Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΕΙΧΑΝ ΞΑΝΑΡΘΕΙ!Κατοχικό δάνειο!- ¨Πανευρώπη του Άξονος¨!!!

Κατοχικά χαρτονομίσματα 1945
==========
Τότε η ¨ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ¨ εξέδιδε ¨πιστοποιητικό πενίας της Ελλάδος¨ επειδή οι Έλληνες έσωσαν το πλανήτη από τους βαρβάρους με το έπος του 40΄και την Εθνική Αντίσταση!!!
Σήμερα ο ΟΗΕ εκδίδει  ¨πιστοποιητικό γενοκτονίας των Ελλήνων¨ διά την επόμενη χιλιετία ,επειδή οι Έλληνες έσωσαν τον πλανήτη από τους βαρβάρους!!! Το πιστοποιητικό συντάσσεται από αρχέκακους, διά μέσου λόγου και πράξεως «αμ΄ έπος αμ έργον» του Γ.Α.Π. και των ομοίων του (ο Γ.Α.Π. ήταν ο κύριος ομιλητής σε σχετική εκδήλωση του ΟΗΕ !!!).
Παρατίθεται παρακάτω Έκθεση προς την ¨Κοινωνία των Εθνών¨ συνταγμένη από τον Αντ/χη Βαζαίο Εμμ. που ας προστεθεί και αυτή στο βιβλίο του Δημοσθένη Κούκουνα «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ». Επίσης προστεθέντων κι΄ άλλων στοιχείων,  ας εκτεθούν στα όμματα αυτών των κραταιών, αχρείων, ανδρεικέλων, δοσιλόγων, προδοτών, εξουσιαστών, που έχασαν ¨λέει¨ το σχετικό φάκελο των κατοχικών δανείων (Την Ελληνικότητα τους έχασαν, αν την είχαν και την έχουν!!!)

============================================================
============================================================


