Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΜΗΝΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ!-ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ!


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

 Ω ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!!!
Μηνύω την Ετερόμορφη Εταιρία « 0. ΑΡΧΕΚΑΚΟΙ  1. ΑΓΓΛΟΙ-ΛΟΡΔΟΙ!!! 2. ΓΕΡΜΑΝΟΙ-ΟΥΝΟΙ!!! 3.ΙΤΑΛΟΙ – ΠΑΠΕΣ!!! 4. ¨έλληνες¨ Δοσίλογοι!!!»  και όλες τις θυγατρικές της και επίσης όλους τους μετόχους των (Αρπύιες!!!), για  τις εις βάρος των προγόνων μου Ελλήνων θηριωδίες και εγκλήματα γενοκτονίας τους. 
Μάρτυρες προτείνονται τα παρακάτω(Αφού προσθεθούν αυτά και στο νεοεκδοθέντα βιβλίο του Δημοσθένη Κούκουνα "Η ελληνική οικονομία κατά την Κατοχή και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια"! -Περιέχει πάμπολους δοσίλογους!)
================================
 (Από ανάρτηση 001=ΑΠΟΜ/ΤΑ -ΑΜΑΣΤ. Ε. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ )
Εκεί λοιπόν εις τα σύνορα είδα κάτι ζώα , άμα που μας είχαν πάρη για τον στρατόν με την κήρηξην του πολέμου ,εμάς μας είχαν πάρει 3 ζώα από το σπίτη μας το 1ο  το λέγαμε Κούλο, ήταν κόκκινο ,το δε άλλο το λέγαμε Θοδωράκη και το 3ο  Μούσκουρα,   θυληκό .
Το δε θοδωράκη τον είδα λοιπόν εις την Αλβανία ,τον έσερναν κάτι φαντάροι ημιονιγοί με πυρομαχικά φορτωμένον και μόλις τον φώναξα με εγνώρισε και ήταν δε πολύ συγκηνητικό ,μόλις άκουσε τη φωνή μου ,εγνώρισε τη φωνή μου ,όπου τον είχαμε εις το χωργιό και δούλευα.
Αυτά τα γράφω με πολύ συγκήνηση που με εγνώρισε το ζώον, αυτά εις το μέτοπον της Αλβανίας . Ως προς τα άλλα μη ρωτάς όλα τα ζώα κατά το διάστημα του πολέμου εις τα βουνά της Αλβανίας ,άλλα εψώφησαν από τα χιόνια ,έβλεπες τα ζώα και τα λιπόσουνα ,τροφές δεν υπήρχαν ,τα έδεναν οι φαντάροι εις τα δένδρα για να μη τα βλέπουν τα αεροπλάνα και τα πολυβολούν ,εκεί τα ζώα έτρωγαν τους κορμούς των δένδρων και τις ουρές των ,το ένα το άλλο.(21)
(21)  -Τα ζώα αυτά συμμετείχαν στις σχηματισθέντες στο μέτωπο του πολέμου, λιτανείες μεταφέροντας αβάσταχτα φορτία, υπομένοντας τα πάνδημα  και τέλος θυσιασθέντα (όλα σχεδόν) και αυτά στο θυσιαστήριο της Ελευθερίας.
-«Αλλά τα δυστυχή ζώα έξω μένοντες ταύτην την νύκτα εψώφησαν 50 άλογα ο δε Σιαπκαράς μετά του Μακρυγιάννη ............τα αλογά τους εψόφησαν  .......η νύξ κατέστη ψυχρά ανυπόφερτος παρ΄ ολίγον δε ........να γελάσουν τον θάνατον» . Από το ημερολόγιο του Παππού “Δεσπότη”- Πόλεμος 1912-13
-Το 1944 αποχωρούντες οι Γερμανοί ,εξιστορούσε ο πατήρ μου ,πολλά εναπομείναντα ζώα αφού τα έβαζαν σε βαγόνια τρένου , τα κατακρήμνιζαν στο Ισθμό της Κορίνθου .Γιά να γονατίσουν παραγωγικά τελείως τους Έλληνες.
-

1944: Η ανατίναξη του Ισθμού Κορίνθου από τους Γερμανούς

Εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=ItaSiIzaEUs&feature=player_detailpage

-«..Το χωργιό μας εστερείτο Ζώα ,Μουλάργια διότι εψόφησαν όλα εις την Αλβανίαν όπου τα είχε επιτάξη ο Στρατός μας, ο κυρ. Γιάννης λοιπόν ως Φιλάνθρωπος και Αγαθός έστειλε εις το χωργιό μας από την Αμερική περί τα είκοσι ζώα για καλλιέργεια» Αναφερόμενα στα Απομνημονεύματα του πατρός.(Ο κυρ Γίαννης ήταν ο  Ζούζας Ιωάννης του Αναστασίου).
-Την δεκαετία του 80 πανελλαδικώς εγκληματικά ανθρώπινα τετράποδα , στο όνομα της εξέλιξης , εμάζεψαν σχεδόν μαζικά τα ζώα από όλη την Ελλάδα (Άλογα ,Μουλάργια, Γαϊδουράκια) τα τραυμάτιζαν στον Ελλαδικό χώρο (συναίνεση  νόμου), και μετά τα έκαναν «εξαγωγή» στην Ιταλία μέσω Ηγουμενίτσας, για εκτέλεση. Για βορά των νεοβαρβάρων.Συνεχίζεται μέχρι και σήμερα το έγκλημα;

====================================


Έν Κορίνθω τη 4-7-45
Ο
Ταγματάρχης Πεζ.Βαζαίος Εμμ.
Προς
Το Φρουραρχείον Κορίνθου
Ενταύθα

