημόπουλος Ετών 22 . Μαθητής          Κατοικ. Εν Αθήναις 18/6/1949 21/7/1949  ΦΕΚ 56 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ιωάννης Νικ. Διονυσίου Ετών 37    . Γεωργός          Κατοικ. Εν Παπαδάτοις Ξηρομερίου 25/6/1949 21/7/1949  ΦΕΚ 56 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Θωμάς ή Γεώργιος Ευστ. Κοντοβουνήσιος Ετών 25 
Κατοικ. Εν Αθήναις
28/6/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Ελευθέριος Γ. Παπαγιαννόπουλος Ετών 25 .
Κατοικ. Εν Αθήναις
28/6/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Νικόλαος Γ. Ανδρεόπουλος ή Γιαχνής   Ετών 30 .
  Κατοικ. Πατρών
28/6/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αναστάσιος Νικ. Κωσταντέλος Ετών 25                Γαλακτοπώλου                       Κατοικ. Εν Αθήναις 4/7/1949 3/8/1949  ΦΕΚ 59 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ιωσήφ ή Πέτρος Χαραλ. Αναστασιάδης Ετών 35               Πετρελαιοεργάτης                       Κατοικ. Δραπετσ. Πειραιώς 11/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Αθανάσιος Δημ. Μπέρδας ή Ζέρβας Ετών 20   .  Γεωργός         Κατοικ. Εν Μαρτίνον 11/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Ιωάννης Λουκά Λουκάς ή Επαναστάτης Ετών 21  .  Γεωργός          Κατοικ. Εν Μαρτίνον 11/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Νικόλαος Ιωάν. Κουρμένος Κατοικ.Λεβαδείας 10/8/1949 13/8/1949  ΦΕΚ 63 Γουδί .Όπισθεν του Σανατορίου "Σωτηρία"
Αθανάσιος Μιλτ. Τζαβίδας ή Ντζαβίδας   Ετών 27   . Γεωργός              Κατοικ. Εν Δαουκλή 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεώργιος Νικ. Γιαβρής Ετών 28   .  Γεωργός         Κατοικ. Εν Μαρμάροις Φθιώτιδος 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Σωκράτης Εμμ. Παπαδόπουλος Ετών 27  .Ιδ. Υπάλλ.         Κατοικ. Εν Αθήναις 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Λουκάς Ευθ. Παπαδημητρόπουλος Κατοικ. Εν Λεβαδεία 20/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Παναγιώτης Ευαγγ. Μπάμπαλης Ετών 35  .  Γεωργός          Κατοικ. Ες Περιβόλιον Δομοκού  23/8/1949 23/8/1949  ΦΕΚ 64 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Γεώργιος Στασινού Μπαλουρδής Ετών 32   . Δασοφύλαξ     Κατοικ. Εν Πεντέλη 3/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγιώτης Ιωαννίδης του Ιωάννου Ετών 22  .  Γεωργός          Κατοικ. Εν Αμυγδάλοις 3/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Παναγιώτης Αλεξ. Πολίτης Ετών 28  . Γεωργός           Κατοικ. Εν Αστακώ 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Νικόλαος Κτωπόδης ή Μπάκας Ετών 30 . Οπωροπώλης    Κατοικ. Πρέβεζα 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ιωάννης Αργυρίου Παππαδάτος Ετών 35   . Γεωργός          Κατοικ. Μάναση 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Αποστ. Κοκόλιας Ετών 28   . Μάγειρος        Κατοικ. Αιτωλικόν 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Χαράλαμπος Σπυρ. Παπαβασιλόπουλος ή Μπόγιας Ετών 22  .Κτηματίας        Κατοικ. Λουσικά 13/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Νικόλαος Χαρ. Λούβρος Ετών 32  . Εργάτης            Κατοικ. Εν Πάτραις 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Νικόλαος Κων. Παπαζέκος Ετών 45  . Κτηματίας        Κατοικ. Αμφιλοχίαν 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Δημήτριος Ιωαν. Καράβελος ή Κοττάς  Ετών 35  . Γεωργός           Κατοικ. Κατούναν 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Δημήτριος Στυλ. Τσίτος Ετών 21 . Παντοπώλης     Κατοικ. Αγρίνιον 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Βασίλειος Γεωρ. Ασημάκης  Ετών 21.  Γεωργός           Κατοικ. Αγρίνιον 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεώργιος Πλάτωνος Ευριπίδης ή Πλάτωνας  Ετών 41. Εργολάβος οικοδ.          Κατοικ. Εν Αθήναις 29/8/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Μάρκος Θοδ. Μάρκος Ετών 57 . Πεταλωτής         Κατοικ. Εν Νεοχωρίω 3/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ιώννης Καρρά Λουκά ή Μωρηά Ετών 26 .Εργάτης            Κατοικ. Κριεκούκι Μεγαρίδος 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Νικόλαος Πελέκης του Κων.  Ετών 35 .