 Η Έκθεση
Η εν τω εκθέσει ημών ταύτης εξετάζομεν το θέμα πρώτον από απόψεως διεθνούς δικαίου, ισχυρισθέντες ότι (αι διδόμεναι!!!)προκαταβολαί (υπερβολικώς!!!), όχι μόνον είναι αντίθετος προς τας ανθρωπιστικάς ημετέρας  αντιλήψεις  αλλά και αποτελεί παράβασιν ρητών διατάξεων διεθνών συμφωνιών υπογραφέντων και υπό της Γερμανίας και της Ιταλίας . Προσθέτομεν επίσης ότι και η παράδοσις πλείστων ελληνικών επαρχιών εις την Βουλγαρίαν μη σεβομένη  μάλιστα αυτή ουδέ θείους, ουδέ ανθρώπινους νόμους αποτέλει συν τοις άλλοις ετέραν μορφήν οικονομικής επιβαρύνσεως της Ελλάδος.
Περαιτέρω ερευνώντας την οικονομισματικήν πολιτικήν της Ελλάδος καταλήγομεν ότι ε τούτη (αποτελούμενη!!!) ως επί το πλείστον με ελλείμματα, ήτο αδύνατον να πληρωθούν προκαταβολαί υπέρογκων δαπανών κατοχής. Τας προς την νομισματική πολιτική, αποδείξαμε ότι διά της αρξαμένης εκδόσεως ακάλυπτου ελληνικού χαρτονομίσματος μεγάλου ποσού, εισερχόμεθα εις τον πληθωρισμόν ο οποίος θα ωθήσει ημάς εις καταστροφήν. Έπρεπεν όμως να ερευνηθή και η ικανότης προς πληρωμήν της Ελλάδος. Ως προς αυτά παραθέτομεν στοιχεία από της επομένης εκθέσεως προς την Κοινωνίαν των Εθνών και από έκθεσιν επίσημον της Κοινωνίας των Εθνών ¨ας αποτελεί πιστοποιητικό πενίας της Ελλάδος¨  Αν τοιαύτη ήτο η ικανότης  της Ελλάδος προπολεμικώς, προφανώς η θέση της είναι χείρων μετά τας φθοράς και ζημίας του πολέμου. Άλλωστε η τη συμπράξει Γερμανών, Ιταλών και Ελλήνων, γενομένη εκτίμησις του  εθνικού εισοδήματος υπολογισθέν αυτό εις 25 δισεκατομμύρια δραχμών προπολεμικαί (όλες προπολεμικών), ενώ τούτο υπερέβαινε τα 50 δισεκατομμυρίων δραχμών. Σύγκρισις μάλιστα με ξένας χώρας απεδείκνυτε πόσον χαμηλόν ήτο το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδος και πόσον μεγάλη ήτο ήδη η προπολεμική φορολογική επιβάρυνσις αυτής. Μ΄ όλα ταύτα ,εξ Ελλάδος είχον ήδη ληφθή ή δεσμευθή υπό του Άξονος κολοσσιαίαι  ποσότητες εμπορευμάτων και δή γεωργικών προϊόντων, άτινα αποτελούσαν τροφήν του πληθησμού ή το συνήθες συν/γμα προς εισαγωγήν τροφίμων αυτής, αποδείξας ειδικώτερον ως προς τούτο υποδεικνύομεν, ότι θα έπρεπε να παρασχεθή ελευθερία εις την Ελλάδα να οργανώση μέχρι πέρατος του πολέμου αυτόνομον πολιτική υποτυπώδους αυταρκείας. Τέλος ηρευνήσαμεν το καθ΄ αυτό θέμα των δαπανών κατοχής. Εν Ελλάδι ηδύνατο η κατοχή να εδραιωθή με (τεράστιας ποινάς χιλιάδων ανδρών!!!) .  