«Μήνυση επί συκοφαντία κατά του υποστρ. Αμπατζή Δημητ.»
Λαμβάνω την τιμήν ν΄αναφέρω, ότι κατόπιν διαταγής του Φρουραρχείου Αθηνών, εκλήθην σήμερον να απολογηθώ διά τους κάτωθι λόγους:
Ότι κατά την εξοδόν μου εις τα βουνά κατά τον Ιούνιον 1943, ……………………………………………………………………………………………..δεν εκπλήρωσα το έργον μου και παρέδωσα δεσμίους συναδέλφους μου εις τους κομμουνιστάς κ.λ.π. Απελογογήθην με πάσαν λεπτομέρειαν επί των γεγονότων του ανταρτικού ζητήματος του Φαρμακά, τα οποία είναι γνωστά εις ολόκληρον τον Λαόν του Νομού της Αργολιδοκορινθίας. Τα δύο σημεία όμως της εναντίον μου κατηγορίας, ήτοι το ότι δεν ετήρησον τον λόγον μου, και το ότι παρέδωσα δεσμίους συναδέλφους μου εις τους κομμουνιστάς, είναι κακοήθη ψεύδη και συκοφαντίαι εις βάρος μου, διαφαίνεται δε καθαρά η προσπάθεια του υποστρατήγου κ. Αμπατζή Δημ. να με εξοντώση οπωσδήποτε, επειδή είχε συλληφθή ως δοσίλογος από της πολιτοφυλακής του Ε.Α.Μ. όταν κατελήφθη η πόλις της Κορίνθου υπό των ανταρτών. Η τοιαύτη ενέργεια του κ. Υποστρατήγου Αμπατζή Δημ. διά να με εξοντώση με αναγκάζει να αμυνθώ με όλα τα μέσα που διαθέτω ,τουτέστι με την επί συκοφαντία μήνυση  εναντίον του......Τα αίτια της συλλήψεως του κ. υποστρατήγου ως δοσιλόγου είσαν τα κάτωθι : Παρεδόθη δε και σχετική δικογραφία ……….
1)    Κατά την ιταλικήν κατοχήν ο εν λόγω κ. υποστράτηγος διαμένων εις Κόρινθον, είχεν υπόπτους σχέσεις με το ΙΙ γραφείον της προπαγάνδας υπολοχαγόν Πελεκάνο, μετέβαινε δε καθημερινώς σχεδόν εις την Ιταλικήν Στρ/κήν Διοίκησιν. Οι Ιταλοί εις το τέλος εκάστου μηνός, επέδιδον διάφορα τρόφιμα (μακαρόνια, ρίζι, ζάχαριν κ.λ.π.) εις την οικίαν του κ. υποστρατήγου καθ΄ ήν δε εποχήν, οι πάντες εις την Κόρινθον εμαστίζοντο εκ πείνης, ο κ. υποστράτηγος έδιδε πάρτι εις την οικίαν του. Το τοιούτον αποτέλεσε σκάνδαλον εις την κοινωνίαν της πόλεως. Ο Ιταλός στρατιώτης ο οποίος μετάφερε τα τρόφιμα κατά μήνας εις την οικίαν του κ. υποστρατήγου ονομάζεται Μπατίδας Μάρκος και ήδη διαμένει εις Πάτρας.
2)    Ο αυτός κ. υποστράτηγος με τον έμπορον Κορίνθου Γεωργίου Βασίλειον, μαζί με Γερμανούς μετέβη εις τα χωρία της Επαρχίας, ίνα παρα…. κατά την υπό των Γερμανών κατάσχεσιν των κτηνών τα οποία είχον μεταφέρει εξ Αλβανίας οι απολυθέντες έφεδροι οπλίται. Τα ζώα ταύτα ηγοράζοντο υπό της Εταιρίας Αμπατζή – Γεωργίου αντί ελαχίστου χρηματικού ποσού από τους Γερμανούς, και επωλούντο  αυτά από την ιδίαν εταιρίαν εις τους χωρικούς με κέρδη τεράστια. Το τοιούτον είναι γνωστόν εις ολόκληρον την επαρχίαν, ο δε παριστάμενος έλλην κτηνίατρος Παπαδάκης κάτοικος Κορίνθου εξύβρισε τον κ. υποστράτηγον διά την αισχράν πράξιν του.
3)    Ο αυτός κ. υποστράτηγος, εδέχθη να μεταβή εις την υπηρεσίαν της δεκάτης του εκατόν του Εφόρου Κορίνθου, σχολιασθείς ποικιλοτρόπως υπό της κοινωνίας της πόλεως.
4)    Διεύθυνε ούτος εκ των παρασκηνίων το τάγμα Ασφαλείας Κορίνθου, χωρίς να έχει το θάρρος και ………… τέτοια επισήμως ως ευνοών τα Τάγματα Ασφαλείας, διότι ήτο και πράκτωρ της μυστικής Αγγλικής Υπηρεσίας, ως τούτο απεκαλύφθη υπό των Εαμικών Αρχών εν Κορίνθω ( ευρέθη Αγγλικός Ασύρματος εις τίνα οικίαν κ.λ.π.) Τοιαύτη ήτο η οργή του Διοικητού του Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου Αντ/χου  Γ. Οικονόμου ώστε ημέραν τινά ούτος υπάγει εις τον κ. υποστράτηγον και τότε Συν/χην: «Κύριε Συν/χα δεν μπορείτε να διοικήτε από τα παρασκήνια το Τάγμα, ……..  …….. να έχετε το θάρρος να αναλάβετε υπευθύνως την διοίκησιν κ.λ.π. Να εξετασθή επ΄αυτού ο Ανθ/γός Μαυρίδης Δ. της Α.Σ.Δ.ΝΔ.Π. υπηρετών εις Κόρινθον.
5)    Ολίγας ημέρας προ της εισόδου των ανταρτών εις Κόρινθον ο υποστράτηγος επρωτοστάτησεν εις το να παρουσιασθή το Τάγμα Ασφαλείας Κορίνθου ως τμήμα του Ε.Δ.Ε.Σ. , διά της μετατροπής των στολών των ευζώνων εις Αγγλικάς τοιαύτας, δεν επρωτοστάτησεν όμως ως είχε υποχρέωσιν εις το να αποφευχθή η καταστροφή της  γεφύρας του Ισθμού, το τοιαύτον εξώργισεν τον τότε Αντιπρόσωπον κ. Κανελλόπουλον Π. ο οποίος παρουσία και του Άγγλου Λοχαγού Φόρστερ, απεκάλεσεν  απατεώνας, όλους τους επιχειρήσαντας να παρουσιάσουν το τάγμα ως τμήμα του Ε.Δ.Ε.Σ. όταν η διμελής Επιτροπή εκ του Δικηγόρου Δουρδούμα Β. και Μοιράρχου Λαλιώτη μετέβη εις Πάτρας ίνα λάβη την έγγραφον διαταγήν παραδόσεως του Τάγματος εις τον Ε.Λ.Α.Σ.
6)    Δεν εμυήθη εις την μυστικήν μας οργάνωσιν διά την συγκότησιν ανταρτικών ομάδων κατά τον Μάϊον 1943, ο κ. υποστράτηγος, διότι ήτο ύποπτος εις ημάς , ως έχων σχέσεις υπόπτους με τους Ιταλούς. Το τοιούτον το γνωρίζουν και ο απόστρατος Συν/χης Αναγνωστόκονας Π. και οι Ταγματάρχαι Κοντοστάκος Γ.  Ζήσης Γιάννης, και όλοι οι άλλοι Αξιωματικοί ,Λοχαγός Κλαδούχος Γ. υπολοχαγός Κυριόπουλος, υπολοχ. Μαυραγάνης Γ. ανθ/γοί Μαυρίδης ….  ..Ηλιόπουλος  Γεωργ.

