Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

(080) ΔΙΚΗ για τον ΦΟΝΟ του ηγουμένου ΘΕΟΣΤ. ΔΗΜ. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ την 23/6/1944 στο ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ!

Την 23/06/1944 Διμοιρία του ΕΛΑΣ  1ου Λόχου του 6ου Συντάγματος μ΄ επικεφαλή τον δικηγόρο Δημ. Γκολφινόπουλο από την Λυκοποριά (έφεδρος Ανθυπολοχαγός) και πολιτικό υπεύθυνο και οδηγό τον Αντρέα Λεκουσιώτη(ή "Δυοβουνιώτη") από την Νεμέα-στέλεχος του Κ.Κ.Ε. βρίσκεται στο Στεφάνι Κορινθίας. Άτομα από την διμοιρία, κυρίως από το χωριό Λίμνες με εντολή-ανοχή  ανωτέρων των , σε συνεννόηση με εντοπίους υπευθύνους και… του χωριού, κάνουν συλλήψεις  και φόνους «αντιδραστικών». *(*Περισσότερα βλ. “ανάρτηση“-(076)Άγνωστα ΕΜΦΥΛΙΑΚΑ(1943-1949) στο ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ!)
Τότε σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και ο φόνος του ηγουμένου της μονής του χωριού, Θεοστήρικτου (Θεοφάνους) Δημ. Ριζόγιαννη (1878-1944). Στην επιχείρηση αυτή έλαβαν μέρος αρκετά άτομα από την διμοιρία πέραν εν τέλει του φυσικού ή φυσικών εκτελεστών του ηγουμένου.
Παρατίθεται το άγνωστο-ντοκουμέντο της απόφασης Δικαστικού Συμβουλίου του Μαρτίου 1948 για τον φόνο του ηγουμένου, στο οποίον φαίνεται ότι μηνύθηκαν και παραπέμφθηκαν ως κατηγορούμενοι είτε ως ηθικοί είτε ως φυσικοί αυτουργοί οι : Γεωργ. Α. Πιτσίκος (ή Καρκαβίνης), Κων/νος Βλάχος, Αν. Ι. Δήμας(ή καπετάν Αχιλλέας), Δ.Ι. Κατεμής(ή καπετάν Κανάρης), Γεώργιος Μελέτης(ή Αργείτης ή Τσέκας) κάτοικοι Λιμνών, οι Αντων. Κωστ. Παπαντωνίου(ή Κακαράπης), Θεοφ. Θ. Καφαντάρης, Σπυρ. Σιαμούρης κάτοικοι Στεφανίου, ο Ευαγγ. Χ. Χριστόπουλος ο αδερφός του Σπυρ. Χ. Χριστόπουλος ,Νικ. Φρούσιος κάτοικοι Νεμέας, και ο Άγγελος Π. Νικολαϊδης κάτοικος Κορυδαλού Κοκκινιάς.Από αυτούς παραπέμφθηκαν στο κακουργιοδικείο  Ναυπλίου για οριστική δίωξη μόνο ο Σπυρ. Χ. Χριστόπουλος και ο Άγγελος Π. Νικολαϊδης.
Είναι πρωτοφανές το ότι ουδείς τόσα χρόνια μέχρι σήμερα εγνώριζε περί της αυτής δίκης και των αναφερομένων προσώπων. Ένεκα αυτού μπορεί να υποτεθεί οτιδήποτε,  για ποιο λόγο απεκρύβη αυτή από τους εμπλεκομένους και εν τοις πράγμασι γνωρίζοντες!