Εν τούτοις επειδή η Ελλάς αποτέλει  πλέον μέρος του Μεσογειακού Μετώπου ,ο εν αυτώ  στρατός ήτο πολύ πολυπληθέστερος. Η Ελλάς όμως έπρεπε να επιβαρυνθή μόνον με τας απαραιτήτους διά την κατοχήν δαπάνας, αι οποίαι επί τη βάση του (παραδεδεγμένου)  ταύτης εμπολέμου μεραρχίας , δεν θα υπερέβαινε τα 300 εκατομ. δραχμών μηνιαίως. Δεδομένου δε ότι μέχρι τας ημέρας εκείνης η Ελλάς  είχε καταβάλει 25 δισεκ. δρχ. υποστηρίξαμεν ότι αυτή είχε προπληρώσει τας δαπάνας   κατοχής διά μίαν τουλάχιστον τριετίαν.    
          Τέλος (δεδομένου!!!) των ανησυχιών του Άξονος από τας (ανησυχητικάς) ανθρώπινας (δραστηριότητας)  ,εποιησάμεθα έκκλησιν προς τα αισθήματα της ανθρωπίνης αλληλεγγύης, εκφράζοντες την πεποίθησην ότι θα εύρωμεν Δικαιοσύνη.
          Κατ΄ Ιανουάριον 1942 συνήλθεν η διάσκεψης της Ρώμης εις ην παρέστησαν  μόνον αι δυνάμεις του Άξονος. Αι αποφάσεις αυτής ανακοινώθησαν εις την Ελλάδα κατά τα τέλη Φεβρουαρίου. Καθορίζετο δι΄ αυτών ότι εφ΄ όσων χρημάτων δεν ελάμβανεν ο Άξων εξ Ελλάδος το μεν 1,5 δις. δρχ. θα εθεωρήτο ως ¨δαπάναι Κατοχής¨ τα δε λοιπά ως ¨προκαταβολαί¨ . Εδίδετο επίσης υπόσχεσις (;) της ισοτιμίας και του ……… της Ελλάδος.
Η κυβέρνησις των Αθηνών αντί να δηλώσει ότι θα καταβάλει το πολύ το 1,5 δις. των δαπανών κατοχής αρνούμενη οποιαδήποτε περαιτέρω πληρωμή προκαταβολών , ετήρησεν ατυχώς στάσιν ενδοτικήν, έφθασε δε να πληρώση τότε το ποσόν 6 έως 7 δισεκ. μηνιαίως. Την άρνησιν της ηδύνατο να στηρίξη εις το γεγονός ότι ,εφ΄ όσον δεν υπάρχει δυνατότης προς πληρωμή δαπανών, ομοίως δεν υπάρχει και δυνατότης προς δανισμόν προς τον Άξοναν. Κατά τον Ιούλιον 1942, ο Άξων εζήτησε την πληρωμήν 15 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τούτο προκαλούντος διάβημα των ελλήνων πολιτικών (Σοφούλη,  Καφαντάρη, Γονατά, Παγκάλου, Παπανδρέου , Μαξίμου) προς την Κυβέρνησιν των Αθηνών, ης αναφέροντο αι  εκδοχαί επί των καταστρεπτικών συνεπειών της απορυθμισμένης ενδοτικής τακτικής. Η Κυβέρνησις ανέβαλε την υποχρέωση της προς τον Άξονα, αντί όμως αναστολής αυτής απεφασίσθη να μεταβή ελληνική επιτροπή εις Βερολίνον και Ρώμην , αύτη όμως ουδέν επέτυχεν.
          Ας είδομεν τας ανίους διαδοχικούς αριθμούς (αποκρυσταλλούντας!) τη θλιβερά αυτή (ασχήμια!). Το σύνολον των δανείων κατοχής και προκαταβολών είχε ως εξής εις τας αντιστοίχους χρονολογίας:


       

  30  Νοεμβρίου      1941      25    δις   δρχ.
          31 Ιανουαρίου      1942      45     -//-    -//- 
          17 Σεπτεμβρίου   1942     170    -//-   -//-
          31 Δεκεμβρίου     1942      260   -//-   -//-
          12 Φεβρουαρίου   1943     350    -//-   -//-
          30 Μαρτίου           1943     420    -//-   -//-
          31 Μαίου               1943     580   -//-    -//-
           7  Ιουλίου             1943     640    -//-   -//-
          20 Αυγούστου      1943     850    -//-   -//-
         
Διά να κρίνωμεν περί του μεγέθους της εξ 850 δις. δρχ. καταβολής πρέπει ουχί να μετρήσωμεν  το ποσόν τούτο με την σημερινήν αξίαν της δραχμής , αλλά να μετατρέψωμεν επί τι κλίμακος με την εκάστοτε αγοραστική ικανότητα της δραχμής, έναντι της χρυσής λίρας .
          Εάν συγκρίνωμεν αυτά, προς την τιμήν του χρυσού θα ίδωμεν ότι το ποσόν τούτο ισοδυναμεί προς 8 εκατομμύρια χρυσάς αγγλικάς λίρας τουλάχιστον, δηλαδή ποσού διπλάσιον του προπολεμικού χρυσού καλύμματος της δραχμής.
          Αλλά ορθότερον θα είναι να μετρηθή τούτο η διά του,  με την αγοραστική ικανότητα της δραχμής και ουχί με του χρυσού. Μόναι αι καταβολαί του 1941 ,διατέθεισαν  ως επί το πλείστον διά  πληρωμήν εισαχθέντων ή δεσμευθέντων ειδών, εξοφληθέντων με τιμάς της 28ης Απριλίου 1941 (δηλ. προγενεστέρας της κατοχής) (ή!) με τας μικράς τιμάς του έτους εκείνου είχον αγοραστικήν δύναμιν ίση  τουλάχιστον προς τα 2/3 του ελληνικού εισοδήματος του 1941, υπολογισθέντος εις 25 δις  δραχμών προπολεμικών. Επομένως οι κατακτηταί είχον αφαιρέσει αγαθά, άτινα το 1938 θα είχον αξίαν 15 εκατομμ. χρυσών λιρών περίπου.
          Το δυσανάλογον του βάρους των δαπανών κατοχής της Ελλάδος γίνεται καταφανέστερον, όταν παραβληθεί προς τοιαύτας άλλων χωρών.
          Κατά τον Σεπτέμβριον 1942, κατέβαλλον ημερησίως κατά κεφαλή η μεν Γαλλία 7 γαλλικά Φράγκα, η δε Ελλάς 110 δραχμάς. Αν λειφθεί υπ΄ όψιν ότι το κατά κεφαλή εισόδημα, επομένως δε και η προς πληρωμή ικανότης της επλησίας Γαλλίας, ήταν πολύ ανωτέρα των της απωλοτάτης Ελλάδος και ότι, προπολεμικώς, (και μέχρις ενάρξεως της κατοχής) η σχέσις μεταξύ Φράγκου και δραχμής ήτο 3 προς 1 (διά 1 Φράγκον 3 δρχ.) η (επιγενομένη!) εις την Ελλάδα υπέρβασις εκ της κατοχής ήτο πολλαπλασίως καταθλιπτικότερα  από την της Γαλλίας.
          Ως προς την νομισματικήν και (πιστοληπτική!) πολιτικήν ως γνωστόν, η Ελληνική Οικονομία , εκινείτο προ του πολέμου, με κυκλοφορίαν χαρτονομίσματος περίπου 7 δισεκατομμυρίων δραχμών, κεκαλυμένων κατά 50%   περίπου, μάλιστα σχέση (αντιπληθωρικής!!!) , διά χρυσού. Με την έκρηξιν του β΄ παγκοσμίου πολέμου η κυκλοφορία ηυξήθη , μετά τίνας δε ταλαντεύσεις εστάθη εις τα 9 δισεκ. δρχ.περίπου. Μετά την είσοδον της Ελλάδος εις τον πόλεμον, η κυκλοφορία και πάλιν ηυξήθη έχουσα όμως ως κάλυμμα αγγλικόν συνάλλαγμα. Ούτως ολίγον προ της εισβολής του Άξονος η κυκλοφορία ανήρχετο εις 21 δις. δρχ. περίπου, ήτο δε εξ ολοκλήρου (πλέον μάλιστα του 100%) κεκαλυμμένη διά χρυσού και συναλλάγματος. Η εισβολή όμως του εχθρού, ηύρε την κυκλοφορίαν προσωρινώς ακάλυπτον  , καθότι το κάλυμμα είχεν ήδη μεταφερθή εις ξένον φίλιον έδαφος.
          Αι δυνάμεις του Άξονος όχι μόνον δεν έλαβον μέτρα μειώσεως ή τουλάχιστον σταθεροποιήσεως της προσωρινής ακαλύπτου ταύτης κυκλοφορίας,  αλλά τουναντίον εφαρμόζοντας το προκληθέν πρόγραμμα αφαίρεσης αγαθών εξ Ελλάδος, έθεσαν εις κυκλοφορίαν ιδικά των χαρτονομίσματα. Η Γερμανία εξέδωσε μάρκα κατοχής η δε Ιταλία χαρτονομίσματα κατοχής (τας μεσογιακάς δραχμάς) και προπολεμικάς λιρέτας.