Διά πάντα τα ανωτέρω μηνύω τον υποστράτηγον κ. Αμπατζήν Δημ. επί συκοφαντία και διά την αναξιοπρεπή δράσιν του κατά την κατοχήν και μάρτηρας προτείνω τους κάτωθι:
Τον Μητροπολίτην Κορινθίας κ. Μιχαήλ Κωνσαντινίδην, τον κτηνίατρον Παπαδάκην διαμένοντα εις Κόρινθον, τον ιατρόν  Νελέτσην Νικ. Εκ Νεμέας, τον Ανθ/γόν Μαυρίδην Δημ. της Ανωτέρας Στρ/κής Διοικήσεως Κορίνθου, τον Άγγλον Λοχαγόν Φόρστερ, τον κ. Κανελλόπουλον Π. Αρχηγόν του Ενωτικού Κόμματος, τον ιδιώτην Μάρκον Μπατίδαν εκ Πατρών, τον Αντ/χην Οικονόμου Γεώργιον, τον ….. υπολοχ. Ηλιόπουλον Σταύρον εκ Κορίνθου, τον Ανθ/γό Τζαβέλαν Νικ. υπηρετούντα εις  το κέντρον παρουσιάσεως του Φρουραρχείου Αθηνών και τον ιδιότην Κ. Καλυβιώτην εκ Κορίνθου.

=====================================================


Θέμα: Αναφορά παραπόνων
Ταγ/χης Πεζ. Βαζαίος Εμμαν.
Γ.Κ.Π.Α.
17 Νοεμβρίου 1947

Προς το Γ.Κ.Π.Α.