Κατωτέρω:Σελ. 1
Κωσταντίνου Βλάχου προκύπτουσιν ενδείξεις αλλ΄ ουχί αποχρώσαι επί αυτοπροσώπο και άμεσον συμμετοχή του εις τον αυτόν φόνον καθ΄ όσον αναφέρεται υπό του μάρτυρος Παν. Ριζόγιαννη *(1) ότι ο ρηθείς κατηγορούμενος του ωμολόγησεν επυροβόλησεν αυτοπροσώπως κατά του παθόντος ηγουμένου αυτόπτης όμως μάρτυς Ιωάννης Γκρούτσης όστις συλληφθείς υπό των ανταρτών ευρίσκετο εγγύς της μονής κατά την στιγμή του φόνου, αποκλείει συμμετοχήν του εις την πράξιν, ήτις άποψις ενισχύεται και εκ των καταθέσεων του Αθανασ. Καφαντάρη υπό τας ιδίας συνθήκας συλληφθέντος παρά των ανταρτών και της Φανής Κανάκη ή Μπαλάφα,*(2) δέον όπως παύση προς καιρόν η περαιτέρω καταδίωξις του ιδίου κατηγορουμένου. Επειδή κατά των λοιπών κατηγορουμένων των περιλαμβομένων εν τω διατακτικώ της παρούσης εκ των υφισταμένων εν τη δικογραφία στοιχείων δεν δύνανται να αποδοθή κατηγορία ,επί φυσική αυτουργία εν τη εννοία του άρθρου 56 ΧΙ του Ποιν. Νόμου εις τον ως άνω φόνον, υφίστανται όθεν οι όροι της ειδικής περιγραφής του άρθρου Ι Α.Ν. 753/45 “περί αποσυμφορήσεως των φυλακών” και λόγο αποσβέσεως της ποινικής αγωγής δέον να μην γίνη κατηγορία κατά των ως είρηται κατηγορουμένων κατά την αυτήν δε διάταξιν γίνη κατηγορία κατά του κατηγορουμένου Ευγγ. Χριστοπο’υλου διά τας κατά τον αυτόν ως άνω χρόνον φερομένας ως τελεσθείσας πράξεις της οπλοχρησίας, παρανόμου οπλοφορίας και κατοχής πυροβόλων όπλων. Επειδή δεν συντρέχει περίπτωσις επιβολής μέρους των εξόδων εις βάρος της μηνυτρίας. Δια ταύτα Προτείνω να παραπεμφθούν ενώπιον του κατά την περιφέρειαν του Εφετείου Ναυπλίου ορισθησομένου Κακουργιοδικείου οι 1) Σπυρίδων Χρήστου Χριστόπουλος *(3), γεννηθείς και κατοικών εν Νεμέα ήδη στρατιώτης Λ.Ο.Κ. Β. Μοίρας Β.Σ.Τ 902, Χαϊδάρι, ετών 27 σαλματοποιός άγαμος και 2) Άγγελος Παναγιώτου Νικολαϊδης γεννηθείς εν Κατίκιοϊ Κων/πόλεως και κατοικών εν Κορυδαλλώ Κοκινιάς Πειραιώς (Οδός Αγ. Βαρβάρας 46 ,ετών 26 βοηθός σερβιτόρου, άγαμος, αμφότεροι έλληνες και χριστιανοί ορθόδοξοι, ίνα δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι υπό κοινού συμφέροντος κινούμενοι συνεπεφάσισαν την εκτέλεσιν της επομένης αξιοποίνου πράξεως και ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες προς αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν την 23 Ιουνίου 1944 εντός του προαυλίου της Ιεράς Μονής Στεφανίου Κορινθίας εκ προμελέτης απεφάσισαν και εσκεμμένως εξετέλεσαν αυτοπροσώπως και αμέσως ανθρωποκτονίαν κατά του ΘεοστηρίκτουΣελ. 2
Δημ. Ριζόγιαννη ηγουμένου της μονής ταύτης πλήξαντες αυτόν διά πυροβόλων όπλων εις διάφορα του σωματός του μέρη εξ ων πληγέντων ως μόνης ενεργού αιτίας επήλθεν ο θάνατος αυτού. Να διαταχθή η σύλληψις τούτων και εν επίτευξει ταύτης η προφυλακισίς των μέχρις οριστικής εκδικάσεως της προκειμένης κατ΄ αυτών κατηγορίας. Να παύση προς καιρόν η περεταίρω καταδίωξις του κατηγορουμένου δια την αυτήν ως άνω πράξιν, Κων/ίνου Βλάχου. Να μην γίνη κατηγορία κατά των 1) Ευαγγέλου Χριστοπούλου 2) Γεωργίου Μελέτη ή Αργείτη 3) Γεωργίου Α. Πιτσίκου 4) Θεοφ. Θ. Καφαντάρη 5) Αντ. Κ. Παπαντωνίου 6) Σπυρ. Σιαμούρη  7) Νικ. Φρούσιου 8) Δ. Ι. Κατεμή 9) Αν. Ι. Δήμα επί τη αυτή ως άνω πράξει ως επίσης να μη γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου Ευαγγ. Χριστοπούλου διά τας πράξεις της παρανόμου οπλοφορίας, οπλοχρησίας και κατοχής πυροβόλου όπλου τας τελεσθείσας κατά τον αυτόν ως άνω χρόνον. Να επιβληθή μέρος των εξόδων εις βάρος της μηνυτρίας.