          Τα χαρτονομίσματα κατοχής, είχον αναγκαστική κυκλοφορίαν εις τας κατεχόμενας χώρας και μόνον εις αυτάς, μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν εν τη εκδότρια χώρα του Άξονος ούτε στας πληρωμάς προς αυτών. Είναι αμαθές ότι εν Ελλάδι κυκλοφορούντα μάρκα κατοχής ηδύναντο   να μεταφερθούν εις άλλας κατεχομένας χώρας δι΄ αγορά εμπορευμάτων και αγορών εν γένει.
Η ευχέρεια όμως αυτή ήτο μικράς αξίας καθ΄όσον αι δυνάμεις του Άξονος είχον επιτάξει και μονοπωλήσει τα μέσα μεταφοράς εις τας κατεχομένας χώρας, παρείχον δε μετά μεγάλης φειδούς τας αδείας κυκλοφορίας  προσώπων των εχθρικών χωρών εις το  εξωτερικόν. Μόνον ορισμένοι ευνοούμενοι ηδήναντο να επωφεληθούν τούτου. Η έκδοσις χαρτονομίσματος κατοχής , μη υποκειμένου εις τον έλεγχον του εκδοτικού χρήματος της Ελλάδος επροκάλεσε υπερβολικάς φήμας περί του όγκου αυτού, εδημιούργησε πανικόν, έδοσεν τροφήν εις την κερδοσκοπίαν επί του χρυσού, εγέννησε εις τον στρατόν κατοχής την εντύπωσιν ότι δύναται αβασανίστως να δαπανά και έπεφερε γενικώς σύγχυσην.                
           Ένεκα τούτου η Ελλάς εζήτησεν όπως παύση η περαιτέρω έκδοσις χαρτονομησμάτων της κατοχής παρέχοντας δε αντιθέτως εις τας αρχάς κατοχής ελληνικά χαρτονομίσματα.
          Τούτο  γενομένου δεκτού ήρξατο από τον Αύγουστο 1941 η καταβολή δραχμών. Τοσαύτης απεσύρθησαν της κυκλοφορίας τα Γερμανικά και Ιταλικά χαρτονομίσματα κατοχής διά τα οποία αι αρχαί κατοχής εχρέωσαν την Ελλάδα με 10 δις. δρχ.  επικολούθησεν η υπό της Κυβερνήσεως των Αθηνών αθρόα έκδοσις δραχμών, περί της οποίας ήδη ωμιλήσαμεν. Ας επιτραπή να προσθεθή ότι βραδύτερον οι Γερμανοί και εις άλλας χώρας, κατεχομένας ,απέσυραν εκ της κυκλοφορίας τα χαρτονομίσματα αυτών.
          Η προσφυγή εις την έκδοσιν χαρτονομίσματος  εχρησιμοποιήθη  υπό της κυβερνήσεως των Αθηνών διά την εξηπερέτησιν των κάτωθι τριών σκοπών:
Πρώτον , δι΄ αυτής εκαλήφθησαν αι υπέρογκαι πληρωμαί προς τας Αρχάς κατοχής ή προς πρόσωπα της Ελλάδος διά λ/σμού των αρχών τούτων.
Η πολιτική αύτη προκάλεσε τον ολέθριον πληθωρισμόν του χαρτονομίσματος.
          Δεύτερον , καθ΄όμοιον τρόπον αντιμετοπήσθησαν τα ελλείμματα των δαπανών της ελληνικής διοικήσεως , ως ήδη εξηγήθη.
          Τρίτον δι΄ αυτάς εχρηματοδοτήθη η συγκέντωσις γεωργικών προϊόντων.
          Εφ΄ όσον ηύξανε η κυκλοφορία και αναφαίνοντο τα ανησυχητικά συμπτώματα του πληθωρισμού ,επιχειρίθη ουχί ατυχώς το μόνον ενδεδειγμένον μέσον της παύσεως των πληρωμών προς τα κατοχικά αλλά διάφορα  με  αντιπληθωρικά μέτρα(!!
          Λόγω όμως της ακατάσχετου αιμορραγίας της Ελληνικής Οικονομίας, ουδέν τούτων ετελεσφόρησεν. Η φορολογία δεν ηδυνήθη να απορροφήση πληθωρικόν χαρτονόμισμα. Εξεδόθησαν έντοκα γραμμάτια των Τραπεζών στο λ/σμό του Κράτους, αλλ΄ ουδέ 10 δις δρχ. εκαλύφθησαν  Επεβλήθησαν προπληρωμαί εις την άρσιν των παρά τραπέζαις καταθέσεων ,αποθέματα άτινα έσχον ν΄αναστρέψουν το κενόν των τραπεζών. Υποχρεώθησαν αι τραπεζίται, όπως ποσοστού 25% εκ των καταθέσεων όψεως και ποσοστού 50% εκ των καταθέσεων προθεσμίας τοιούτων ανακαταθέσουν εις την τράπεζαν της Ελλάδος.
          Ούτως εδημιουργήθη υποχρεωτική στάσης των πράξεων των τραπεζών   οπόθεν όμως  η ανάμηξις χρημάτων εγένετο κατά σταγόνας. Το μέτρον δεν απέφερεν ικανοποιητικήν εισροήν χρήματος εις τας Τράπεζας. Αντιθέτως μάλιστα εδημιουργήθη   ¨ μαύρη αγορά μετρητού δραχμών¨ ηγοράζοντο δε επιταγαί επί τα ανταλλαγεία  διά επί εκτώσει ορισμένου ποσού.
          Το σύνολον του κυκλοφορούντος χαρτονομίσματος είχεν ως εξής περίπου εις τας αντιστοίχους χρονολογίας:

          Δεκέμβριος           1938        7    δισ    δρχ.
          Δεκέμβριος           1939        9   -//-    -//- 
          Μάρτιος                1941        21    -//-    -//- 
 Νοέμβριος           1941       41    -//-    -//- 
           Ιανουάριος          1942       50     -//-    -//- 
          Σεπτέμβριος        1942     185    -//-   -//-
          15 Ιανουαρίου       1943     350   -//-   -//-
          31 Μαρτίου            1943     450    -//-   -//-
          3   Ιουνίου               1943     640    -//-   -//-
           7  Ιουλίου               1943     720   -//-    -//-
 25 Αυγούστου      1943    1030    -//-   -//-

          Ούτω η κατεχομένη Ελλάς εισήλθεν αναγκαστικώς εις το φαύλον κύκλον του εντόνου πληθωρισμού.

==============================================================
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Η έκθεση πρέπει να έχει συνταχθεί προς το τέλος του1943 διότι οι δαπάνες και οι προκαταβολές συνεχίστηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 που τους ξεκουμπίσαμε τους βάρβαρους από την Ελλάδα μας.(Βλέπε βιβλίο Δημ. Κούκουνα με τα συγκεκριμένα ποσά)

2) Αναφέρει ο τότε  Πρεσβευτής Χέβελ για τον Χίτλερ.
«Διατάσει να παύσει να χρησιμοποιείται εφεξής ο όρος ¨έξοδα κατοχής¨ εν προκειμένω διότι πρόκειται περί δαπανών κατοχής . Προτείνει τον όρο ¨έξοδα ανοικοδόμησης¨ ή κάποιο παρόμοιο που ανταποκρίνεται στον πραγματικό σκοπό.»
Σήμερα ποιός διέταξε η αφαίμαξη και το ξεπούλημα της Ελλάδος μας στους βαρβάρους να λέγεται με το παρόμοιο ¨Ανάπτυξη¨ ;;;