Επί της Α.Π. 923050/ΔΙ/Ιβ/../25-10-47 διαταγής Υ.Σ. κοινοποιηθείσης μοι προ ημερών αναφέρω τα εξής:
Εις βάρος του αποστράτου υποστρατήγου κ. Αμπατζή Δ. εκκρεμούν πολλαί μηνύσεις επί δοσιλογισμού διά τους κάτωθι λόγους:
Ούτος , Συν/χης ών εν ενεργεία κατά την κατοχήν, είχεν υπόπτους σχέσεις με το ΙΙ Γραφείον της ιταλικής Στρ/κής Δ/σεως Κορίνθου, εις αντάλλαγμα δε ελάμβανεν κατά μήνας, ποσότητας τροφίμων από τους Ιταλούς, καθ΄ όν χρόνον δε , όταν οι Αξ/κοί και οι κάτοικοι της Κορίνθου εκινδύνευων να αποθάνουν εκ πείνης ο εν λόγω Συν/χης κατεσκεύαζε γλυκύσματα και διάφορα άλλα εδέσματα και έδιδε πάρτι εις την οικίαν του δις του μηνός.
Ο ίδιος κατά την Γερμανοκρατίαν εν Κορίνθω ελάμβανε μέρος εις τα συμβούλια τα οποία εγένοντο εις την οικίαν του Φαρμακοποιού Πανούση Β. παρουσία Γερμανών, και υπεδείκνυε τους έλληνας κατοίκους της Κορινθίας οι οποίοι ωδηγούντο εις το εκτελεστικόν απόσπασμα. Ο ίδιος, είναι ο κύριος υπεύθυνος διά την ανατίναξιν του μεγάλου εθνικού έργου της Γέφυρας του Ισθμού της Κορίνθου, διότι όχι μόνον δεν ανέλαβον, ως είχε καθήκον , το εκ 40 Γερμανών στρατιωτών του μηχανικού απόσπασμα, το οποίον είχε παραμείνει εις Κόρινθον διά την ανατίναξιν (καθ΄ όν χρόνον η οπισθοφυλακή των αποχωρούντων Γερμανών εκ Πελοποννήσου ευρίσκοντο εις Αγίους Θεοδώρους, 25 χιλ. μακράν του Ισθμού), αλλά διέταξεν Λόχον του Τάγματος Ασφαλείας Κορίνθου να τους προστατεύση από τυχόν προσβολήν των εκ μέρους των ανταρτών, επί πλέον δε παρεκάθησαν και εις αποχαιρετιστήριον γεύμα το οποίον παρέδοσεν προς τιμήν των ο Δήμος Κορίνθου. Ο εν λόγω Ταγ/χης δεν ανήκεν, κατά την κατοχήν εις ουδεμίαν οργάνωσιν αντιστασιακήν διότι όλοι οι Αξ/κοί της τότε φρουράς Κορίνθου τον απέφευγον λόγω του υπόπτων σχέσεων του με τους κατακτητάς.
Όλόκληρος η Κορινθία γνωρίζει καλώς την προδοτικήν στάσιν , κατά την κατοχήν του εν λόγω αποστράτου υποστρατήγου.
Διά τα γεγονότα του Φαρμακά είναι γνωστόν υπό ποίας συνθήκας με εγκατέληψαν οι Ταγ/χαι Προκοπίου Π. και Κωμεντίδης Π.! , εις δε την σχετικήν δικογραφίαν υπάρχουν μαρτυρικαί καταθέσεις Αξ/κών υπηρετούντων σήμερον (Ανθ/γός Μαυρίδης Δ. κ.α.), οι οποίοι ως αυτόπται μάρτυρες των γεγονότων, χύνουν πλήρη φώς εις την έτιν υπόθεσιν.
Διά τας εκτελέσεις των Μανιάτη, Παπακώστα, Παπαχαρχάντη ουδόλως ευθύνομαι, διότι το έργον μου ήτο να πολεμώ τους κατακτητάς , όταν δε οι οι εν λόγω εξετελέσθησαν διά την συνεργασίαν των με τον κατακτητήν, ο υποφαινόμενος ήτο επιτελάρχης της VIII Ταξ. εις Αχαϊαν. Τούτο απεδείχθη από τας σχετικάς ανακρίσεις   ας ενέργεισαν οι εισαγγελείς Κορίνθου και Ναυπλίου, μετά την Βάρκιζαν. Όσον αφορά τον Ανθ/γόν Αλεξόπουλον, αναφέρω υπευθύνως, και είναι γνωστόν εις ολόκληρον την Πελοπόννησον ,επίσης εις  Πάτρας και Ναύπλιον, ότι ο γενναίος και ήρως ούτος Αξ/κός έπεσεν εις το πεδίον της τιμής μαχόμενος εναντίον των Γερμανών, εις την θέσιν 20 χιλ. Ν.Α. Πατρών κατά τον Μάρτιον 1944, ως διοικητής του 1ου Λόχου του 12 Συν/τος του Ε.Λ.Α.Σ. ειδικώς δύνανται να βεβαιώσουν τούτο οι υποπτέραρχος Βασταρδής Δ. Ίλαρχος Κονδύτης Ν. Ταγ/χης Μαντούκας Ν. και όλοι οι Αξ/κοί και οπλίται του Συνταγματός του. Άσχετον αν η συζυγός του, ωθούμενη από πολιτικούς παράγωντας του Ναυπλίου και χρησιμοποιήσασα ψευδομάρτυρας , υπέβαλεν αίτησιν συντάξεως με το δήθεν αιτιολογικόν, ότι ο σύζυγος της εφονεύθη από τους ελασίτας.
Όσον αφορά τας ετέρας κατηγορίας τας αναγραφομένας εν τη διαταγή, αναφέρω ότι ως Αξ/κός, έλαβον μέρος εις την μαχητικήν δύναμιν του Ε.Α.Μ.  η οποία έκαμε την  Εθνικήν Αντίστασιν εις τα βουνά.
Κατόπιν των ανωτέρω παραπονούμαι και διότι:
1)    Αι κατηγορίαι εις βάρος μου στηρίχθησαν εις μήνυσιν δοσιλόγου του απόστρατου υποστρ. Αμπατζή Δ. εις βάρος του οποίου εκκρεμούν σοβαρές μηνύσεις επί δοσολογισμού.
2)    Ο θάνατος του Ανθ/γού Αλεξοπούλου αποδίδεται εις εμέ, ειμί ούτος έπεσεν ως ήρως εις το πεδίον της τιμής, μαχόμενος εναντίον των Γερμανών.
3)    Επί μηνυσεώς μου επί δοσιλογισμού υποβληθείσης διά του Φρουραρχείου Κορίνθου τον Ιούνιον 1945, εναντίον του αποστράτου υπ. Αμπατζή Δ. ουδέν εναργήθη μέχρι σήμερον.
4)    Το εις βάρος μου αποτέλεσμα των σχετικών ανακρίσεων, μοι εγνωστοποιήθη μετά 2 ½ έτη, διά της Α.Π.923050 διαταγής του Υ.Σ. δι΄ ης παραπέμπομαι εις Ανακρ. Συμβούλιον.
5)    Ο Ταγ/χης ενεργήσας τας ενόρκους διοικητικάς ανακρίσεις κατά τον Μάϊον 1945, δεν έκρινε τα πράγματα αντικειμενικά.

Παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα διά την εξακρίβωσιν της αληθείας επί των σοβαρών υποθέσεων.  

============================================== 
==================

….ου μην αλλά και Άγγλοι Αξ/κοί συνέπρατον καθ΄ όλον τον χρόνου μεθ΄ημών, προς τούτο.
Τα τάγματα Ασφαλείας επανειλημμένως εχαρακτηρίσθησαν  ως προδοτικά υπό των Συμμάχων επί ραδιοφώνου και διά προκηρύξεων, εις την Πελοπόννησον δε εκτυπήθησαν ταύτα υπό του Ε.Λ.Α.Σ. κατόπιν διαταγής του Αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως κ. Π. Κανελλοπούλου και αυτών τούτων των Άγγλων.
Όσον αφορά τον τέως φίλον μου συγγενή του Μανιαδάκη επιστήμονα  Νόρδαν, αναφέρω μόνον ότι κατά το 1942 ούτος παρίστανε τον υπερεαμικόν και προσεπάθει να με πείση να εγγραφώ εις το ΕΑΜ Μαρτηρές μου οι Ιατροί Νότης και Κίνας διά αυτά.
Είναι επομένως αποδεδειγμένον ότι εις τας απελευθερωμένας περιοχάς της χώρας υπήρχε μία «ντέ φάκτο»  εξουσία αναμφισβήτητος  και μόνιμος και συνεπώς δεν δύναται να γίνει σοβαρός λόγος διά δίωξιν εκδηλώμενη καθ΄ αυτής της εξουσίας.
Στρατηγέ , όλη μου η 25ετής ζωή του Αξ/κού υπήρξεν άσπιλος και πατριωτική. Είναι εντροπή δι΄ ολόκληρον το σώμα των Αξ/κών να κρατείται εις τας Ποινικάς Φυλακάς ως δήθεν εγκληματίας ο Ταγ/χης Βαζαίος Εμμ. διότι το απαιτεί η κλίκα του Πανούση, εις την οικίαν του οποίου κατά την κατοχήν, το γνωρίζει όλη η Πόλη της Κορίνθου, εγένοντο τα Συμβούλια υπό των Γερμανών διά συλλήψεις και εκτελέσεις των Ελλήνων Πατριωτών.
Αναφέρων τα ανωτέρω , παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε  ό, τι  δει διά την άμεσον αποφυλάκισιν μου.
(Υπογραφή)
ο Ταγ/χης Βαζαίος Εμμ.
                                               

Κοινοποιείται
κ. Εισαγγελέα Κορίνθου
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κορινθίας