Κόρινθος τη 16 Φεβρουαρίου 1948.
Ο Εσαγγελεύς Δ. Κορκολόπουλος.
………αυτού και προφορικώς αναπτύξαντος την προεκτεθείσαν προτασίν του και αποχωρήσαντος.
Επειδή οι εν τη εκτεθείση προτάσει του Εισαγγελέω αναφερόμενοι λόγοι, εισίν ορθοί νόμιμοι και σύμφωνοι προς τα εκ της ανακρίσεως προκύψαντα πραγματικά περιστατικά δέον ως τοιούτοι να γίνωσιν δεκτοί και παρά του Συμβουλίου τούτου.
Επειδή η πράξις δι ήν παραμεμπτέοι κρίνονται οι κατηγορούμενοι προβλέπονται και τιμωρούνται υπό των άρθρων 56/1,5..287 και 288 του Ποινικού Νόμου.
Επειδή δέον να διαταχθή η σύλληψις των κατηγορουμένων Σπυρίδ. Χρ. Χριστοπούλου κατοίκου Νεμέας και Αγγέλου Π. Νικολαϊδη κατοίκου Κορυδαλλού Κοκκινιάς και εν επιτεύξει ταύτης η προφυλάκισίς των μέχρις οριστικής εκδικάσεως της προκειμένης κατ΄ αυτών κατηγορίας.
Επειδή δεν συντρέχει νόμιμος περίπτωσις επιβολής μέρους των εξόδων εις βάρος της μηνυτρίας.
Δια ταύτα
Ισόν και τα΄ άρθρον 251/4 και 1 άρθ. 5/3 και 253 της ποινικής Δικονομίας.
Δεχόμενον την Εισαγγελικήν πρότασιν.Σελ. 3
Παραπέμπει ενώπιον κατά την περιφέρειαν του Εφετείου Ναυπλίου ορισθησομένου Κακουργιοδικείου 1) Σπυρίδωνα Χρηστ. Χριστόπουλον γεννηθέντα και κατοικούντα εν Νεμέα ήδη στρατιώτην Λ.Ο.Κ. Β. Μοίρας Β.Σ.Τ 902, Χαϊδάρι, ετών 27 σαλματοποιόν άγαμον και 2) Άγγελον Παναγιώτου Νικολαϊδην γεννηθέντα εν Κατίκιοϊ Κων/πόλεως και κατοικούντα εν Κορυδαλλώ Κοκκινιάς Πειραιώς (Οδός Αγ. Βαρβάρας 460 ,ετών 26 βοηθόν σερβιτόρου, άγαμος, αμφότερους έλληνες και χριστιανούς ορθοδόξους, ίνα δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι υπό κοινού συμφέροντος κινούμενοι συνεπεφάσισαν την εκτέλεσιν της επομένης αξιοποίνου πράξεως και ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες προς αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν την 23 Ιουνίου 1944 εντός του προαυλίου της Ιεράς Μονής Στεφανίου Κορινθίας εκ προμελέτης απεφάσισαν και εσκεμμένως εξετέλεσαν αυτοπροσώπως και αμέσως ανθρωποκτονίαν κατά του Θεοστηρίκτου Δημ. Ριζόγιαννη, ηγουμένου της μονής ταύτης πλήξαντας αυτόν διά πυροβόλων όπλων, πλήρων πυρίτιδος και σφαιρών εις διάφορα του σώματος του μέρη εξ ών πληγμάτων ως μόνης ενεργού αιτίας επήλθεν ο θάνατος αυτού.
          Διατάσσει την σύλληψιν των κατηγορουμένων Σπυρίδωνος Χρήστου Χριστοπούλου κατοίκου Νεμέας και Αγγέλου Παν. Νικολαϊδη κατοίκου ……………..και αυτών κατηγορίας.