3) Τα παρακάτω κείμενο είναι από ραδιοφωνικό μήνυμα του δοσίλογου πρωθυπουργού  Τσολάκογλου και δεν είναι σημερινό μήνυμα  δοσιλόγων,-για να μην περδικλωνόμαστε!!!    
«Η γερμανία ,η Ιταλία και εμείς οι άλλοι λαοί είμεθα αυτή η Ευρώπη. Διά την Αγγλίαν η Ευρώπη είναι χώρος οικονομικής εκμεταλλεύσεως και τίποτε πλέον τούτου. Χώρος απορροφήσεως των βιομηχανιών της και τοποθετήσεως των κεφαλαίων της. Η αγγλική πολιτική είναι αδιαλλάκτως εχθρική προς την ιδέαν της συνεργαζομένης ομονοούσης και κοινοπρακτούσης Ευρώπης. Θέλει τους ευρωπαϊκούς λαούς χωρισμένους μισουμένους και αμοιβαίως εξουδετερουμένους εις τρόπον ώστε να επωφελήται αυτή διά του «διαίρει και βασίλευε». Οι ευρωπαϊκοί λαοί εξωθήθησαν εις την παρούσαν σύρραξιν λόγω των σφαλμάτων της συνθήκης των Βερσαλλιών. (…)
Η Ελλάς παρεσύρθη εις τον πόλεμον κατά της Ιταλίας και της Γερμανίας , παρά την γνώμην του φιμωμένου λαού της και των πολιτικών αυτού ηγετών, οι οποίοι είχον σταλή εις εξορίαν και ετηρούντο επιμελώς μακράν και εν αγνοία των τεκταινομένων. Η χώρα μας ερρίφθη εις την σημερινήν δυστυχίαν, διότι η τότε κυβέρνησις ήτο υποχειρία της κακής πολιτικής της. Κατά τον πόλεμον η Ελλάς επέδειξε τας αρετάς εκείνας , ώστε να εκτιμηθή ως αξία να ζήση ελευθέρα και τέλος εσυνθηκολόγησε εντίμως.
Έκτοτε ο λαός μας ανένηψε….. Ιδιαιτέρως η Ελλάς έκρινεν υποχρέωσιν της να ευνοήση τον αγώνα της Γερμανίας κατά του κομμουνισμού καθ΄ όσον είναι η δημιουργός και η κοιτίς του εξελισσομένου πολιτισμού και η Ελλάς έχει διά τούτο την αξίωσιν ν΄ ακούεται από όλους τους λαούς. Η Ελλάς του Μαραθώνος των Θερμοπυλών και της Σαλαμίνος , η Ελλάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, η Ελλάς του Μεσολογγίου και του Αρκαδίου ίσταται σήμερον ψυχικώς παρά το πλευρόν της Γερμανίας και της Ιταλίας εις τον νικηφόρον αγώνα των υπέρ του πολιτισμού και της ελευθερίας των ευρωπαϊκών εθνών, με την πεποίθησιν ότι θα ευημερή εις την Πανευρώπην του άξονος»

===========================================================
Υ.Γ.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤ/ΧΗ  ΕΜΜ. ΒΑΖΑΙΟ  ****


* Ο Αντ/χης Εμμ. Βαζαίος δεν ήταν ¨περισπούδαστος¨ οικονομολόγος ήταν ΕΝΑΣ από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ.
 ** Γεννήθηκε το 1899 στο ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ και απεβίωσε 10-10-1965 στην Αθήνα . Όλη την ζωή του την αφιέρωσε για την ¨ΓΛΥΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ¨ μας.
*** Πολέμησε Ηρωικά «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος» ως γενναίος ηγήτωρ στην Μικρά Ασία, στον ΄Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο 1940-41 και στην Εθνική Αντίσταση 1941-45 .Εδιώχθη από ανθέλληνες, δειλούς συμπολεμιστές του και όχι μόνο! Έμεινε ΟΡΘΙΟΣ μέχρι Τέλους!
Υπάρχει μια Προτομή του στο Καρτεράδο Σαντορίνης και μία στην Στυμφαλία Κορινθίας όπου έχουν μεταφερθεί και τα οστά του ,με κύρια φροντίδα της κόρης του.

**** Ευχαριστίες και τιμή στη θετή κόρη(ανιψιά) του ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΒΑΖΑΙΟΥ-ΓΑΒΑΛΑ για τον έμπρακτο, άσβεστο σεβασμό και τιμή προς την μνήμη του πατρός της και για τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που μου εμπιστεύθηκε. Όπως την μαρτυρία της συνάντησης, περί του 1958 , του Βαζαίου Εμμ. με τον Τσακαλώτο Θρασ.  στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, όπου παρούσα και αυτής, άκουσε την συγνώμη του Τσακαλώτου Θρασ. προς τον Βαζαίο Εμμ. μετά την δημόσια συκοφάντηση του(την όποία όμως συγνώμη  δεν είχε το θάρρος ο ¨Στατηγός¨ να την εκφράσει δημοσίως!!!) . Όπως το ότι ο πατήρ της έκρυβε σε ένα ¨βόθρο¨ μέχρι να γράψει το βιβλίο του,  ότι έγγραφο δεν του το είχαν κατάσχει οι κρατικές υπηρεσίες (παρόμοια έκανε και ο Μακρυγιάννης !!!) και πολλά τόσα άλλα!

============================================================

"Έπη γράφουν μόνο Έλληνες"
12/07/12
Σωτήρης Ριζόγιαννης