================================================

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Γνωμοδοτήσεως , πρωτοβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου
Πρωτοβάθμιον Ανακριτικών Συμβούλιον συγροτηθέν διά της 25 Οκτωβρίου 1947 υπ΄ αριθ. Α.Π. 923050/ΑΙ/Ιβ Διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών ,συμφώνος προς τας διατάξεις του περί καταστάσεως Αξ/κών Νόμου διά να αποφανθή εάν υπάρχη λόγος προκαλών την απόταξιν του Μονίμου Ταγ/ρχου Πεζ. Β΄. Πίνακος Βαζαίου Εμμανουήλ του Ευσταθίου τελούντος εις την διάθεσιν του Γ΄.Κ.Π. Αξ/κών ένακα βαρέων πταισμάτων, περί την υπηρεσίαν και την πειθαρχίαν ήτοι: Ο Ταγ/ρχης Βαζαίος Εμμαν. Επιλήσμων γενόμενος των υποχρεώσεων του ως Αξ/κού και μέλους Εθνικιστικής Οργανόσεως εις ήν αρχικώς είχε μυηθή, έθεσεν εις κυκλοφορίαν εν τη πόλει της Κορίνθου ανοικτήν επιστολήν προς τον τότε Συν/ρχην Αμπατζήν δι΄ ής επρόδωσεν μυστηκά της οργανώσεως εις τα Στρατεύματα Κατοχής και εις την Αναρχικήν Οργάνωσιν του Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ.  Ότι εμφορούμενος υπό πολιτικών δοξασιών προσεχώρησεν εις Πολιτικήν Οργάνωσιν, συνιστών και εις άλλους Αξ/κούς ίνα ενταχθώσιν εις την μαχητικήν δύναμιν της Οργανώσεως ταύτης. Ότι ως Διοικητής του 6ου  Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ. ευθύνεται δι΄ εγκληματα και θανατικάς εκτελέσεις Αξ/κών και Πολιτών διαπραχθέντων υπό των υπ΄ αυτόν ανδρών τη ανοχή του ή τη διαταγή του, ιδιαιτέρως δε διά τον φόνον του διδασκάλου Μανιάτη Ηρακλέους του χωρίου Πετρί, Παπακώστα μεθ΄ ολοκλήρου της οικογενείας του ή τη διαταγή του εκ του χωρίου Άγιος Νικόλαος Άργους , Παπαχαρλάντη εκ του Χωρίου Γκούρα του Ανθ/γού Αλεξοπούλου, ότι επικεφαλής του τμήματός του έλαβε μέρος εις το κομμουνιστικόν κίνημα του Δεκεμβρίου 1944 σκοπούν την ανατροπήν της καθεστηκίας τάξεως, ότι εν γένει κατέστη συνειδητόν και φανατικόν στέλεχος της Αναρχοκομμουνιστικής Οργανώσεως Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ.  και επικίνδυνος οπαδός των δοξασιών του Κ.Κ.Ε.  συνήλθεν εις συνεδρίασιν το πρώτον την 6 Δεκεμβρίου 1947 και ανέβαλλεν ταύτην λόγω της εξ΄ αγνώστου αιτίας μη εμφανίσεως του εγκαλουμένου, ως το σχετικόν τη αλληλογραφία, συνταχθέν πρακτικόν αναβολής, ήδη δε την 19ην Δεκεμβρίου 1947 ημέραν Παρασκευήν και ώρα 9 π. μ. εν τη Στρατιωτική Λάσχη Αξ/κών Φρουράς Αθηνών, συγκείμενον εκ των 1) Συν/ρχου Πεζ. Μαρκοπούλου Δημ. ως Προέδρου 2) Αντ/ρχου Μηχανικού Γιακουμάκη Γεωργίου  3) Αντ/ρχου Πυροβολικού Συνοδινού Ανδρέα  4) Αντ/ρχου Διαβιβάσεων Αναγνωστοπούλου Κων/νου και  5) Αντ/ρχου Πεζικού Λέτση Γεωργίου ως τακτικών μελών.
Τα μέλη του Συμβουλίου ερωτηθέντα υπό του Προέδρου ωμολόγησαν ότι ουδεμία εξ΄ αίματος ή κηδεστίας συγγενική σχέσις ή άλλος λόγος συνδέει τινά εξ αυτών μετά του εγκαλουμένου Αξ/κού και ότι ουδέ την αναφοράν την προκαλέσασαν την συγκρότησιν του Ανακριτικού Συμβουλίου υπέβαλε τις εξ΄ αυτών, ή συνέταξεν.
Της συνεδριάσεως αρξαμένης ούτινος ο πρόεδρος ενετείλατο την ενώπιον του συμβουλίου εμφάνισιν του εγκαλουμένου Αξ/κού τούτου δε μη εμφανισθέντος λόγω αρνήσεως του να οδηγηθή συνοδεία ενώπιον του συμβουλίου  συμφώνως προς την υπ, αριθ. Α.Π. 90525/61062/1.12.47  Γ.Ε.Σ. και ως αι προς τούτο σχετικαί από 3.12.47 και 4.12.47 αναφοραί του, ως εμφαίνηται δε εκ των επισυναπτομένων τη δικογραφία από 24.11.47 και 3.12.47 επιδοτηρίου εγκα….. και εντός της νομίμου προθεσμίας άρθρου 41 Παρ.  β.  έλαβεν γνώσιν της προσκλήσεως του Προέδρου του Συμβουλίου , διέταξε τον εισηγητήν να αναγνώση εις επήκοον του Συμβουλίου τα άρθρα 19,22,31,34,37,39,41,43 και 44 του Αναγκαστικού Νόμου 25.4.36 περί καταστάσεως Αξ/κών.
Μετά την ανάγνωσιν των άθρων τούτων ο εισηγητής ενέγνωσε τα εξής έγγραφα α) Την διαταγήν δυνάμει της οποίας συνεκροτήθη το Ανακριτικόν Συμβούλιον  β) την ειδικήν αναφοράν ήτις προκάλεσεν την ενώπιον του Συμβουλίου παραπομπήν του εγκαλουμένου Αξ/κού  γ) Απάσας τας εν τη συνημμένη δικογραφία ενόρκους μαρτυρικάς καταθέσεις  δ)  το πόρισμα της ενεργηθείσης ενόρκου προανακρίσεως ε)  την απολογίαν του κατηγορουμένου  στ)  τας από 17 και 26.11.47 και τας από 3, 4, και 10.12.47 αναφοράς τούτου  ζ)  την από 20.10.43 ανοικτήν επιστολ’ην του κατηγορουμένου προς τον τότε Συν/ρχην Αμπατζήν και η)  άπαντα τα εν τη συνημμένη αλληλογραφία ,πληροφοριακά δελτία και έγγραφα περί της δράσεως του κατηγορουμένου.