Αυτοκινητηστής            Κατοικ. Δίστομον Λεβαδείας 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Νικόλαος Μελεμένης του Ιωαν. Ετών 31              Αμμοκονιαστής                  Κατοικ. Εν Χαλανδρίω 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ηλίας Μαστρογιάννης του Κων. Ετών 32 . Εργάτης            Κατοικ. Εν Κερασιά Ευβοίας 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Παναγιώτης Μπαλακτάρης ή Μπαλαχτάρη του Κων. Ετών 24 . Λεβητοποιός      Κατοικ. Εν Πειραιεί 8/9/1949 15/9/1949  ΦΕΚ 67 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Αθανάσιος Καραγκιοζόπουλος του Γεωρ. και της Ευθυμίας Ετών 30 .Γεωργός             Κατοικ. Εν Μελίκη 7/9/1949 16/9/1949  ΦΕΚ 68 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Αργύριος Αθαν.Παπαδόπουλος Ετών 50                             Κατοικ. Εν Κουλούρα 7/9/1949 16/9/1949  ΦΕΚ 68 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Φίλιππος Μπέλος του Παν. Ετών 27 . Τορναδόρος        Κατοικ. Εν Αθήναις 16/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Σπυρίδων Ευσταθίου Ντούβας Ετών 28 . Κρεοπώλης         Κατοικ. Εν Πάτραις 23/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Δημήτριος Γεωργ. Λαμπρόπουλος Ιδ. Υπάλληλος .Κατοικ. Εν Αγρινίω 23/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Γεώργιος Σκρέκας του Χρ. Κατοικ. Εν Σκρά Κιλκίς 8/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Σκαρλάτος Κορτέλης του Δημητ. Κατοικ. Εν Ν. Ποτιδαία 8/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Τριφτανίδης του Κωνστ. Ετών 32 . Εργάτης            Κατοικ. Εν Ναούση 19/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Αναστάσιος Τσεγεράς του Ανδρέα Ετών 36 . Εργάτης               Κατοικ. Εν Ναούση 19/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Κωνστ. Α. Ζούμπας Κατοικ. Εν Ν. Ποτιδαία 19/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Μπόλκας του Αντ. Ετών 25 .Θερμαστής          Κατοικ. Εν Θεσσαλονίκη 20/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Θέση "Τούρλος" Μεσαγρού Αιγίνης
Θεοφάνης Γιάννος του Σπυρ. Ετών 35 . Μηχανικός             Κατοικ. Εν Ξυλοκάστρω Κορινθίας 29/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Κέρκυρα  Νησίδι "Λαζαρέτο"
Ηλίας Κατσαρός του Γεωργ.   Κατοικ. Εν Γουμενίτση 8/9/1949 30/9/1949  ΦΕΚ 70 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Παντελής Κλιάντζος του Ιωάν.  Κατοικ. Εν Κέλη Φλωρίνης 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Όπισθεν Φυλακών Επταπύργου -Θεσσαλονίκη
Ευάγγελος Ιωάνου Βενέτης Ετών 23 . Ιδ. Υπάλληλος              Κατοικ. Εν Αγίο Αιδιψού Ευβοίας 26/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Αντώνιος Κοϋμτζόπουλος του Ευστρ.  Κατοικ. Εν Θεσσαλονίκη 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Γεράσιμος Θοδ. Κοτιάδης  Ετών 30.Εργάτης             Κατοικ. Εν Πάτραις 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Λάμπρος Κωνστ. Καρπέτας ή Καπετάν Λάμπρος Γεωργός .
Κατοικ. Εν Χουλιαρά Δομοκού
8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Δημήτριος Ευστ. Καπελλάκης Ετών 28              Ελαιοχρωματιστής             Κατοικ. Εν Αγρινίω 8/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Ιωάννης Θωμά Σαπλαούρας Ετών 30.Γεωργός             Κατοικ. Εν Στάμνα 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Χρήστος Παναγή Πορετσάνος Ετών 40             Ηλεκτρομηχανικός           Κατοικ. Εν Πάτραις 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Μιχαήλ Αχιλλέως Πετρόπουλος Ετών 24    Εργάτης             Κατοικ. Εν Αγρινίω 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"
Σάββας Εφρέμ Ισσής  Ετών 24   Εργάτης             Κατοικ. Εν Αγρινίω 12/9/1949 6/10/1949  ΦΕΚ 71 Αργοστόλι "Νερόμυλοι Α. Θεοδώρων Φανάρι"

==========================================================================
17-11-13
Σωτήρης Ριζόγιαννης

==========================================================================

ΥΓ.
     Η Εκτέλεση του Ρεθυμνιώτη Δημήτρη Δροσάκη από τους Ναζί στην παραλία των Μισσιρίων, στην Κρήτη τον Ιούνιο του 1941.
ΠΗΓΗ:http://iscreta.gr/2015/05/%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85/
===========================================================

Διεύθυνση αυτής της "Ανάρτησης":   http://rozosotiris.blogspot.gr/2013/11/blog-post_17.html