          Αποφαίνεται όπως παύση προς καιρόν η περαιτέρω καταδίωξις του κατηγορουμένου Κωνσταντίνου Βλάχου επί τη αυτή ως άνω πράξει.
          Αποφαίνεται να μη γίνη κατηγορία κατά των κατηγορουμένων 1) Ευγγέλου Χ. Χριστπούλου κατοίκου Στεφανίου.  2) Γεωργίου Α. Πιτσίκου κατοίκου Λιμνών. 4) Θεοφάνους Θ. Καφαντάρη. 5) Αντ. Κ. Παπαντωνίου  6) Σπυρ. Σιαμούρη κατοίκων Στεφανίου. 7) Νικ. Φρούσιου κατοίκου Νεμέας 8) Δ. Ι. Κατεμή 9) Αν. Ι. Δήμα κατοίκων Λιμνών επί τη αποδοθείσα αυτοίς ως άνω πράξει του φόνου του Θεοστηρίκτου Δ. Ριζόγιαννη…ως και κατά του κατηγορουμένου Ευγγέλου Χριστοπούλου επί ταις αποδοθείσαις αυτώ πράξεσι της παρανόμου οπλοφορίας, οπλοχρησίας και παρανόμου κατοχής πυροβόλου όπλου φερομέναις ως τελεσθείσαις κατά τον αυτόν ως άνω χρόνον και τόπον.

         

Σελ. 4
Απαλλάσει την μηνύτριαν*(4)  των δικαστικών εξόδων και τελών όσον αφοράν τους ως απαλακτέους κρινομένους κατηγορουμένους.
          Απεφασίσθη κα…το εν Κορίνθω τη…Μαρτίου 1948, εξεδόθη δ΄ αυτ΄…….μηνός και έτους.
         
 Ο Πρόεδρος                                                       Η Δικ. Γραφεύς Α΄
                                                                                                                                                                                                                   ………………………………..
                                                                                                                                                                                                                              Κόρινθος 19/3/48
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ –ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
*(1) Ο μάρτυς Παν. Ριζόγιαννης,(ή Δράμπαλης) ήταν ο αδερφός του πατρός μου.
*(2) Η Φανή Κανάκη ή Μπαλάφα  ήταν μία από τις κόρες του Δημ. Μπαλάφα (ή Ντάκου- ο οποίος είχε φονευθεί τέλος Μαϊου του 1944 στις Λίμνες), Από την αναφορά αυτή φαίνεται ότι είχε και αυτή συλληφθεί τότε μαζί με την αδερφή του πατρός της ,Αικατερίνη Μπαλάφα(ή  Μπερντζώκω) που την έσφαξαν κατόπιν.
*(3) Ο ΕΛΑΣίτης Σπυρίδων Χρήστου Χριστόπουλος ήταν αδερφός του Ευάγγελου Χριστόπουλου από την Νεμέα, ο οποίος Ευάγγελος είχε νυμφευθεί Στεφανιώτισα και είχε τότε έδρα στο Στεφάνι ,ως στέλεχος δε του ΕΑΜ-ΚΚΕ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως στην σύλληψη των Ριζογιανναίων τον Αύγουστο του 1944!
*(4) Άγνωστη και υπό έρευνα είναι ποιά ήταν η μηνύτρια όπως και το αποτέλεσμα της δίκης και της απόφασης για τους δύο παραπεφθέντες στο κακουργιοδικείο  Ναυπλίου.
(5) Εμπλοκή στον φόνο αναφέρονται από μαρτυρίες εντοπίων ότι είχαν και ο   Δημ. Δήμας(ή Λιάβας) και ο Μιχ. Μελέτης(ή Γιαν-αργίτ) από το Χωριό Λίμνες.
(6) Άξιο σημείωσης είναι ότι μερικοί Λιμνιάτες, που ανωτέρω αναφέρονται στην εμπλοκή στο φόνο του ηγουμένου, τα μετεμφυλιακά χρόνια μέχρι πρόσφατα έρχονταν του «Αγίου Δημητρίου-26 Οκτωβρίου» στην μονή και πρωταγωνιστούσαν στις σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις!
(7) Στην κατωτέρω φωτογραφία, φαίνεται  δεξιά η αυλόπορτα του προαυλίου της παλαιάς μονής όπου έγινε ο φόνος του ηγουμένου.
17-04-15
Σωτήριος Ριζόγιαννης