Περαιωθείσης της αναγνώσεως των ανωτέρω εγγράφων ο Πρόεδρος ενετείλατο την ενώπιον του Συμβουλίου εμφάνισιν του κλητευθέντος εκ των υπό του εγκαλουμένου προταθέντων μαρτύρων Ιλάρχου Κονδύλη Ν. τούτου δε μη παρουσιασθέντος ουδέ και του εγκαλουμένου ο Πρόεδρος ερωτά τα μέλη του Συμβουλίου αν έχωσι να προσθέσωσι τι ή ζητήσωσιν εξήγησίν και έθεσεν υπ΄ όψιν του Συμβουλίου προς ψηφοφορίαν την εξής πρότασιν : υπάρχει λόγος να τεθή εις απόταξιν ο Μον. Ταγ/ρχης Πεζικού Β. Πίνακος Βαζαίος Εμμανουήλ του Ευσταθίου διά βαρέα πταίσματα περί την υπηρεσίαν και την πειθαρχίαν διότι επιλήσμων γενόμενος των υποχρεώσεων του ως Αξ/κού και μέλους Εθνικιστικής Οργνώσεως εις ήν αρχικώς είχε μυηθή ,εθεσεν εις κυκλοφορίαν εν τη πόλει της Κορίνθου ανοικτήν επιστολήν προς τον τότε Συν/χην κ. Αμπατζήν δι΄ ής επρόδωσεν μυστικά της οργανώσεως ταύτης εις τα Στρατεύματα Κατοχής και εις την Αναρχικήν Οργάνωσιν Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ.
Διότι επιλήσμων γενόμενος των υποχρεώσεων του ως Αξ/κού και εμφορούμενος υπό πολιτικών δοξασιών προσεχώρησεν εις πολιτικήν Οργάνωσιν, συνιστών και εις άλλους Αξ/κούς ίνα ενταχθώσιν εις την μαχητικήν δύναμιν της οργανώσεως ταύτης.
Διότι ως Διοικητής του 6ου  Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ. ευθύνεται δι΄ εγκλήματα και θανατικάς εκτελέσεις Αξ/κών και Πολιτών διαπραχθέντων υπό των υπ΄ αυτού ανδρών τη ανοχή του ή τη διαταγή του, ιδιετέρως δε διά τον φόνον του διδασκάλου Μανιάτη Ηρακλέως του χωρίου Πετρί. Παπακώστα μεθ΄ ολοκλήρου της οικογενείας του εκ του χωρίου Άγιος Νικόλαος Άργους Παπαχαρχάντη εκ του χωρίου Γκούρα και Ανθ/γού Αλεξοπούλου.
Διότι επικεφαής του τμήματος του έλαβε μέρος εις το κομμουνιστικόν κίνημα του Δεκεμβρίου 1944 σκοπούν την ανατροπήν της κατεστηκίας τάξεως, και διότι εν γένει κατέστη συνειδητόν και φανατικόν στέλεχος της Αναρχοκομμουνιστικής Οργανώσεως Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ. και επικίνδυνος οπαδός των δοξασιών του Κ.Κ.Ε.
Επί της προτάσεως ταύτης έκαστον των μελών του Συμβουλίου αρχής γενομένης υπό του νεωτέρου, παρέκεν εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου, εν εκ των δύο ψηφοδελτίων, άτινα έλαβε παρά του εισηγητού προς της ψηφοφορίας φέροντα αναγεγγραμμένην το μεν την λέξιν ¨Ναι¨το δε έτερον την λέξιν ¨Όχι¨ Διαλλγής δε των ψήφων γενομένης υπό του Προέδρου η γνώση του Συμβουλίου ενεδείχθη κατά του εγκαλουμένου παμψηφεί.
Επειδή εκ τε των ενώπιον του Συμβουλίου ανεγνωσθέντων εγγράφων της δικογραφίας, των συνθηκών υφ΄ ας ετελέσθη η πράξις, της προτέρας διαταγής του εγκαλουμένου αποχρώσαι προέκυψαν ενδείξεις κατά του εγκαλουμένου ότι ως μέλος Εθνικιστικής Οργανώσεως εις ήν αρχικώς είχεν μυηθή έθεσεν εις κυκλοφορίαν εν τη Πόλει της Κορίνθου τον Οκτώβριον 1943 ανοικτήν επιστολήν προς τον τότε Συν/ρχην κ. Αμπατζήν δι’  ής επρόδωσεν μυστηκά της Οργανώσεως ταύτης εις τα Στρατεύματα κατοχής και εις την Αναρχικήν Οργάνωσιν Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ. , ότι εμφορούμενος υπό πολιτικών δοξασιών προσεχώρησεν κατά το έτος 1943 εις Πολιτικήν Οργάνωσιν συνιστών και εις άλλους Αξ/κούς ίνα ενταχθώσιν εις μαχητικήν δύναμιν της Οργανώσεως ταύτης, ότι ως Διοικητής του 6ου  Συν/τος του Ε.Λ.Α.Σ.  ευθύνεται δι΄ εγκλήματα και θανατικάς εκτελέσεις Αξ/κών και Πολιτών διαπραχθέντων υπό των υπό των υπ΄ αυτών ανδρών τη ανοχή του ή τη διαταγή του, ιδιαιτέρως δε διά τον φόνον του διδασκάλου Μανιάτη Ηρακλέους, του Παπακώστα μεθ΄ ολοκλήρου της οικογενείας του, του Παπαχαρχαντή και του Ανθ/γού Αλεξοπούλου, ότι επικεφαλής του Τμήματος του έλαβε μέρος εις το Κομμουνιστικόν Κίνημα του Δεκεμβρίου 1944 σκοπούν την ανατροπήν της καθεστηκίας τάξεως ότι εν γένει κατέστη συνειδητόν και φανατικόν στέλεχος της αναρχοκομμουνιστικής Οργανώσεως Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ. και επικίνδυνος οπαδός των δξασιών του Κ.Κ.Ε.
Δ Ι Α  Τ Α Υ Τ Α
 Το Συμβούλιον παμψηφεί αποφαίνεται κατά του εγκαλουμένου και προτείνει όπως τεθή εις απόταξιν διότι κατά τον Οκτώβριον 1943 επιλήσμων γενόμενος των υποχρεώσεων του ως Αξ/κού και μέλους Εθνικιστικής Οργανώσεως εις ήν είχεν αρχικώς μυηθή έθεσεν εις κυκλοφορίαν εν τη πόλει της Κορίνθου ανοικτήν επιστολήν προς τον τότε Συν/χην Αμπατζήν δι΄ ής επρόδωσεν μυστικά της Οργανώσεως ταύτης εις τα Στρατεύματα Κατοχής και εις την Αναρχικήν Οργάνωσιν Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ.  Διότι επιλήσων γενόμενος των υποχρεώσεως του ως Αξ/κός και εμφορούμενος υπό Πολιτικών δοξασιών προσεχώρησεν εις την μαχητικήν δύναμιν της οργανώσεως ταύτης.

