Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

3. AΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ (ΤΗΛΕ - ΕΙΚΟΝΕΣ)

ΚΥΩΝ ΚΩΔΩΝΟΦΟΡΩΝ

       Λάθρα κύων έδακνε. Τούτο δε δεσπότης κώδωνα εκρέμασεν, ώστε πρόδηλον είναι τοις πάσι. Ούτος δε τον κώδωνα σείων εν τη αγορά ηλαζονεύετο. Γραύς δε κύων είπε αυτό «Τι φαντάζη ; ου δι΄αρετήν τούτον φορείς, αλλά δι΄έλεγχον της κεκρυμμένης σου κακίας»
       Ότι οι των αλαζόνων κενόδοξοι τρόποι πρόδηλοί είσι δηλούντες την αφανή κακίαν


                                                                                                             "ΚΥΝΑΣ ΚΗΡΕΣΣΙΦΟΡΗΤΟΥΣ"