Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

«Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ»

ΦΑΡΜΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΚΑΘΡΕΠΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ


Παρατίθενται κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Καθηγητού Αναστασίου Γ. Καραντούνια -1959- για την τότε Ελληνική «Φάρμα των ζώων» για να μπορούμε στο σήμερα να ξεχωρίζουμε τις μεταλλάξεις των μορφών των ζώων!

==========================================================

«Τα λειτουργούντα σήμερον κτηνοτροφικά ιδρύματα της χώρας είναι: Κτηνοτροφεία  Γεωργοκτηνοτροφικοί. Κτηνοτροφικοί Σταθμοί και οι Σταθμοί Επιβητόρων.

=============================================

(Είδη ζώων)
Ίπποι- Ημίονοι- Όνοι- Βόες- Βούβαλοι- Πρόβατα- Αίγες- Χοίροι- Πτηνά(‘Ορνιθες, Ινδόρνηθες, Νήσσαι, Χήνες, Νορμαδικαίόρνιθες, Περιστεραί)- Κόνικλοι.

=============================================

«Εξέλιξις χοιροτροφίας:
Εν Ελλάδι εκτρέφονται χοίροι της εγχωρίου αβελτιώτου φυλής, ξενικών εξηυγενισμένων φυλών  όπως αι Γιορκσάϊρ, Λάρζ-μπλάκ, Λαντάσε και προϊόντα διασταυρώσεως αυτών.
Ο εντόπιος χοίρος χαρακτηρίζεται υπό μικρού έως μετρίου αναστήματος, μετ΄αντιστοίχου σωματικού βάρους. Χρωματισμός διάφορος. Ο εγχώριος χοίρος εκτοπίζεται δια της διαδόσεως βελτιωμένων.
Κατά καιρούς έχουν εισαχθή διάφοροι φυλαί βελτιωμένων χοίρων. Εξ αυτών σπουδαιότεραι είναι αι μεγαλόσωμοι αγγλικαί φυλαί Γιορκσάϊρ (λευκού χρώματος με ώτα όρθια) και Λαρζ-μλάκ (μέλανος χρώματος με ώτα κρεμάμενα).
Ξενικοί εξηυγενισμένοι χοίροι εκτρέφονται από πολλών ετών εις ταΚρατικά Κτηνοτροφικά Ιδρύματα, από όπου διαδίδονται εις ολόκληρον την Χώραν, διά της ιδρύσεως πυρήνων αναπαραγωγής αυτών εις χείρας ιδιωτών εκτροφέων.
Οι χοίροι εκτρέφονται ως οικόσιτοι ή αγελαίοι.»
«…. ίνα οι παραγωγοί ούτοι εκτρέφουν καλής ποιότητας χοίρους , καταλλήλους δια την Περιφερειάν σας.»*
*( Τα γουρούνια (χοίροι) ως διαχειριστές είναι θρονιασμένα στα Κέντρα επιβητόρων!!!).
«Ως γνωστόν η Ελληνική κτηνοτροφία είχεν υποστή μεγάλας ζημίας κατά τον πόλεμον και την κατοχήν.»
«Η μορφή την οποίαν λαμβάνει η κτηνοτροφία μια χώρας εξαρτάται εκ των φυσικών, γεωργικών, οικονομικών, εκπολιστικών και λοιπών συνθηκών της χώρας ταύτης.»

====================================================

«Τα προβλήματα της κτηνοτροφίας δεν είναι τι το μεμονωμένον, αλλά είναι στενά συνδεδεμένον με όλα σχεδόν τα κατά μέρος μεγάλα προβλήματα, τα οποία απασχολούν σήμερον την γεωργίαν της χώρας. Τούτο επηρεάζει τα άλλα προβλήματα ή επηρεάζεται από αυτά.»

===================================================
         
«Δι΄ αυτόν τον λόγον ο ελεύθερος σταυλισμός είναι κατ΄αρχήν πλεονεκτικός υπό τας ημετέρας κλιματολογικάς συνθήκας.»

===================================================

«Προς εκτίμησιν της κληρονομικής ικανότητος ενός άρρενος ζώου είναι απαραίτητος ο έλεγχος των αποδόσεων των θυγατέρων αυτού.»