  ==================================================

Απόφασις υπ΄ αρ. 32

Εν Αθήναις και εν τω Ν/κώ Κ/τι σήμερον την 13ην του μηνός Φεφρουαρίου του έτους 1948 ήμέραν της εβδομάδος Παρασκευήν και ώραν 17ην συνήλθεν, η προτωβάθμιος Επιτροπή Δημοσίας Ασφαλείας του Νομού  Αττικής ήτις απαρτισθείσα συμφώνως, τη από 19.4.24 Ν/κώ Κ/τι ¨περί συστάσεως εν εκάστω Νομώ Επιτροπών επί Δημοσίας Ασφαλείας, ως τούτη ετροποποιήθη διά του από 4.5.46 ομοίου και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως εκ των κ. κ. 1)  Ηλία Κατσαρού Προέδρου, Πρωτοδικών Αθηνών εναπληρούντος τον Νομάρχην Αττικής κωλυόμενον, ως προέδρου,  2)  Ηλία Κόλλια αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, αναπληρούντας τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κωλυόμενον, 3) Αλεξάνδρου Ραπτάχην Τμηματάρχου Α, αναπληρωτού του Νομάρχου, ως μελών και 4) Ιωάννου Τσάλη Αστυν. Δ/ντού Β΄ αναπληρούντος τον Αστυν. Δ/ντήν Αθηνών, κωλυόμενον, ως εισηγητού, παρόντος και του Γραμματέως ταύτης Γεωργίου Σταματοπούλου, Υπαστυν. Α΄ αναπληρούντος τον Υπασπιστήν της Αστυν. Δ/νσεως Αθηνών, κολυόμενον.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Λαβόντας υπ΄ όψει
Την υπ΄ αριθ. εμπ. 555 Φ. 27/11.2.48 αναφοράν της Αστυν. Δ/νσεως Αθηνών, δι΄ ής προτείνονται προς εκτόπισιν ως λίαν επικίνδυνοι εις την δημοσίαν Ασφάλειαν οι
1)    ΒΑΖΑΙΟΣ  Εμμανουήλ του Ευσταθίου τ. Ταγ/ρχης Πεζικού
2)    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Γαβριήλ του Ιωάννου  Επίλαρχος
3)    ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ  Ιάκωβος του Γεωργίου τ. Ταγ/ρχης
4)    ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ  Γεώργιος  του Χαραλάμπους τ.  Αντ/ρχης Πυρ/κού
5)    ΝΤΟΜΑΤΑΣ  Δημήτριος του Δημητρίου τ. Ταγ/ρχης
6)    ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Σπυρίδων του Αντωνίου τ. Επίλαρχος
7)    ΓΛΥΠΤΗΣ Γεώργιος του Παντελή τ. Αντ/ρχης
8)    ΚΥΒΕΛΟΣ  Σωτήριος του Δημητρίου τ. Ταγ/ρχης
9)    ΚΑΡΦΗΣ  Γεώργιος του Ανδρέου τ. Ταγ/ρχης   και
10)           ΣΟΜΑΚΟΣ  Λεωνίδης του Γεωργίου τ.  Ταγ/ρχης
Επειδή εκ των στοιχείων των κατ΄ αυτών δικογραφιών προκύπτει ότι άπαντες ούτοι τυγχάνουσι συνειδητά στελάχη του ΚΚΕ δράσαντες τόσον επί κατοχής, όσον και κατά το Δ/βριανόν κίνημα του 1944 εγκληματικώς και εις βάρος της πατρίδος και των εθνικοφρόνων πολιτών.
Επειδή και η κατά το πρόσφατον δράσις των βασίμως πείθει , ότι είναι ικανοί να δημιουργήσωσι σοβαρά ζητήματα εις βάρος της ασφαλείας και ακεραιότητας της Χώρας.
Επειδή και η επιτροπή λόγω των κρισίμων στιγμών ας διέρχεται η Ελλάς σκόπιμον κρίνει τον περιορισμόν τούτων προς εξουδετέρωσιν της ανατρεπτικής των δράσεως.
Δ Ι Α  Τ Α Υ Τ Α
Κρίνει τούτους επικινδύνους εις την Δημοσίαν Τάξιν και Ασφάλειαν και εκτοπίζει επί έν έτος εις Μακρόνησον, εις στρατόπεδον ιδιωτών εξόριστων.
Άπαντας τους ανωτέρω η επιτροπή χαρακτηρίζει λίαν επικίνδυνους και ύποπτους αποδράσεως, ως και ευπόρους και ικανούς προς εργασίαν.
Τα χρονικά όρια της εκτοπίσεως των άρχονται από της ημέρας της συλλήψεως των.
Εφ΄ ω συνετάγη η παρούσα, ήτις και υπογράφεται ως έπεται.
Ο Πρόεδρος                                                                    Τα μέλη
Ν. Κατσαρός                                                                  Η. Κόλλιας
                                                                                    Δ. Ραπτάχης
Ο Εισηγητής
Γ. Τσιόλης
Ο Γραμματεύς             Ακριβές αντίγραφον
Γ. Σταματόπουλος     Αθήναι τη 16-2-48  
Υπαστ. Α                   Ο Υποδ  Γεν Ασφαλείας
===========================================                             

Υ.Γ. 
1. Δεν σεβάστηκαν ανθρώπινα βρέφη θα σέβονταν το τετράποδο της οικογένειας μου ¨Θοδωράκη¨!!!
2.Προτείνεται ως ποινή ο καταμποντισμός τους στο αιώνιο ¨Πυρ το εξώτερο¨!!!


 26/06/12

Σωτήρης Ριζογιαννης