===================================================

«Πρόγραμμα επιχορηγήσεων αρρένων αναπαραγωγών ζώων: Ταύροι – Αγελάδες,δαμάλεις- βουβαλόταυροι- βούβαλοι – επιβήτορες ίπποι- επιβήτορες όνοι- φορβάδες και ανοφορβάδες- κριοί πρόβατα- τράγοι – αίγες – κάπροι- σύες»……..

===================================================
       
«Έλεγχος των τράγων* (*εννοούνται οι “πνευματικοί” ,πολιτικοί και πολιτειακοί ΤΑΓΟΙ;) εκεί όπου ενδείκνυται και καθιέρωσις, ει δυνατόν, του κοινοτικού τράγου ή του δι’ επιχορηγήσεως ιδιωτικού τοιούτου. Υποχρεωτικός ευνουχισμός των ακαταλλήλων δι’  αναπαραγωγήν τράγων.»
Η διατήρησις των αρρένων αναπαραγωγών ζώων δύναται να γίνεται υπό ιδιοτών, Συνεταιρικών Οργανώσεων των παραγωγών, Κοινοτήτων, Κράτους κλπ
(Ταύροι εξηυγενισμένοι – Ταύροι βελτιωμένοι – Ταύροι εγχώριοι – Βουβαλόταυροι – Ίπποι επιβήτορες – Όνοι επιβήτορες – Τράγοι Ζάανεν – Τράγοι βελτιωμένοι – Κριοί – Κάπροι)

==================================================
             
«Πρόγραμμα ευνουχισθέντων ακαταλλήλων αρρένων ζώων………»

==================================================

Ενδεδειγμένος τρόπος βοσκήσεως είναι και ο διά προσδέσεως των ζώων επί πασάλων διενεργούμενος. Ο τρόπος αυτός είναι εν χρήσει, επιβάλλεται δε η μεγαλυτέρα διαδοσίς του………. Εις τίνας περιφερείας προσδένουν διά σχοινίου δύο άκρα(δύο εμπρόσθια δύο αριστερά ή δεξιά κ.περδίκλωμα) των βοσκημάτων προς παρεμπόδισιν των μεγάλων μετακινήσεων αυτών. Πρόκειται όμως περί βασανιστικού τρόπου βοσκήσεως και δεν ενδείκνυται η εφαρμογή του.
Τα ζώα μας σήμερον αναγκάζονται να υποσιτίζωνται κατά περιόδους (θέρους και χειμώνα). Ο υποσιτισμός αυτός των ζώων μας, ο οποίος είναι μέγα κακόν διά τον τόπον μας προέρχεται κυρίως εκ της κακής διαχειρίσεως των βοσκών και της μη διαθέσεως των απαιτουμένων προς συμπλήρωσιν της βοσκής ζωοτροφών. Το πειναλέον και ανήσυχον ζώον ………!»

===================================================

«σφαγείων πληρούντων και τα στοιχειώδεις έστω προϋποθέσεις υγιεινής και καλής επεξεργασίας, αξιοποιήσεως και διατηρήσεως των κρεάτων και των προϋόντων και υποπροϋόντων εν γένει σφαγής των ζώων. Δι΄αυτόν τον λόγον είναι τελείως απαραίτητος η ανέγερσις ιδρυμάτων καταλλήλων διά τον ως άνω σκοπόν. Ταύτα δέον να ιδρυθώσιν εις Κέντρα

==================================================

Τα ζώα μας αποδίδουν καλλίτερα :
«ώρη εν εαρινή, ότι τε γλάγος άγγεα δεύει» ΙΛ. 2, 471 (Την άνοιξιν οπού το γάλα  τα αγγεία ξεχειλίζει)

==================================================
         
«ΤΡΟΦΗ ΓΑΡ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΩΖΟΜΕΝΗ ΦΥΣΕΙΣ ΑΓΑΘΑΣ ΕΜΠΟΙΕΙ..»
   Σωκράτης. (Πλάτωνος Πολιτεία. Δ’ 424)


ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΧΑΙΑ!
Σωτήριος Ριζόγιαννης
27-03-12